Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
08.03.2011 09:54

Навіщо проводити патентно-інформаційні дослідження ?

Патентний повірений, тренер програми РАДА USAID, FDI-професіонал

Дослідження проводиться обов'язково, як першочерговий етап оформлення заявочної документації на реєстрацію винаходу (кор.моделі) і може бути локальним (пошук аналога за деякими базами патентних відомств) чи глобальним (дослідження за базами найбільш розвин

Процес проведення патентних досліджень включає наступні етапи:

 • розробка завдання на проведення патентних досліджень;
 • розробка регламенту пошуку інформації;
 • пошук і відбір патентної та іншої науково-технічної й кон'юнктурно-комерційної інформації;
 • обробка, систематизація і аналіз відібраної інформації;
 • узагальнення результатів і складання звіту про патентні дослідження.

Розробка завдання на проведення патентних досліджень

Патентні дослідження виконуються на основі завдання, що може бути складено по формі наведеній у ДСТУ 3575-97. Таким документом може бути, наприклад, технічне завдання на проведення патентних досліджень, робоча програма до замовлення-наряду, графік проведення патентних досліджень і так далі.

Під час складання завдання визначаються задачі, що повинні бути вирішені в процесі проведення патентних досліджень, зміст робіт, що треба виконати, відповідальні виконавці по кожному виду робіт, терміт виконання і форми звітних документів.

В якості замовника під час патентних досліджень може виступати організація (підприємство), що виконує НДР або ДКР, пов'язані зі створенням промислової продукції, або окремі підрозділи організації, що є виконавцем НДР або ДКР, за котрими необхідно проведення патентних досліджень.

В якості виконавця може виступати патентний підрозділ організації, що виконує НДР або ДКР, незалежна компанія патентного повіреного, що виконує послуги пов'язані із проведення патентних досліджень, консалтингова компанія, що спеціалізується на проведенні патентних досліджень і так далі.


Розробка регламенту пошуку

Регламент пошуку являє собою програму, що визначає сферу проведення пошуку по фондам патентної та іншої науково-технічної інформації. Для визначення області пошуку вимагається сформулювати предмет пошуку, вибрати джерела інформації, визначити ретроспективу пошуку, країни, по котрим слід проводити пошук, а також класифікаційні рубрики, Міжнародної Патентної Класифікації (МПК) або Національної Класифікації Винаходів (НКВ).

Регламент пошуку розроблюється у відповідності з завданнями патентних досліджень, котрі визначаються стадіями життєвого циклу об'єкту техніки й вказуються у завданні на проведення патентних досліджень.


Визначення предмету пошуку

Предмет пошуку визначаються виходячи з категорії об'єкта техніки, що є об'єктом дослідження (прилад, спосіб чи речовина), а також з конкретних задач патентних досліджень.


Якщо об'єктом досліджень є прилад, то предметами пошуку можуть бути:

 • пристрій в цілому (загальне компонування, принципова схема);
 • спосіб роботи приладу;
 • функціональні елементи пристрою (вузли, блоки, деталі, що виконують у приладі означені функції);
 • спосіб (технологія) виготовлення пристрою і його функціональних елементів;
 • матеріали (речовини), що використовуються для виготовлення пристрою та його функціональних елементів;
 • зовнішній вигляд (дизайн) пристрою;
 • засоби індивідуалізації (маркування) приладу.

Якщо прилад відноситься до електронних приладів, у склад котрого входять напівпровідникові мікросхеми, то предметом пошуку може бути топологія інтегральних мікросхем. Якщо прилад відноситься до обчислювальних машин, то предметом пошуку може бути програмний продукт.

Якщо об'єкт, що досліджується, відноситься до категорії способу (технологічний процес), то предметами пошуку можуть бути:

 • спосіб (технологічний процес) у цілому;
 • окремі операції (етапи) способу, якщо вони являються собою самостійний охороноспроможний об'єкт;
 • вихідні продукти та способи їх отримання;
 • кінцевий продукт (продукція);
 • обладнання і прилади, що використовуються під час застосування способу (процесу).

Якщо об'єкт техніки, що досліджується, відноситься до категорії речовини (композиція, хімічне з'єднання і так далі), то предметами пошуку можуть бути:

 • сама речовина (її якісний та кількісний склад, структурна хімічна формула і так далі);
 • спосіб отримання речовини;
 • вихідні матеріали (речовини);
 • сфери можливого застосування речовини.

Формулювати предмет пошуку слід по змозі із використанням термінології, що прийнята у відповідній системі класифікації. Формулювання предмету пошуку відповідає назвам відповідних рубрик МПК і НКІ.


Визначення країн пошуку інформації

Вибір країн пошуку інформації визначається задачами (цілями) патентних досліджень.

Якщо задача патентного дослідження полягає у встановленні переліку вимог до продукції конкретного виду, то в якості країн пошуку бажано відібрати країни, що займають провідне положення в даній галузі техніки.

Якщо задача патентних досліджень полягає в відборі інформації про найефективніші (комерційно значимі) науково-технічні досягнення (винаходи, корисні моделі, промислові зразки), що можуть бути рекомендовані до використання від час виконання НДР чи ДКР, то в якості крахн пошуку також розглядаються провідні в даній галузі країни. Ці ж самі країни повинні прийматися до уваги під час оцінювання технічного рівня продукції на різних етапах її життєвого циклу, під час визначення тенденцій розвитку ринку продукції, під час визначення умов конкуренції на ринку даної продукції і так далі, тобто під час проведення таких досліджень, за результатами котрих приймаються найважливіші управлінські рішення (про постановку продукції на виробництво, або зняття її з виробництва, про вибір ринкової ніші з урахуванням умов конкуренції на ринку продукції даного виду, про розширення асортименту продукції, що випускається, і таке інше).

Під час експертизи об'єктів техніки на патентну чистоту пошук ведуть за тими країнами, по відношенню до котрих не повинні бути порушенні права третіх осіб. Зокрема, круг країн пошуку може визначатися географією експорту продукції або умовами ліцензійної угоди.

Під час оцінювання патентоспроможності передбачуваного винаходу (корисної моделі, промислового зразка) пошук проводиться, як мінімум, по таких країнах: РФ, США, Франція, Німеччина, Великобританія, Японія, Швейцарія, а також по фонду ЄПВ і за міжнародними заявками PCT.


Визначення глибини пошуку

Глибина (ретроспективність) пошуку інформації залежить від задач (цілей) патентних досліджень на різних етапах життєвого циклу об'єкту дослідження.

Для проведення досліджень, пов'язаних з визначенням вимог до об'єкту техніки, аналізом тенденцій розвитку, оцінюванням технічного рівня і комерційної значимості науково-технічних досягнень, пошук проводять на глибину, достатню для встановлення тенденцій розвитку даного виду техніки (в середньому від 5 до 15 років).

Для визначення новизни передбачуваних винаходів, корисних моделей і промислових зразків, що відносяться до профільних напрямків діяльності підприємства, і що намічаються до патентування, патентний пошук проводиться, як правило, на глибину 50 років, що передують моменту проведення досліджень. Для дослідження новизни розробок, що не відносяться до профільних напрямків діяльності організації-розробника, патентний пошук проводиться на глибину не менш за 15 років. Для нових галузей техніки пошук проводиться починаючи з перших за часом публікацій патентних документів.

Під час експертизи об'єкта на патентну чистоту глибина пошуку визначається строком дії патенту в країні пошуку.


Визначення класифікаційних рубрик

Для проведення пошуку інформації необхідно визначити класифікаційні рубрики по кожному предмету пошуку. Для пошуку по джерелах патентної інформації використовують міжнародну (МПК) та національні (НКВ) системи класифікації. При цьому враховують наступні основні фактори:

 • системи класифікації у відповідній редакції, що діють або діяли у країні пошуку упродовж всього періоду часу, що дорівнює глибині пошуку;
 • принцип побудови системи класифікації винаходів і правила індексування винаходів в різних системах класифікації;
 • динамічність різноманітних класифікацій винаходів (нова редакція МПК вводиться в дію кожні 5 років).

Перелік всіх класифікаційних рубрик визначається для кожного предмету пошуку безпосередньо за вказівниками класів винаходів країн пошуку. Абетково-предметні вказівники, вказівники ключових термінів, і таблиці відповідності різних систем класифікації можуть використовуватися як допоміжні.


* Повнота і вірність відбору класифікаційних рубрик можуть бути уточнені в процесі пошуку й відбору винаходів


Вибір джерел інформації

Під час проведення патентних досліджень використовується широкий круг джерел патентної та іншої науково-технічної інформації, включаючи джерела кон'юнктурно-економічної інформації (проспекти, каталоги, фірмові довідники і т.д.). Вибір джерел інформації безпосередньо впливає на якість і достовірність результатів патентних досліджень, а також на трудомісткість їх проведення.

Найширший круг джерел інформації використовується під час аналізу ринку продукції і, зокрема, під час аналізу тенденцій розвитку ринку продукції, аналізу умов конкуренції на ринку продукції, аналізу діяльності фірм, що займають провідне положення на ринку продукції (напрямки діяльності, останні досягнення, асортимент продукції, що виробляється, та послуг, що надаються, і т.і.).

Під час проведення усіх видів патентних досліджень в першу чергу використовують реферативну інформацію про останні досягнення науки і техніки.

Найбільш оперативними джерелами патентної інформації являються патентні бюлетені, що видаються патентними відомствами країн пошуку, а також інформаційні матеріали, що публікуються спеціалізованими інформаційними центрами (англійською фірмою Derwent, американською фірмою Chemical Abstracts Service та ін.), а також публікації Міжнародного бюро ВОІВ та Європейського патентного відомства. Також оперативним джерелом патентної інформації є повні описи до заявок, що викладені для загального ознайомлення до проведення експертизи по суті.

Серед джерел науково-технічної інформації найоперативнішими є статті в журналах, матеріали симпозіумів і конференцій, та ін.

Усі джерела інформації за ступенем докладності можна поділити на такі:

 • повний текст (повні описи винаходів, статті, монографії і так далі);
 • реферати першоджерел (реферативні видання Інформаційно-видавницького центру «Патент», ВІНІТІ РАН, Derwent, Chemical Abstracts Service та ін.);
 • бібліографічні дані.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]