Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
20.06.2024 13:07

Що таке оцінка вартості бізнесу?

Консультант з управління, лектор, засновник міжнародної консалтингової компанії "Visotsky Consulting"

У статті поділюся основними методами та підходами до оцінки, а також розповім, як оцінка вартості може вплинути на різні аспекти бізнесу та його стейкхолдерів.

Оцінка вартості бізнесу має вирішальне значення під час продажу компанії, реструктуризації, залучення інвестицій або планування спадщини. Це процес, який дозволяє визначити економічну цінність компанії, виходячи з її нинішнього та очікуваного фінансового стану. Оцінка не лише допомагає встановлювати ціни при угодах, а й відіграє ключову роль у стратегічному плануванні, управлінні ризиками та мінімізації податків.

Для власників бізнесу оцінка вартості є фундаментом для прийняття зважених рішень щодо продажу чи розвитку підприємства. Для інвесторів це засіб для оцінки потенціалу та ризиків інвестицій. А для кредиторів це спосіб зрозуміти кредитоспроможність компанії. У статті поділюся основними методами та підходами до оцінки, а також розповім, як оцінка вартості може вплинути на різні аспекти бізнесу та його стейкхолдерів.

Що таке оцінка вартості бізнесу?

Оцінка вартості бізнесу — це процедура, за якої визначається економічна цінність компанії для різноманітних бізнес-цілей та обставин. Ця оцінка проводиться, наприклад, перед продажем підприємства, для залучення нових інвестицій, у межах податкового планування чи юридичних спорах. Вона надає власникам бізнесу, інвесторам та іншим зацікавленим особам ключову інформацію про реальну вартість компанії на цей момент.

Процес оцінки включає аналіз фінансових звітів компанії, дослідження ринкових умов, оцінку активів та пасивів, а також облік інтелектуальної власності та інших невловних активів. Оцінюючи враховуються також репутація компанії, її позиція над ринком, конкурентні переваги та її розвитку. Оцінка вартості бізнесу застосовується у різних сферах діяльності:

 • продаж бізнесу: оцінка допомагає визначити справедливу ринкову ціну, яку власник може очікувати під час продажу свого бізнесу;

 • залучення інвестицій: оцінка показує потенційним інвесторам вартість компанії;

 • податкове планування: оцінка необхідна для коректного визначення податкових зобов'язань, особливо у випадках передачі активів чи зміни структури власності;

 • реструктуризація: оцінка вартості компанії важлива за будь-яких форм реструктуризації, включаючи злиття, поглинання та інші корпоративні зміни.

Оцінка вартості бізнесу забезпечує об'єктивну базу для прийняття рішень, пов'язаних із фінансами, інвестиціями та стратегічним плануванням, допомагаючи стейкхолдерам досягати своїх цілей на основі чіткого розуміння реальної вартості бізнесу. У наступному розділі поговоримо про методи оцінки.

Методи оцінки бізнесу

Методи оцінки бізнесу різноманітні і кожен з них має свої переваги та обмеження залежно від конкретної ситуації та цілей оцінки. Серед основних підходів виділяються прибутковий, ринковий та витратний:

 1. Прибутковий підхід до оцінки вартості бізнесу ґрунтується на ідеї, що вартість підприємства визначається його здатністю генерувати дохід у майбутньому. Основна техніка цього підходу — метод дисконтування грошових потоків (DCF). У рамках DCF прогнозуються майбутні грошові потоки підприємства, які дисконтуються до поточного моменту з використанням ставки, яка відображатиме інвестиційні ризики. Ставка дисконту зазвичай складається з безризикової ставки та ризикової премії, характерної для галузі чи конкретного бізнесу. Цей метод найбільш ефективний для підприємств, які демонструють стабільність та постійний прибуток.
 2. Ринковий підхід визначає вартість бізнесу шляхом порівняння з аналогічними підприємствами. Оцінка може здійснюватись через аналіз ринкових угод зі схожими компаніями або шляхом порівняння різних мультиплікаторів, таких як відношення ціни до прибутку або EBITDA. Мультиплікатори базуються на ринковій вартості компаній, що публічно торгуються, або даних про купівлю/продаж підприємств. Цей метод найкраще працює, коли на ринку є достатня кількість сумісних підприємств із доступною фінансовою інформацією.

 3. Витратний підхід обчислює вартість бізнесу на основі оцінки вартості його активів та зобов'язань. Цей метод передбачає, що вартість підприємства не може бути нижчою від витрат на створення подібного з нуля. У межах витратного підходу аналізуються всі активи компанії, включаючи як матеріальні (наприклад, будівлі та устаткування), і нематеріальні (як патенти та бренди). Усі зобов'язання компанії віднімаються від вартості активів визначення їх чистої вартості. Цей метод часто застосовується для компаній, які не мають стабільного грошового потоку, або коли вартість компанії пов'язана здебільшого з її фізичними активами.

  Кожен з описаних методів оцінки вартості бізнесу підходить для різних ситуацій та типів підприємств. Ці методи можуть застосовуватися як поодинці, так і в поєднанні один з одним, щоб забезпечити найбільш точну та обґрунтовану оцінку вартості компанії. Далі розповім про фактори, що впливають на вартість бізнесу. 

  Чинники, що впливають на вартість бізнесу

  Чинники, що впливають вартість бізнесу, різноманітні і можуть істотно відрізнятися залежно від галузі, розташування та специфіки діяльності підприємства. Ці чинники можна умовно розділити зовнішні та внутрішні, кожен із яких грає роль у формуванні загальної економічної оцінки підприємства.

  Зовнішні фактори:

  1. Економічні умови включають загальний стан економіки, такі як рівень інфляції, процентні ставки, економічне зростання чи рецесія. Наприклад, у період економічного спаду вартість бізнесу може зменшуватися через падіння споживчого попиту та збільшення вартості кредитування.

  2. Політичні умови, такі як стабільність уряду та загальна політична ситуація в країні, можуть значно вплинути на інвестиційний клімат, податкову систему та регулювання. Ці фактори, своєю чергою, впливають на вартість бізнесу.

  3. Ринкові умови, включаючи рівень конкуренції, попит та пропозицію на продукти чи послуги компанії, а також доступність і вартість сировини та матеріалів безпосередньо впливають на прибутковість і, відповідно, на вартість підприємства.

    Внутрішні фактори:

    1. Управлінська команда — кваліфікація та досвід управлінського персоналу можуть значно вплинути на ефективність ведення бізнесу та його довгострокові перспективи. Компанії з сильною, досвідченою командою часто оцінюються вище завдяки їхній здатності генерувати прибуток та успішно реалізовувати стратегічні плани.

    2. Інтелектуальна власність — патенти, товарні знаки, авторські права та інші форми інтелектуальної власності можуть значно збільшувати вартість компанії, забезпечуючи їй конкурентну перевагу та захист від конкурентів.

    3. Клієнтська база — наявність широкої та лояльної клієнтської бази збільшує стабільність доходів компанії та, як наслідок, її вартість. Компанії з диверсифікованою базою клієнтів менш уразливі перед ринковими коливаннями.

      Кожен із цих факторів може бути оцінений у рамках підготовки до продажу бізнесу, залучення інвестицій або проведення стратегічного планування. Оцінка впливу кожного їх вимагає ретельного аналізу та розуміння як зовнішніх ринкових тенденцій, і внутрішніх процесів у компанії. Це дозволить не лише точно визначити вартість бізнесу, а й виявити потенційні можливості для збільшення вартості в майбутньому. 

      Реальні приклади оцінки бізнесу

      Оцінка компанії — це процес, критично важливий для бізнесу, включаючи його продаж, інвестування та податкове планування. Для кращого розуміння, як застосовуються різні методи оцінки практично, розгляньмо кілька реальних прикладів конкретних компаній.

      Кейс 1: Прибутковий підхід для Snap Inc.

      На ранньому етапі залучення інвестицій компанія Snap Inc., розробник популярної програми Snapchat, застосувала метод дисконтованих грошових потоків (DCF) для оцінки своєї вартості. Цей метод врахував очікуване зростання доходів, яке мало статися рахунок розширення користувальницької бази та збільшення рекламних доходів. Ставка дисконтування, що використовується при цьому, відображала високий рівень ризику, характерний для інвестицій у технологічні стартапи.

      Кейс 2: Ринковий підхід під час продажу LinkedIn

      При угоді з продажу LinkedIn корпорації Microsoft оцінка компанії була проведена з використанням ринкового підходу. Це включало порівняння LinkedIn зі схожими компаніями в галузі соціальних мереж та професійних послуг. Для визначення ринкової вартості використовувалися мультиплікатори EBITDA, що дозволило оцінити компанію з урахуванням фінансових результатів подібних підприємств.

      Кейс 3: Витратний підхід для оцінки активів General Electric

      General Electric, багатогалузевий конгломерат, під час реструктуризації свого портфеля використовував витратний підхід для оцінки фізичних активів, включаючи заводи та обладнання. Оцінка ґрунтувалася на поточній вартості заміщення активів з урахуванням їхнього зносу. Цей метод виявився важливим для визначення реальної вартості активів, які не генерують прямий дохід, але є важливими для виробничої потужності компанії.

      Ці приклади демонструють, що підхід до оцінки вартості бізнесу може змінюватись залежно від особливостей та контексту діяльності компанії. Вибір методу оцінки впливає як на точність визначення вартості, а й у розуміння її реальної ринкової цінності.

      Відправити:
      Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
      Останні записи