Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
06.03.2016 08:32

А куди це ви зібрались? Або прем’єрозиденський гамбіт

Перед закінченням чергової партії для народу потрібен, які мінімум прийнятий гамбіт, і як мінімум із фігурою, а не з пішаком.

Піти з посади Прем’єраможна декількома шляхами: ганебний - недовіра, самовідставка – сам вирішив, і впередногами – теж законом передбачено.


Але коли Уряд являє собою розташовані на дошцішахи, переміщення яких відбувається за волею інвесторів-гросмейстерів,сподіватись на дії у відповідності до закону марно, скоріше закон пристосуютьдо домовленостей, і це ще в кращому випадку.


Отже, якщо буде прийнятонедовіру Уряду, то у даному випадку буде повне знецінення для інвесторів інвестиційногопроекту «Прем’єр» із всіма негативними наслідками окремих проектних складових увигляді портфелів. Прем’єр - піде відповідати за свої слова «про кулю», бонарод так просто не залишить, а всі міністри списуються, як непрофесійні активи.Тому інвестори-гросмейстери мають, в такому випадку, лише знецінені активи, марновитрачені кошти та відсутність перспектив. Такий варіант звичайно міністроводамне до вподоби, а тим більше «Прем’єр» – це дуже цінний інвестиційний актив,скільки в нього було вкладено, скільки було схем розмальовано. Тому треба Прем’єруі в бік відскочити, щоб відповідальністю за скоєну діяльність не зачепило, і якактив трохи відлежатись, але без суттєвого знецінення.


Тому, спочаткузіграно для народу показову виставу «Недовіра Уряду», під час якої народпсихологічно пережив відставку і недовіру і навіть покарання Прем’єра, а потімвже реальні ходи – самовідставка. І міністрів, в яких вже вкладено і начебтонезаплямованих, можна знову на дошку виставляти і Прем’єру «велика слава».

 

І тут би все добре, майжезіграна (чит. узгоджена) партія, але …дошку то народ тримає. І при невдаломурозкладі може просто поскидати фігури і щонайменше, це розставити заново, а можеі гру змінити на шашки, із дамкою, або взагалі в «Чапаєва».

 

Тому перед закінченнямчергової партії для народу потрібен, які мінімум прийнятий гамбіт, і як мінімуміз фігурою, а не з пішаком.   

 

А для цього народ самповинен зазирнути до закону і наголосити про його дотримання, адже присягаУряду починається словами: "Усвідомлюючи високу відповідальність членаКабінету Міністрів України, урочисто присягаю на вірність Українському народові…».


А що нам каже ЗаконУкраїни «Про Кабінет Міністрів України»:

  • Члени Кабінету Міністрів України несуть солідарну відповідальністьза результати діяльності Кабінету Міністрів України як колегіального органувиконавчої влади.
  • Члени Кабінету Міністрів України особисто несуть відповідальність за стансправ у доручених їм сферах державного управління.
  • Члени Кабінету Міністрів України за вчинення правопорушень несуть відповідальністьвідповідно до закону.
  • Член Кабінету Міністрів України не повиненвикористовувати своє посадове становище в приватних інтересах.

Но це дуже загально,а якщо конкретно, то це ось: Кабінет Міністрів України одержує від Рахунковоїпалати відомості про результати перевірок, ревізій та обстежень, а такожпропозиції щодо притягнення до передбаченої законом відповідальності осіб,винних у порушенні вимог законодавства, нецільовому та неефективномувикористанні коштів, заподіянні матеріальної шкоди державі, розглядає таківідомості та пропозиції, вживає в межах своєї компетенції відповідних заходівта інформує про них Рахункову палату.

 

А тепер подивимось коротко, щонапрацювала (чит. недорахувалась) Рахункова палата (вибірково).  

1. ЗВІТ (витяг) про результати аналізу стану державнихзакупівель в Україні у 2014 та поточному роках: «під часпроведення Рахунковою палатою 38 контрольних заходів виявлено порушень у сферідержавних закупівель на загальну суму 845 948,46 тис. гривень. Як і в попередніроки, розпорядники бюджетних коштів не дотримувалися вимог законодавства щододержавних закупівель на всіх стадіях. Зокрема, продовжується практика укладеннядоговорів без застосування будь-яких процедур закупівель, передбачених законами2289 і 1197, здійснення поділу предмета закупівлі на частини з метою уникненнявідкритих торгів. Усього таких порушень виявлено на суму 15 712,74 тис. гривень».

2. ЗВІТ (витяг) про результати аудиту ефективностівикористання коштів державного бюджету на наукову діяльність у сфері освіти: «потреба у коштах, необхідних для проведення науковихдосліджень у сфері освіти, МОН (Міністерство освіти і науки) визначалася завідсутності економічно обґрунтованих розрахунків вартості цих робіт, лише наутримання працівників наявних наукових установ і ВНЗ. Майже весь обсяг коштів(90 відс.), виділених 2014 року – 9 місяців 2015 року з державного бюджету нарозвиток науки за КПКВК 2201040 у сумі 974,2 млн. грн., МОН спрямовувало назабезпечення фонду оплати праці з нарахуваннями, незважаючи на те, що вказанівидатки віднесені до видатків розвитку. Через неукладання МОН договорів звиконавцями наукових робіт і незатвердження технічних завдань до цих робіт небуло забезпечено відповідальності за використання майже 600 млн. грн.,виділених МОН з державного бюджету на вказані цілі».

3. ЗВІТ (витяг) про результати аудиту ефективностівикористання коштів державного бюджету, виділених Міністерству культури Українина збереження історико-культурної спадщини в заповідниках, здійснення заходів зохорони, паспортизації, інвентаризації та реставрації пам'яток культурноїспадщини:

Міністерство культури України незабезпечило економного і законного використання коштів державного бюджету.

Фактично в країні відсутня дієва системиохорони об’єктів культурної спадщини, а Мінкультури не вжито достатніх заходівдля створення такої системи.

Через відсутність необхіднихматеріальних ресурсів розвиток історико-культурних заповідників невідбувається, дієві заходи із збереження 39 пам’яток не вживалися, оскільки93,4 відс. коштів загального фонду спрямовувалося на утримання штатноїчисельності працівників заповідників та оплату комунальних послуг.

Відсутність фінансового забезпеченнявидатків створює ризики втрат пам'яток культурної спадщини, зокрема унікальнихкомплексів, внесених до Списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Мінкультури не забезпечило розробленнята внесення змін до ряду нормативно-правових актів у сфері охорони культурноїспадщини.

Міністерством не завершено формуванняДержавного реєстру нерухомих пам'яток України.

При цьому не ініційовано 40 внесення доРеєстру пам’яток національного значення НЗ "Києво-Печерська Лавра" таНЗ "Софія Київська", незважаючи на те, що вони ще з 1990 рокувключені до Списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Всупереч вимогамстатті 16 Закону 1805 Мінкультури не забезпечено публікації Реєстру вспеціалізованому періодичному виданні.

Не забезпечено належним чином виконанняМінкультури функцій з охорони культурної спадщини. Як наслідок, у зонах охорониоб’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в порушення міжнародних норм (без дозволівта без інформування ЮНЕСКО) здійснюється забудова охоронної (буферної) зони НЗ"Софія Київська" і НЗ "Києво-Печерська Лавра". 

Так,Київською міською державною адміністрацією через безконтрольність Мінкультурипорушується чинне законодавство у сфері охорони культурної спадщини, зокремаЗакон України "Про охорону культурної спадщини": відводяться земельніділянки в межах зон охорони (буферних зон) об’єктів всесвітньої спадщиниЮНЕСКО, здійснюється їх неконтрольована забудова.

Із актуального:ЗВІТ (витяг) про результати аудиту ефективності використання коштівдержавного бюджету на забезпечення протезуванням та ортезуванням виробамипідвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні вУкраїні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичнійоперації та/або у забезпеченні її проведення.  

Із передбаченої розрахунками добюджетної програми на 2014 рік чисельності учасників АТО, які підлягалипротезуванню за кордоном (сім осіб), жоден не отримав грошової допомоги. У 2015році станом на 01.12.2015 забезпечено протезуванням за кордоном лише шість із150 осіб, яким планувалося надати таку допомогу, а для п’яти учасниківпротезування розпочато. Причинами такого стану справ є незабезпеченняМінсоцполітики та Службою АТО належної координації та взаємодії органів,причетних до організації процесу протезування учасників АТО виробами підвищеноїфункціональності за технологіями, які відсутні в Україні, за кордоном;нез’ясованість контингенту осіб, які потребують такого протезування, у т.ч.через неврахування періоду, необхідного для підготовки до протезування;коливання курсів валют, що позначилися на повноті та якості наданої іноземнимикомпаніями спеціалізованої допомоги учасникам АТО та ефективності використаннябюджетних коштів, а також неспроможність Служби АТО як відповідальноговиконавця цієї програми забезпечити належне 33 її виконання (відсутні кадривідповідної кваліфікації, недоукомплектовані посади, низький рівеньвідповідальності).

Із особливого та цікавого: ЗВІТ (витяг) про результатиаудиту ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевимбюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальнихпослуг:  

Результати аудиту показали, що більшачастина субвенції у 2014 році спрямована місцевим бюджетам шляхомвзаєморозрахунків (заліків) за механізмом, визначеним Порядком перерахуваннясубвенцій. Так, у 2014 році за механізмом взаєморозрахунків використано 5591,3млн грн, або 90,5 відс. загального обсягу спрямованих асигнувань. Застосуванняпереважно механізму проведення взаєморозрахунків, в яких низка підприємств неможе взяти участь за відсутності заборгованості підприємств за поставленийприродний газ, призвело до зменшення у 2014 році затвердженого обсягу субвенціїна 1369,8 млн. грн. та їх перерозподілу на користь інших трансфертів здержавного бюджету місцевим бюджетам, невиконання у 2014 році розпису плановихобсягів бюджетної програми за видатками на суму 1313,8 млн. грн., за наявностікредиторської заборгованості у сумі 991,5 млн. грн. (у т.ч. простроченої –126,0 млн. грн.) з відшкодування підприємствам – виконавцям житлово-комунальнихпослуг недоотриманих ними доходів. Зазначене негативно вплинуло на їхфінансово-економічний стан, що не сприяє якості надання послуг населенню тапотребує додаткових витрат у держбюджеті для погашення заборгованості внаступних періодах.

І це далеко не повний список«художнього» розпису бюджетних коштів з боку Уряду, і звітів Рахункової палативже достатньо для повноцінної правової кваліфікації в межах кримінальногопроцесу по кожному міністерству. І перед тим, як виставляти на політичну дошкучергового венчурного Прем’єра або іншу солодку фігуру треба пам’ятати головне,що спочатку прийнятий ГАМБІТ, бо без нього може бути ЦУЦВАНГ. 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи