Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
05.12.2016 18:06

Антисоціальний законопроект N 5130

Експерт з питань соціальної політики

На цьому пленарному тижні уряд Порошенка-Гройсмана буде намагатись за будь-яку ціну пропхати супутній до проекту держбюджету відверто антисоціальний законопроект N 5130 "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

На  цьому пленарному тижні уряд Порошенка-Гройсмана буде намагатись за будь-яку ціну пропхати супутній до проекту держбюджету відверто антисоціальний законопроект N 5130  "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України"  (проект Уряду надано на заміну 09.11.2016)!

Ухвалення зазначеного проекту закону є неприйнятним, оскільки запропоновані урядом зміни прямо порушують положення Конституції України в частині суттєвого звуження та, навіть, скасування належних громадянам соціальних та державних гарантій, зокрема:

Зміни в системі оплати праці,встановлення розміру мінімальної заробітної плати (Зміни до КЗпП, ЗУ «Про оплату праці», та ін):

- мінімальна заробітна плата визначається як встановленийзаконом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну(годинну) норму праці; якщо нарахована заробітна плата за місяць є нижчою відвстановленого розміру мінімальної заробітної плати, власник або уповноваженийним орган проводить доплату до її рівня;

- вилучається положення щодо залежності розміру мінімальноїзаробітної плати від розміру прожиткового мінімуму;

- передбачається встановлення тарифної сітки (схеми посадовихокладів), яка формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду таміжкваліфікаційних співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів);

схема тарифних ставок працівниківбюджетної сфери формується на основі мінімального посадового окладу,встановленого КМУ, розмір якого не може бути меншим за розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

- змінюється порядок обчислення розмірів виплат, розмірів, яківизначають настання правових наслідків, а саме замість прив’язки до мінімальноїзаробітної плати встановлюється прив’язка до прожиткового мінімуму приобчисленні: соціальних виплат , матеріального забезпеченнявійськових, ставок державного мита, адміністративного, судового збору,компенсації витрат на правову допомогу, посадових окладів.

Пенсійне, соціальне забезпечення (Зміни до ЗУ “Пропенсійне забезпечення”, ЗУ “Про основи соціальної захищеності інвалідів вУкраїні”, ЗУ “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждаливнаслідок Чорнобильської катастрофи", ЗУ “Про соціальний і правовийзахист військовослужбовців та членів їх сімей” та ін.)

ПЕНСІОНЕРИ

- продовжується до31.12.2017 обмеження максимального розміру пенсій (10 740 грн.);

продовжується до1 січня 2018 року обмеження пенсійного забезпечення працюючих пенсіонерів (-15%),включаючи військових, чорнобильців;

- частково відновлюється пенсійне забезпечення службовцівНБУ, посадовців місцевого самоврядування, працівників державних спеціалізованихустанов судових експертиз, помічників народних депутатів: до 31 грудня 2017року пенсії, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму,виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150відсотків прожиткового мінімуму.

- змінюється порядок обчислення показника середньої заробітноїплати в Україні для призначення пенсії: замість статистичних показниківсередньої заробітної плати за останні 3 роки, що передують рокузвернення за призначенням пенсії,передбачається визначення розміру середньої заробітної плати КМУ;

- замість автоматичногоберезневого перерахунку пенсій у зв’язку із збільшенням середньої заробітноїплати в Україні передбачається можливість здійснення перерахунку за рішеннямКМУ;

- в разівиплати пенсії у безготівковій формі замість визначення банківського рахунку самим пенсіонеромпередбачається виплата таких пенсій через установи банків у порядку, передбаченому КМУ;

СТУДЕНТИ

- замість виплати стипендій всім студентам, які навчаються забюджетний кошт, передбачаються 2 види стипендії: соціальна (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ) та академічна (для студентів, які досягли значнихуспіхів у навчанні ); порядок, критерії виплати та розміристипендій визначатимуться КМУ;

- скасовується м атеріальне забезпечення, включаючи стипендії, учнівської та студентськоїмолоді, яка перебуває на повному державному забезпеченні;

- замість законодавчо встановленого розміру стипендії на рівніпрожиткового мінімуму для шахтарів, дітей шахтарів, які загинули внаслідокнещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи,передбачається посилання на підзаконний акт КМУ;

ВІЙСЬКОВІ

- виключити військових строкової служби з числавійськовослужбовців, які мають право на одноразову грошову допомогу у разізагибелі чи встановленні інвалідності під час абовнаслідок виконання обов'язків військової служби;

- встановити, що у разі змінивійськовому групи інвалідності, її причини або відсотка втрати працездатностіпонад дворічний термін після первинного встановлення інвалідності, виплатаодноразової грошової допомоги у зв’язку зі змінами не здійснюється.

Зміни в сфері контролю додержаннязаконодавства про працю

- органам місцевого самоврядування надається право проводитиперевірки на підприємствах, в установах та організаціях комунальній власності,а в порядку здійснення делегованих повноважень - на підприємствах, в установахта організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичнихосіб, які використовують працю найманих працівників;

- до повноважень виконавчих органів міських рад міст обласногозначення та об’єднаних територіальних громад пропонується віднести накладенняфінансових санкцій за порушення законодавства про працю;

- встановлюється, що дляплатників єдиного податку I групи, сума страхового внеску на загальнообов’язковедержавне соціальне страхування можебути не менше 0,5 мінімального страхового внеску.

Зміни в сфері доступу до персональнихданих та контролю матеріального стану громадян

- з метою моніторингу достовірності інформації, поданої фізичнимиособами для нарахування соціальних виплат, пропонується надати Мінфіну правоотримувати інформацію про персональні дані осіб, зокрема доступ до базизагальнообов'язкового державного соціального страхування, Державного реєструактів цивільного стану, Реєстру виборців, Єдиного державного демографічногореєстру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

- органам соціального захисту населення надається правовикористовувати відомості системи персоніфікованого обліку пенсійногострахування для призначення всіх видів державної соціальної допомоги тасубсидій на послуги ЖКГ.

Реорганізація Фондівсоціального страхування (Зміни до ЗУ « Прозагальнообов’язкове державне соціальне страхування»)

- протягом 30 днів від дати набуття чинності цим Закономприпинити всі підрозділи Фонду соціального страхування з тимчасової втратипрацездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків навиробництві та професійних захворювань шляхом приєднання до Фонду соціальногострахування, створити робочі органи виконавчої дирекції Фонду соціальногострахування;

- до завершення реорганізації надати право правлінню Фондусоціального страхування приймати рішення про звільнення та призначеннядиректорів виконавчих дирекцій та їх заступників Фонду соціального страхуванняз тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування віднещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; надати правліннюФонду право запроваджувати та визначати порядок проведення конкурсу назаміщення цих вакансій;

- заборонити придбання майна (окрім придбання майна, щозабезпечує безперебійну роботу органів фондів) та відчуження майна,матеріальних та нематеріальних активів, що перебувають на балансі Фондусоціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійнихзахворювань, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

- змінити порядок прийняття рішень Фондом соціальногострахування: більшістю присутніх на засіданні членів правління незалежно відучасті у засідання представників від різних сторін (держава, представникизастрахованих осіб і роботодавці);

- передбачити прийняття Фондом рішення про створення робочихорганів виконавчої дирекції Фонду та їх відділень;

- визначити порядок призначення керівників відділеньуправлінь виконавчої дирекції Фонду керівниками управлінь виконавчої дирекціїФонду за погодженням з директором виконавчої дирекції Фонду;

- передбачити контракту форму роботи керівників управліньвиконавчої дирекції Фонду та їх відділень.

Змінами до ЗУ « Про забезпечення прав і свобод громадян таправовий режим на тимчасово окупованій території України », ЗУ « Про тимчасові заходина період проведення антитерористичної операції » передбачається визначення КМУособливостей припинення юридичних осіб, що знаходяться на тимчасово окупованійтериторії та території проведення АТО.

Змінами до ЗУ «Про судовий збір»  пропонуєтьсязвільнити від сплати судового збору Пенсійний фонд та його органи, органиФондів державного соціального страхування; структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, виконавчі органиміських рад, на які покладено завдання щодо вирішення питань соціальногозахисту населення; Державну службу з питань праці,структурні підрозділи виконавчих органів міських рад, на які покладені функціїзі здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятістьнаселення.

Змінами до ЗУ «ПроНаціональну поліцію» встановлюється, що загальна чисельність поліції, щоутримується з Державного бюджету України, до 01 січня 2018 року не можеперевищувати 130 тисяч осіб.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net