Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
03.06.2009 14:41

Звітність на ринку цінних паперів

Частина 1. Загальні положення.

Частина 1. Загальні положення.

 

За своїм професійним обов’язком мушу відслідковувати діяльність кількох акціонерних товариств та декількох професійних учасників ринку цінних паперів. А тому вирішив зробити собі невеличку пам’ятку хто, що та коли має подавати до ДКЦПФР. А розпочавши писати пам’ятку для себе, вирішив поділитись нею з колегами.

 

Для початку розберемось, звідки ця звітність, чи ж то подання регулярної та особливої інформації, взагалі взялись на нашу голову.

Так, частиною 4 статті 14 Закону України  про «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» встановлено, що всі відкриті акціонерні товариства, підприємства - емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань.

А відповідно до статті 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» фінансовою установою є будь-яка юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру у порядку, встановленому законом. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.

 

Отже, як бачимо річну фінансову звітність мають публікувати всі відкриті акціонерні товариства, емітенти облігацій та всі фінансові установи. До цього переліку ДКЦПФР на свій розсуд додала також закриті акціонерні товариства. Щодо останніх то тривають дискусії, чи треба акціонерним товариствам, які здійснили закрите розміщення акцій подавати відповідну звітність.

Свою позицію щодо акціонерних товариств, які здійснили закрите розміщення акцій, ДКЦПФР виклало в Інструктивному листі «Щодо порядку подання регулярної та особливої інформацій емітентами цінних паперів та інформування громадськості емітентами цінних паперів про свій фінансово-господарський стан і результати діяльності» затвердженому Рішенням ДКЦПФР від 20.06.2006 р. №417. Позиція ДКЦПФР доволі проста та ґрунтується на недосконалості юридичної техніки нормотворців. Річ в тім, що в статті 39 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» мова йде про необхідність звітувати лише для акціонерних товариств, що здійснили відкрите розміщення. А вже в статтях 40 та 41 Закону, в яких конкретизується порядок та зміст регулярної та нерегулярної інформації, мова йде лише про обов’язок «емітента». І хоча мається на увазі все той саме «емітент», який здійснив відкрите розміщення цінних паперів, та ДКЦПФР отримала чудову можливість поширити цей обов’язок і на інші АТ. Дивно, як це вони не зобов’язали емітентів векселів або ж емітентів держ.облігацій подавати регулярну та особливу інформацію. В підтримку ДКЦПФР свого часу виступив і МінЮст, який своїм листом №20-39-380 від 01.06.2006 р. підтвердив таку позицію.

Звісно, положення розділу 6 Положення 1591 вже встигли стати предметом судового розгляду і навіть Окружним Адміністративним судом міста Києва було винесено Постанову від 14.03.2008 р. у справі №9/66, якою відмінили відповідний Розділ. Суд, в своїй Постанові, керувався системним аналізом статей 39 – 41 Закону «Про цінні папери …», ст. 14 «Про бухгалтерський облік …», ст. 8 «Про аудиторську діяльність» та положеннями Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів України» щодо повноважень ДКЦПФР і, звісно, ст. 19 Конституції. Та, ДКЦПФР досі не внесла відповідні зміни до свого Положення а МінЮст жодним чином не відреагував.

 

Частина 2. Звітність акціонерних товариств до ДКЦПФР.

 

Що ж, тепер поглянемо що власне собою уявляє звітність АТ на практиці.

 

Закон «Про цінні папери та фондовий ринок» розмежовує подання регулярної та особливої інформації. Більш детальне регулювання це знаходить в «Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів», яке було затверджено Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року N 1591.

До регулярної інформації належить квартальна та річна інформація про фінансово-господарський стан і результати діяльності емітента.

А до нерегулярної інформації належить будь-які події, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни ціни на його цінні папери.

Така інформація має бути розміщена на сторінці www.stockmarket.gov.ua.

 

Так, зокрема, річна інформація має оприлюднюватись всіма емітентами. Така інформація розміщується не пізніше 30 квітня в інформаційній системі ДКЦПФР, оприлюднюється в офіційному виданні ДКЦПФР, ВРУ, КМУ та подається до самої ДКЦПФР в друкованій формі. Слід зазначити, що інформація вважається поданою до Комісії не тоді, коли ми відправили її  по пошті, а тоді коли вона дійшла до ДКЦПФР.

 

Розкриття річної інформації здійснюється у такі строки:

- розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;

- опублікування у офіційному друкованому виданні - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;

- подання до ДКЦПФР - не пізніше 1 червня року, наступного за звітним.

 

Обов'язок здійснювати розкриття квартальної інформації поширюється на таких емітентів та здійснюється в наступні строки:

- акціонерні товариства, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу. Не пізніше 25 числа наступного за звітним Місяцем та за 4й квартал до 20 лютого;

- державні (національні) акціонерні товариства та холдингові компанії, а також підприємства корпоративні права яких їм належать. Для перших - 45 днів з кінця звітного кварталу та за 4й квартал - до 15 квітня. Та для останніх - не пізніше 25 числа наступного за звітним Місяцем та за 4й квартал до 20 лютого.

- емітенти, які здійснили відкрите розміщення облігацій підприємств, іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН. Н.

 

До нерегулярної інформації всіх емітентів належить:

- прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу (відлік строку для повідомлення починається за дати прийняття відповідного рішення);

- прийняття рішення про викуп власних акцій (з дати прийняття рішення);

- факти лістингу/де лістингу цінних паперів на фондовій біржі (з моменту включення у лістинг / зміну рівня лістингу, але не раніш ніж емітент мав про це дізнатися);

- отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента (з моменту отримання грошей);

- зміну складу посадових осіб емітента (з дати прийняття рішення);

- зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій (з дати повідомлення емітента);

- рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв (з дати прийняття рішення);

- рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу (з дати прийняття рішення);

- порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію (з моменту подання заяви емітентом щодо себе про банкрутство або з моменту коли емітент мав дізнатись про винесення відповідної ухвали суду за заявою інших осіб);

- рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента  (з дати прийняття такого рішення).

 

Особлива інформація має розкритись в такі строки:

- у стрічці новин - протягом двох робочих днів з дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години третього робочого дня, після дня вчинення дії;

- в офіційному друкованому виданні - протягом п'яти робочих днів з дати вчинення дії;

- подання до Комісії - протягом десяти робочих днів з дати вчинення дії.

 

Обов’язок оприлюднювати, публікувати та подавати до Комісії інформацію виникає з моменту реєстрації випуску акцій емітента та існує до моменту,  коли реєстрацію такого випуску скасовують.

 

Особливий перелік випадків для розкриття інформації встановлено для емітентів іпотечних цінних паперів.

Так, до нерегулярної інформації про іпотечні цінні папери належать відомості про:

- зміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом (дата вчинення дії - дата внесення відомостей);

- заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів (з дати розірвання договору з управителем);

- дострокове погашення іпотечних облігацій (з дати настання умов, передбачених ч. 1 ст. 17 або ч. 4 ст. 20 Закону "Про іпотечні облігації");

- внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів (з дати прийняття емітентом рішення про внесення змін);

- заміну управителя ФОН (з дати прийняття рішення судом або з дати укладення договору з новим управителем);

- припинення функціонування ФОН (з дати закінчення строку, на який ФОН був створений, та дата виконання зобов'язань ФОНом перед власниками сертифікатів або дата коли емітента мав дізнатись про винесення судом рішення про припинення ФОН);

- трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами (з дати завершення такої трансформації активів);

- заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття (з дати розірвання договору);

- звернення стягнення на іпотечне покриття (починаючи з дати невиконання емітентом зобов’язань та ін.);

- конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН (за дати прийняття рішення);

- призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН (з дати, коли емітент повинен був дізнатись про призупинення дії дозволу).

 

Обов’язок оприлюднювати, публікувати та подавати до Комісії інформацію виникає з моменту реєстрації випуску акцій емітента та існує до моменту,  коли реєстрацію такого випуску скасовують.

 

Що ж до змісту інформації, то це регулюється тим самим Положенням №1591, «Інструктивним листом щодо обсягу розкриття емітентами інформації про аудиторський висновок …» затвердженим Рішенням ДКЦПФР від 31 січня 2008 р. №69

Більше детально з порядком розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній системі можна в «Положенні щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою ДКЦПФР на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів», яке було затверджено Рішенням ДКЦПФР від 21.12.2006 р. №1658; «Положенні про порядок оприлюднення інформації на фондовому ринку України», яке затверджено Рішенням ДКЦПФР від 24 травня 2001 р. N 173; Роз’ясненням ДКЦПФР від 25.06.2007 р. №7 «Щодо порядку застосування статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" про обов'язкове надання регулярної інформації емітентами, що знаходяться в процесі санації або до яких встановлено процедуру розпорядження майном боржника».

А особливості повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів регулюються Рішенням ДКЦПФР від 26 травня 2006 року N 324 «Про розкриття інформації в загальному повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів».

 

Сподіваюсь далі знайти можливість, щоб описати подання звітності ТЦП.

 

Якщо у Вас виникнуть якісь побажання, щодо того звітність кого описати надалі, прошу писати в коментах.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи