Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
03.07.2018 19:40

Оцінка впливу на довкілля в косметичній та парфумерній галузі

Закон впроваджує нову європейську модель процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) (запровадження висновку з оцінки впливу на довкілля).

23 травня 2017 був прийнятий Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2059-19/page, набрав чинності з 18.12.2017 року.

Закон впроваджує нову європейську модель процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) (запровадження висновку з оцінки впливу на довкілля) замість екологічної експертизи, передбаченої Законом «Про екологічну експертизу», що в свою чергу, втрачає чинність.

Чи потрібно отримувати висновок підприємствам, у яких вже є екологічна експертиза:

Важливим моментом закону про оцінку впливу на довкілля є заміна висновку державної екологічної експертизи на висновок про оцінку впливу на довкілля. Без наявності висновку про оцінку впливу на довкілля суб’єкт господарювання не має права здійснювати заплановану діяльність.

Однак, треба зазначити, що висновки державної екологічної експертизи надалі зберігають свою чинність для діючих підприємств. Тобто експертизи, одержані до введення в дію цього Закону, матимуть статус Висновку. 

Відповідно до Закону вплив на довкілля - будь-які наслідки планованої діяльності для довкілля, в тому числі на
слідки для безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних територій та об’єктів, історичних пам’яток та інших матеріальних об’єктів чи для сукупності цих факторів, а також наслідки для об’єктів культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни цих факторів. У зв’язку з чим планована діяльність - планована господарська діяльність, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище; планована діяльність не включає реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, розширення, перепрофілювання об’єктів, інші втручання в природне середовище, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

В яких випадках можна не отримувати висновок:

В Постанові №1010-2017-п від 13.12.2017 року визначені критерії планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1010-2017-%D0%BF/paran12#n12

Кому потрібно отримувати висновок:

Висновок про оцінку впливу на довкілля є офіційним дозвільним документом на провадження планової господарської діяльності. Закон про оцінку впливу на довкілля передбачає перелік видів господарської діяльності, які в обов’язковому порядку мають провести оцінку впливу на довкілля та отримати висновок.

Даний перелік розподілено на дві групи.

До першої групи відносяться наступні категорії виробництв: нафтопереробні та газопереробні заводи; ТЕС, ТЕЦ; установки для виробництва або збагачення ядерного палива, установки для захоронення радіоактивних відходів; чорна та кольорова металургія; споруди із переробки азбесту; хімічне виробництво(в тому числі виробництво основних хімічних речовин, хімічно-біологічне, біотехнічне, фармацевтичне виробництво з використанням хімічних або біологічних процесів, виробництво засобів захисту рослин, регуляторів росту рослин, мінеральних добрив, полімерних і полімервмісних матеріалів, лаків, фарб, еластомерів, пероксидів та інших хімічних речовин; виробництво та зберігання наноматеріалів потужністю понад 10 тонн на рік) будівництво аеропортів, автомагістралей, гідротехнічних споруд портів, тощо. Висновки щодо цих об’єктів буде видавати Міністерство екології та природних ресурсів. Також, для об’єктів цієї категорії необхідно буде проводити оцінку транскордонного впливу.

До другої групи, відносяться об’єкти: глибоке буріння; категорії сільського господарства; видобувна промисловість; енергетична промисловість; виробництво та обробка металу; переробка мінеральної сировини; категорії харчової промисловості, тощо, висновки Оцінки впливу на довкілля для яких будуть видавати місцеві територіальні органи.

Етапи отримання висновку

1.Повідомлення про планову діяльність

У повідомленні про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, наводиться інформація про:

1) суб’єкт господарювання - назва (прізвище, ім’я, по батькові), юридична адреса (адреса реєстрації), контактний номер телефону

2) плановану діяльність, її характеристику, технічні альтернативи

3) місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

4) соціально-економічний вплив планованої діяльності

5) загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

6) екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами

7) необхідну еколого-інженерну підготовку і захист території за альтернативами

8) сферу, джерела та види можливого впливу на довкілля

9) належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля

10) наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля

11) планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля;

12) передбачену процедуру оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

13) проведення та процедуру громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля

14) вид рішення про провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення;

15) найменування уповноваженого територіального органу

 2. Підготовка звіту

Суб’єкт господарювання забезпечує підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля і несе відповідальність за достовірність наведеної у звіті інформації згідно з законодавством

1)  опис планової діяльності

2)  опис виправданих альтернатив

3)  опис поточного стану довкілля

4)  опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу

5)  опис і оцінка можливого впливу на довкілля

6)  опис методів прогнозування

7)  опис заходів, спрямованих запобіганню негативного впливу

8)  опис очікуваного значного негативного впливу

9)  визначення усіх труднощів

10) усі зауваження та пропозиції, що надійшли

11) стислий зміст програми моніторингу

 3. Громадське обговорення

Після публікації Звіту проводяться обговорення у формі слухань або надання письмових зауважень та пропозицій. Всі зауваження та пропозиції підлягають обов’язковому розгляду місцевою адміністрацією або Міністерством екології України (в залежності від групи підприємства). За результатами наведені вище органи готують звіт про громадське обговорення, в який включається інформація про «повне врахування, часткове врахування або обґрунтоване відхилення» зауважень та пропозицій громадськості.

4. Висновок з оцінки впливу на довкілля

Після завершення громадського обговорення, відповідний орган готує Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначає допустимість або обґрунтовану недопустимість запланованої діяльності, що буде обов’язковим для виконання, враховується при прийнятті рішення про провадження планової діяльності та може бути підставою для відмови у видачі рішення про провадження планової діяльності. Висновок видається протягом 25 робочих днів з дня завершення громадського обговорення.

5.Рішення про провадження планової діяльності (не завжди обов’язковий етап)

Звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля подаються суб’єктом господарювання для отримання рішення про провадження планованої діяльності, яке є підставою для початку провадження цієї діяльності. Даний етап потрібен для отримання ліцензій.

 Наслідки порушення Закону

1)      Тимчасове зупинення діяльності підприємства

2)      Припинення діяльності підприємства

Санкції можуть застосовуватись тільки через судову інстанцію, ініціатором судового провадження може бути будь-яка особа, інтереси якої були порушені.    

 Реєстр ОВД знаходиться за посиланням -  http://eia.menr.gov.ua/search

Висновок:

З особистого прийому в Міністерстві екології та природних ресурсів,  було поставлено питання чи потрібно підприємствам галузі виробництва «парфумерії та косметики»  отримувати висновок з оцінки впливу на довкілля.

По-перше в Міністерстві підтвердили, що в Законі прямо не передбачено, що підприємствам галузі виробництва «парфумерії та косметики» необхідно отримувати Висновок, однак логіка Закону при обрані галузі, якій потрібно отримати Висновок, вибудовується з класифікатору видів економічної діяльності (КВЕД) підприємств. В Законі передбачено,  що хімічному  виробництві  необхідно отримувати Висновок, а це Розділ 20 КВЕД-2010 «Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції» - перероблення органічної та неорганічної сировини з використанням хімічних процесів виробництва й утворення продукції, що включає групу: 20.4 «Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів» та відповідно клас 20.42 «Виробництво парфумних і косметичних засобів» - виробництво парфумних і косметичних засобів: парфумів і туалетної води, косметичних засобів і засобів для макіяжу, засобів сонцезахисних і для засмаги, засобів для манікюру та педикюру, шампунів, лаків для волосся, засобів для завивки та випрямлення волосся, зубних паст, порошків і засобів гігієни ротової порожнини, у т.ч. фіксуючих засобів для зубних протезів, засобів для гоління, у т.ч. засобів для догляду за шкірою до та після гоління, дезодорантів і солей для ванн, засобів для депіляції, виробництво косметичного мила.

По-друге,  в Міністерстві звернули увагу, що підприємства можуть звернутися з запитом,  щодо роз’яснення чи потрібно їм отримувати висновок з оцінки впливу на довкілля. Однак відповідь Міністерства буде приблизно наступною,  що суб’єкти господарювання повинні керуватися нормами Закону «Про оцінку впливу на довкілля» та самостійно приймати рішення, щодо необхідності отримання відповідного Висновку і нести відповідальність у разі порушення Закону.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи