Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
24.12.2018 10:26

Як підключитися до e-Health та розпочати співпрацю з НСЗУ

Досі триває підключення первинки до електронної системи охорони здоров'я. З нового року почнуть підключатися вторинні і третинні ЗОЗ. Про нюанси такого підключення читайте далі в статті.

Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, схваленої розпорядженням КМУ від 30 листопада 2016 р. №1013-р, перехід на нову систему закупівель медичних послуг супроводжується створенням та постійним вдосконаленням сучасної платформи для збору та обміну медичною та фінансовою інформацією в електронному вигляді. Тобто всі державні та комунальні заклади охорони здоров’я в кінцевому підсумку будуть змушені підключитися до e-Health.  Наразі відбувається активне підключення закладів первинної ланки. Які ж умови по процедурі підключення висуває МОЗ до надавачів медичних послуг та який порядок розрахунків за надані послуги пропонує?

Підключення та подальше користування e-Health здійснюється тільки через посередників в особі медичних інформаційних систем (далі – МІС).

Відповідно до Постанови КМУ від 25 квітня 2018 р. №411 про «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» (далі – Постанова), електронна медична інформаційна система – інформаційно-телекомунікаційна система, яка дає змогу автоматизувати роботу суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, створювати, переглядати, обмінюватися інформацією в електронній формі, у тому числі з центральною базою даних (у разі підключення).

Правовідносини між суб’єктами господарювання у сфері охорони здоровя та МІС виникають на підставі договору. Зі сторони МІС в даному договорі виступає оператор (власник/розпорядник МІС) або особа, яка має право на підставі договору з таким оператором надавати право користування електронною медичною інформаційною системою.

Інформація про електронні МІС, що підключилися до центральної бази даних та мають право укладати вищезазначені договори з надавачами медичних послуг (далі – НМП), оприлюднюється на офіційному сайті e-Health.

Варто зазначити, що надавачі медичних послуг мають право в будь-який час змінити МІС. Діяльність останніх контролюється комісією, в повноваження якої входить розгляд звернень та скарг щодо порушень в роботі операторів МІС та прийняття рішення про відключення оператора МІС від електронної системи охорони здоров’я. Комісія є постійно діючим колегіальним консультиативно-дорадчим органом при громадській організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна». 

Для роботи в електронній системі охорони здоровя вам знадобиться електронний цифровий підпис.

Відповідно до п. 16 Постанови, документообіг у електронній системі охорони здоровя здійснюється відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. На всі електронні документи, що вносяться до центральної бази даних, накладається електронний цифровий підпис автора або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до закону.

Електронний цифровий підпис використовується для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі. Тобто, всі користувачі НМП, що мають право вносити відповідну інформацію до системи повинні мати електронний цифровий підпис. Останній, відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 № 852-IV, можна отримати в будь якому Центрі сертифікації ключів. 

Кожен користувач НМП, в залежності від посади або покладених функціональних обов’язків,  має право вносити до Системи лише ту інформацію, яка передбачена законодавством. 

Безпосередня інформація про НМП, а також його користувачів, якими є керівник, уповноважена особа та кінцеві користувачі, вноситься до Системи з обов’язковим накладенням електронного цифрового підпису. Проте інформація, яку має право вносити кожен із вищезазначених користувачів, буде відрізнятися в залежності від правового статусу.

Так, керівник НМП має право: реєструвати та вносити відповідні зміни щодо НМП та уповноважених осіб такого надавача; припиняти доступ до центральної бази даних уповноважених осіб та медичних працівників; укладати, змінювати, припиняти дію договору за програмою медичних гарантій; формувати та подавати НСЗУ звіти, що є підставою для сплати коштів за надані медичні послуги.

Відповідно до п. 3 Розділу III Наказу МОЗ № 503 про «Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу», надавач ПМД має визначити особу, уповноважену приймати Декларації від пацієнтів (їх законних представників) та вносити дані до електронної системи охорони здоровя (далі – уповноважена особа), на яку мають бути покладені обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних.

Уповноважена особа має право: реєструвати пацієнтів у Реєстрі пацієнтів та вчиняти дії щодо внесення змін та доповнень відносно відомостей щодо останнього; реєструвати та вносити зміни щодо  медичних спеціалістів та медичних працівників; реєструвати електронний примірник декларації, підписаної пацієнтом (його законним представником).

Варто зазначити, що уповноважена особа призначається наказом керівника НМП. Оскільки така особа має доступ до персональних даних, радимо письмово ознайомити останню з її обов’язками щодо нерозголошення інформації, отриманої під час виконання покладених на неї функцій.

Медичні працівники також мають право реєструвати пацієнтів у Реєстрі пацієнтів та вносити відповідні зміни до такої інформації; реєструвати в базі електронний примірник декларації. Окрім цього медичні працівники мають право вносити та змінювати відомості в центральній базі даних про рецепти, направлення, інші медичні записи; подавати запити та отримувати доступ до інформації про пацієнта, що міститься у центральній базі даних (лише з приводу виконання своїх професійних обов’язків).

Зареєструвавшись в електронній системі охорони здоровя, НМП має можливість підписати договір з НСЗУ.

Згідно п. 5 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого Постановою КМУ від 25.04.2018 р. №410 (далі – Постанова №410), суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ, повинен зареєструватися в системі та забезпечити реєстрацію в ній його уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до виконання договору, та отримання ними електронного цифрового підпису або підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до закону.

Отже зареєструвавшись в системі, НМП може подавати заяву про укладення договору. Порядок укладення договору з НСЗУ виглядає наступним чином:

1) На своєму офіційному сайті НСЗУ розміщує відповідне оголошення про укладення договору. В оголошенні зазначаються медичні послуги за програмою державних гарантій; строк подання заяв; форма заяви та перелік необхідних документів, що до неї додаються. Періодичність розміщення оголошень НСЗУ законодавчо не регулюється.

2) НМП заповнює відповідну заяву, готує додатки до неї та надсилає на електронну адресу НСЗУ. Оскільки документи подаються в електронному вигляді, вони повинні відповідати законодавству про електронний документообіг (електронний цифровий підпис). Також варто зазначити, що бюджетні ЗОЗ повинні спочатку пройти автономізацію.

3) Якщо заява з додатками відповідають умовам оголошення, протягом 30 календарних днів з дати подання вищезазначених документів НСЗУ повинна надіслати вам повідомлення в електронному вигляді про намір укласти договір. В повідомленні зазначається перелік медичних послуг, які НСЗУ має намір у вас замовити.

У разі невідповідності надісланих вами документів, НСЗУ повинна протягом 3 робочих днів з дати встановлення такої невідповідності надіслати пропозицію щодо приведення документів у відповідність. Проте варто пам’ятати, що подача документів (навіть якщо ви тільки приводили їх у відповідність) після закінчення строку, встановленого в оголошенні, не приймаються. Тому затягувати з подачею не варто.

4) Остаточна редакція проекту договору повинна бути узгоджена НСЗУ та НМП протягом 30 календарних днів з дати надходження проекту до НСЗУ. Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами НСЗУ та суб’єкта господарювання.

Памятайте, що договір з НСЗУ укладається строком на один рік. За згодою сторін строк дії договору може бути продовжений не більше ніж на три місяці, після чого його необхідно знову підписувати. Після того, як договір втратить чинність – підписані пацієнтами декларації теж втрачають чинність, оскільки відповідно до законодавства пацієнт може укласти декларацію лише з НМП, що підписав договір з НСЗУ. Тому якщо бажаєте і надалі працювати з НСЗУ, необхідно завчасно подати заяву.

Підстава та порядок розрахунків за надані медичні послуги.

Відповідно до п. 24 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої Постановою № 410, оплата медичних послуг здійснюється на підставі рахунку та звіту надавача протягом десяти календарних днів з дати подання надавачем звіту до системи, а у передбаченому договором випадку, - з дати подання уточненого звіту.  Сам звіт формується та надається в електронному вигляді до 5 числа звітного періоду. Звітним періодом є календарний місяць.

У звіті зазначається кількість пацієнтів, які подали НМП декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, станом на 1 число звітного періоду із зазначенням вікових груп та інших критеріїв, що впливають на застосування коригувальних коефіцієнтів. Рахунок, що подається разом зі звітом, повинен містити опис та загальну вартість медичних послуг за звітний період.

Всі розрахунки здійснюються в безготівковій формі, що  є гарантією прозорості по витрачанню бюджетних коштів.

Тож якщо ви ще не долучилися до програми медичних гарантій, у вас буде чітке уявлення щодо механізму взаємодії НМП та НСЗУ і ви зможете прийняти виважене для себе рішення. 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи