Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
07.07.2016 22:38

Про сплату ПДВ за звітний період за рахунок сум ПК у поточному періоді

Проблематика питання пов’язана із запровадженням рахунків у системі електронного адміністрування ПДВ. Для чіткого розуміння того, що конкретно мається на увазі, наводжу приклад.

Станом на 25 червня 2016 року на рахунку підприємства в системіелектронного адміністрування ПДВ (далі також Електронний рахунок) обліковуютьсякошти в сумі 100 тис. грн. Ця сума сформованаза рахунок отриманих підприємством податкових накладних від своїх контрагентів,складених в червні поточного року(тобто, за наслідками придбання певних товарів/робіт/послуг). У декларації за травень позитивнезначення різниці між сумою податкових зобов’язань та податкового кредитускладає – 500 тис. грн. Всіподаткові накладні, видані продавцем, зареєстровані в Єдиному реєстріподаткових накладних (далі також ЄРПН).

Виникає питання: на яку суму підприємству необхідно поповнити свій рахунок в системіелектронного адміністрування ПДВ, щоб належним чином виконати податковіобов’язки за результатами звітного (травневого) періоду: 500 тис. грн. чи 400 тис. грн.?

Засади формування податковогокредиту.

Відповідно до п. п. 200.1, 200.2 ст. 200Податкового кодексу (ПК) України:

Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) доДержавного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається якрізниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду тасумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.                                                                         

Припозитивному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієїстатті, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановленіцим розділом.

Відповідно до п. п. 198.2, 198.3, 198.6 ст. 198 ПКУкраїни:

Датою віднесення сум податку доподаткового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

- дата списання коштів з банківського рахункаплатника податку на оплату товарів/послуг;

- дата отримання платником податку товарів/послуг. 

Податковий кредит звітногоперіоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартостітоварів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платникомподатку протягом такого звітного періодуу зв’язку з:

- придбанням або виготовленням товарів(у тому числі при їх імпорті) та послуг;

- придбанням (будівництвом, спорудженням)основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальнихактивів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи),у тому числі при їх імпорті.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежновід того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися воподатковуваних операціяху межахгосподарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснювавплатник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

У разі якщо платникподатку не включив у відповідномузвітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість напідставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстріподаткових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарнихднів з дати складення податковоїнакладної

 •     Таким чином, з наведених положень законодавства слідує, що загальнасумаподаткового кредиту, сформованого на підставі отриманих та зареєстрованихподаткових накладних, може бути використана в рахунок зменшення податкових зобов’язаньз ПДВ лише щодо:         -того ж самого звітного податкового періоду, в якому такі податкові накладні були оформлені або 

    у майбутніх податкових періодахпротягом 365 к.д. з дати складання таких податкових накладних.

В наведеному прикладі, станом на 25.06.2016 р., на електронному рахунку підприємстваобліковуються кошти в сумі 100 тис. грн., сформованих на підставі податковихнакладних, отриманих підприємством в червні місяці. 

 • Отже, 100 тис. грн. – це сума податкового кредиту, на яку підприємство можезменшити свої податкові зобов’язання вже за наслідками звітування за поточниймісяць червень (до 20 липня).

  Механізм функціонування системиелектронного адміністрування ПДВ. 

  Відповідно до п. 2 Порядку електронногоадміністрування податку на додану вартість (далі також – Порядок): 

  Рахунок у системі електронного адміністрування податку – рахунок, відкритий платникуподатку в Казначействі, на який таким платником перераховуються кошти:

  1 -  у сумі, необхідній для досягненнярозміру суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування вЄдиному реєстрі податкових накладних, а також

  2 -  у сумі, необхідній для сплати узгоджених податковихзобов’язань з податку.

  Відповідно до п. 2001.1ст. 2001 ПК України:

  Система електронногоадміністрування податку на додану вартість забезпечує автоматичний облік врозрізі платників податку:

  -  сумиподатку, що містяться у виданих та отриманих податкових накладних тарозрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних;

  - суми податку, сплачені платниками при ввезеннітовару на митну територію України;

  -  суми поповнення та залишкукоштів на рахунках в системі електронного адміністрування податку на доданувартість;

  суми податку, на яку платники мають право зареєструвати податковінакладні та розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстріподаткових накладних; 

  - інші показники, які згідно звимогами пункту 34 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення"цього Кодексу враховуються під час обрахунку суми податку, обчисленої заформулою, визначеною пунктом 200-1.3статті 200-1 цьогоКодексу.

  •      Таким чином, Податковий кодекс України диференціює суми, які обліковуютьсяна електронному рахунку платникав системі електронного адміністрування,в залежності від їхнього походження. Тому,кошти в сумі 100 тис. грн. на Електронному рахунку підприємства – це сумаподатку, що міститься в отриманих підприємством податкових накладних в червніпоточного року.

  Використання сумподаткового кредиту на Електронному рахунку.

  Згідно з положенням п. 2001.3 ст. 2001 ПК України:

        Платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/аборозрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку (Накл),обчислену за такою формулою: 

  Накл = НаклОтр+ Митн + ПопРах + Овердрафт - НаклВид- Відшкод - Перевищ,

  деНаклОтр – загальна сума податкуза отриманими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиномуреєстрі податкових накладних.

  •       З наведеного слідує висновок, що функціональним призначенням суми податкуза отриманими податковими накладними є її врахування при обчислені так званої«Реєстраційної суми», тобто тієї суми, на яку платник податку має право видатита зареєструвати певні податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН.

    При цьому, враховуючи встановлені ПК України правилащодо порядку формування податкового кредиту та визначення суми податку, якапідлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України (ст. 198, п. п.200.1, 200.2 ст. 200), загальна сума податку за отриманими накладними можевраховуватись при зменшені податкових зобов'язань лише у тому ж самому періоді,в якому такі накладні були оформлені, або у майбутніх періодах впродовж встановленого строку (365 к. д.)

  В свою чергу,пунктом 2001.5 ст. 2001ПК України встановлено, що:

  З рахунку платника у системі електронногоадміністрування ПДВ перераховуються кошти до державного бюджету в суміподаткових зобов’язань з податку на додану вартість, що підлягає сплаті занаслідками звітного податкового періоду.      

   Відповідно до п. п. 19-22 Порядку:

  Суми податку, зазначені в податковихдеклараціях з податку, перераховуються до бюджета з електронного рахункаплатника податку.       

   Для перерахування до бюджету сумузгоджених податкових зобов'язань відповідно до поданих податкових декларацій зподатку ДФС не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення граничного строку,встановленого Кодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань, надсилаєДержавній казначейській службі (далі - Казначейство) відповідний реєстр, напідставі якого Казначейство не пізніше останнього дня строку, встановленогоКодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань, перераховує сумиподатку до бюджету з електронних рахунків платників.

  У разі недостатності коштів наелектронному рахунку платника податку для сплати до бюджету узгодженихподаткових зобов'язань Казначейство перераховує кошти в межах їх залишку натакому рахунку. При цьому, залишокузгоджених податкових зобов'язань платника податку, не сплачений до бюджету,обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі шляхом перерахуваннядо бюджету коштів, що перераховуються платником податку з поточного рахунка наелектронний рахунок.

  Висновки.

  1.    Для підприємства не вбачаєтьсяможливим використання наявних на Електронному рахунку коштів в сумі 100 тис.грн. в рахунок погашення податкових зобов’язань з ПДВ, задекларованих затравень поточного року;                                                                               
  2.   У терміни, встановлені ПК України длясамостійної сплати податкових зобов’язань з ПДВ, підприємство має забезпечитинаявність необхідної суми на Електронному рахунку;                                                                                                                
  3.    З метою належного виконання підприємством обов'язку зі сплати ПДВ за результатамизвітного (травневого) періоду, підприємству необхідно з власного поточногорахунку поповнити свій рахунок в системі електронного адміністрування на загальнусуму 500 тис. грн.                                                                                                        

   

  Відправити:
  Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
  Останні записи