Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
01.06.2017 15:06

Описовість торговельної марки, як підстава для відмови у реєстрації

Керуючий партнер Trustme Law Firm, голова комітету UNBA NextGen, заступник голови комітету з інтелектуальної власності НААУ

Дуже часто при розробці торговельної марки, наприклад, для використання у логотипі, уся увага приділяється унікальності позначення, наявності суттєвих відмінностей від конкурентів, зрозумілості для споживача

Дужечасто при розробці торговельної марки,наприклад, для використання у логотипі,уся увагаприділяється унікальності позначення,наявності суттєвих відмінностей відконкурентів, зрозумілості для споживачатощо. Але у цій маркетинговій гонціінколи вкрай забуваютьпро необхідність дотримання й іншихкритеріїв охороноспроможності.Торговельна марка не повинна вводитиспоживача в оману стосовно товарів тапослуг, складатися виключно іззагальновживаних позначень, бутиописовою тощо.

Принаявності одного із зазначених вищекритеріїв, торговельна марка скоріш завсе не буде зареєстрована, як наслідокі пріоритетного права використовуватита/або забороняти використовувати такепозначення іншим особам, не виникне.

Враховуючи, що кожна підстава у відмові потребуєокремого вивчення, у даній статті мовапіде про описовістьпозначення, як підстава для відмовиу реєстрації торговельної марки(знаку для товарів та послуг).

Згідноч. 2 ст. 6 ЗУ «Про охорону прав на знакидля товарів та послуг», неможуть одержати правову охоронупозначення, які складаються лише зпозначень чи даних, що є описовимипри використанні щодо зазначених узаявці товарів і послуг або у зв'язку зними, зокрема вказують на вид, якість,склад, кількість, властивості, призначення,цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів абонадання послуг.

Управилах складання та подання заявкина знак для товарів та послуг доописових позначень відносять такі, щоє:

-простими найменуваннями товарів;

-зазначення категорії якості товарів;властивостей товарів, в тому числітаких, що носять хвалебний характер;матеріалу або складу сировини; ваги,об'єму, ціни товарів, дати виробництватоварів;

-історичні дані щодо заснуваннявиробництва, зображення нагород, щоприсуджені товарам;

-видові найменування підприємств, адресивиробників товарів або посередників.

Якщозвернутися до Методологічнихрекомендацій з окремих питань проведенняекспертизи на знак для товарів та послуг,можна знайти рядсуттєвих характеристик описовихпозначень,що були виведені за роки проведенняекспертиз заявок.

Одниміз важливих критеріїв описовості є -перше зорове сприйняття позначення, щоповинно однозначно (без додатковихдоказів) створювати враження про те, щопозначення вказує на товар (послугу)або на всі чи окремі (певні) йоговластивості (характеристики).

Якщодля того, щоб сформулювати описову сутьзнака необхідні роздуми чи пояснення,то такий знак в цілому має розрізняльнуздатність, тобто не може вважатисяописовим.Такі знаки викликають лише певніасоціації про особливості товарів і/абопослуг, але не описують їх прямо і, упевній мірі, потребують домислів відспоживачів

Підтвердженнямописовості позначення можуть бутипозитивні відповіді на такі запитання:

-чи зрозумілий звичайному споживачевізміст позначення без додаткових судженьта мислень;

-чи сприймається звичайним споживачемпозначення безпосередньо (не черезасоціації) як таке, що описує вид,характеристики товару, відомості провиробника.

Прицьому, з метою з’ясування ступеню впливуна споживача необхідно дослідити товариі/або послуги, для яких заявляєтьсязнак, з урахуванням способу, у який можевикористовуватися щодо них знак.

Прицьому, у Методологічнихрекомендаціяхзвертають увагу, що можутьотримати правову охорону якщо:

-у позначенні й є описові елементи, алевони не займають домінуючого положення,оскільки описовість позначення слідоцінювати в цілому;

-позначення викликає у свідомостіспоживача уявлення про вироблені товаричерез асоціації, характеризує товар чипослугу опосередковано, зокрема,алегорією.

Длявстановлення описовості позначенняможна використовуватибудь-яку інформацію, що стосуєтьсясемантики аналізованого словесногоелемента, зокрема, енциклопедії,довідники, словники, бази даних, стандарти,спеціальні видання. Авиключення та послідуюча реєстраціїописових позначень можлива виключнопри доведенні заявником набутоїрозрізняльної здатності та наданнявідповідних доказів.

Аналогічноїпозиції дотримуються при проведенніекспертизи заявок в Укрпатенті та уподальшому в Апеляційній палаті,наприклад, при розгляді звернень накористь реєстрації позначення. Середрішень Апеляційної палати щодо описовостіза 2016-2017 рр., можна виокремити наступні:

-Позначення «Trikotag»за заявкою № m 2015 05438, отримало відмовуу реєстрації, оскільки слово «трикотаж»має чітку семантику, тобто конкретнесмислове поняття, для розуміння якогоне потрібно жодних додаткових асоціаційта логічних побудов;

-Позначення «STIMULATE»за заявкою № m 2014 11600 було визнано описовимстосовно товарів 1 класу МКТП, так яквказує на призначення товару –стимулювання росту і розвитку рослин.Проте прийняте рішення щодо реєстраціїзнаку, оскільки заявником були наданідокази використання заявленогопозначення, які були враховані колегієюАпеляційної палати згідно ст. 6quinquiesПаризької конвенції;

-Позначення «Приведетк покупке»(m 2016 00474), «Приведедо покупки»(m 2016 00475), як встановлено колегієюАпеляційної палата -це слоган,яким суть реклами донесено не в прямому,а в переносному сенсі (спонукає доспроби, принаджує приходити до якогосьвисновку, рішення). При цьому, заявленепозначення не описує безпосередньопослуги, відносно яких воно заявленена реєстрацію, проте може викликати успоживача асоціації з наданням можливості(допомоги) знайти, вибрати та купитинеобхідний саме йому товар, скориставшисьпослугами, які надаються для забезпеченнятакої можливості. Як наслідок позначеннязареєстровані щодо скороченого перелікупослуг.

Усуді, для вирішення питання щодоописовості торговельної марки, можутьбратися до уваги обґрунтовані доводисторін, значення позначень (словники,енциклопедії, практика та сферавикористання тощо), роз’яснення тарекомендації вчених (знахоидил посиланняна Мельникова В. М. у судовому рішенні),належні докази у розумінні до процесуальнихкодексів, наприклад соціологічніопитування, висновки експертів тощо.

Проте,одна із найголовніших підстав длявизначення описовості – є висновоксудової експертизи, оскільки питаннящодо того, чи складається знак длятоварів і послуг лише з позначень чиданих, що є описовимипри використанні щодо зазначених усвідоцтві послуг або у зв'язку з ними,зокрема, вказують на вид, якість, склад,кількість, властивість, призначення,цінність послуг, місце і час наданняпослуг, потребують спеціальних знань.

Згідно«Інструкції про призначення та проведеннясудових експертиз та експертнихдосліджень..», що затверджена наказомМіністерства Юстиції 08.10.98 № 53/5, наданоорієнтований перелік питань, що можназаявляти для проведення експертизи.Наприклад:

-«Чи є знак для товарів і послуг засвідоцтвом України (номер) таким, що немав розрізнювальної здатності на дату(зазначити дату)?»

-«Чи складається знак для товарів іпослуг за свідоцтвом України (номер)лише з позначень чи даних, що є описовимипри використанні зазначених у свідоцтвітоварів і послуг або у зв'язку з ними?»

Якнаслідок, суд за висновком експертизита результатами огляду доказів сторін,приймає остаточне рішення, чиє торговельна марка описовою, відповідной скасування державної реєстрації, читорговельна марка є такою, що зареєстрованаправомірно й підстав для анулюваннядії свідоцтва немає.

Уякості висновку хочу зазначити, щотрапляютьсявипадки, коли до реєстрації торговельноїмарки відносяться поверхнево, як доформального процесу,– заповнення заяви на реєстрацію іздодаванням необхідних документів(зображень, перелік класів тощо). Якнаслідок – реєстрація не відбувається.Хочу наголосити, що кожназаявка потребує ретельного дослідженнязнаку до початку процедури реєстраціїна предмет підстав для відмови уреєстрації та/або подальшого анулюваннядії свідоцтва.Адже відсутність в Інтернеті та/абоінших доступних джерелах відомостейпро таке позначення, логотип тощо, негарантує успішної реєстрації тавідсутності інших підстав для відмовиу реєстрації, як описовість, можливевведення в оману споживача, наявністьвиключно загальновживаних позначеньтощо.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи