Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
20.01.2021 11:38

Е-рішення: залучення громадян для прозорого управління землею у громадах

Дослідниця е-демократії та е-врядування в Україні, активістка OpenUp Ukraine

Прозоре управління землею: чому зараз це так важливо?

31 березня 2020 року  Верховна Рада прийняла Закон України №552-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення, який набере чинності 01 липня 2021 року.  територіальним громадам. Після місцевих виборів Державною службою з питань геодезії картографії та кадастру були передані у власність всі землі сільськогосподарського призначення, які до того перебували у державній власності. Це понад 2 млн га земель. Таким чином, прозоре управління земельними ресурсами кожної громади стає прерогативою сталого та ефективного процесу раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення. Отже питання розумного управління та розпорядження землями в Україні має першочергове значення як для розвитку економіки, так і для забезпечення прав людини. Перед керівництвом ОТГ гостро постає надважливе завдання — поширювати серед членів громади повну та актуальну інформацію про усі наявні у громаді земельні ресурси та управління ними, запроваджувати цифрові рішення, заохочувати  громадян до партисипації. Це необхідно в першу чергу для запобігання корупції, зловживанням владою, іншим злочинам, а також ефективного використання земельних ресурсів,  формування "evidence-based policy". Впровадження ІТ-рішень для управління земельними ресурсами в об’єднаних територіальних громадах впливає на підвищення інформативності, зацікавленості та залучення місцевих жителів в ці процеси, а також створює прозору платформу для якісної комунікації й підвищення рівня довіри до органів місцевого самоврядування. 

Елементарні основи роботи з ГІС

За останнє десятиріччя геоінформаційні системи (ГІС) здійснили революційний прорив фактично у всі сфери діяльності людини і суспільства. Так, однією з найбільш ефективних галузей застування ГІС стала сфера земельних відносин. Земельно-інформаційні системи дозволяють оперативно вирішувати низку задач щодо автоматизації процесів збору даних про земельні ділянки, їх перевірки та корегування, аналізу та моделювання для цілей управління земельними ресурсами. В поєднанні із сучасними засобами комукаційного зв’язку, такі системи дозволяють вирішувати надскладні задачі в режимі реального часу. Сучасні геоінформаційні системи дозволяють будь-якій громаді за досить короткий термін формувати якісні геопросторові бази даних щодо земельних ресурсів їх інтерактивне картографічне відображення як в локальному, так і в публічному просторі (онлайн), щоб ставати більш відкритими та прозорими.

За аналітичними підрахунками близько 150 об’єднаних територіальних громад в Україні були залучені до різних проєктів розробки та впровадження ІТ-рішень на основі широкого застосування геоінформаційного забезпечення для управління земельними ресурсами. Враховуючи, що в кінцевому рахунку за результатами реформи децентралізації влади в України буде утворено 1472 об’єднані територіальні громади, лише 10% громад мали можливість впроваджувати сучасні інформаційні рішення щодо прозорого управління земельними ресурсами. 

Застосування е-рішень на практиці

Одним з найкращих прикладів реалізації прозорого управління земельними ресурсами стали проєкти міжнародної технічної допомоги U-LEAD проєкт «Е-рішення для громад», USAID проєкт «Підтримка аграрного і сільського розвитку» та Програма Світового банку за фінансового сприяння ЄС «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні» (Land Transparency) є підтримкою земельної реформи в Україні міжнародними партнерами. В основному міжнародні програми передбачають для об’єднаних територіальних громад допомогу у врегулюванні земельних відносин, коректному і повному відображенні актуальної інформації про земельні ресурси, забезпеченні вільного доступу до цієї інформації, покращенні захисту прав землевласників та землекористувачів, аналітичну підтримку політичного діалогу щодо земельної реформи. 

Одними з найбільших геопорталів щодо прозорогоуправління земельними ресурсами є портал каталогізованих джерел геоданих, багатошарових е-карт, їх застосування для управління громадами/регіонами створений в рамках проєкту «Е-рішення для громад», а також геоінформаційний ресурс, який об’єднує профільні геопортали і є джерелом геоданих на територію  України, де зібрані векторизовані дані необхідні для органів місцевого самоврядування при прийнятті якісних управлінських рішень щодо земельних ресурсів. 

Чому мало громад використовують ІТ-рішення в управлінні землею?

Головною проблемою в розвитку сучасного прозорого управління земельними ресурсами є те, що мала кількість громад залучена до використання ІТ-рішень в адміністративному процесі. Незважаючи на стрімкий розвиток та поширення міжнародних проєктів переважна більшість територіальних громад не має можливості використовувати сучасні геоінформаційні технології при планувані, прогнозувані та прийняті управлінських рішень. Такий стан справ спричиняє нерозуміння необхідності впровадження таких рішень, натомість перевага надається власному досвіду, інтуіції та політичній коньюктурі. Окремою складовою виступає тотальна криза інституційного забезпечення процесів управління земельними ресурсами, а саме занадто низький рівень компетенцій у місцевих кадрів. Для вирішення проблематики щодо впровадження ІТ-рішень щодо управління земельними ресурсами в сільських та селищних територіальних громадах потрібне застосування системного підходу. 

Як «правильно» запроваджувати цифрові рішення у громаді? 

Алгоритм основних дій щодо ефективного запровадження практики використання сучасних ІТ-рішень для прозорого управління земельними ресурсами має бути наступним:

• По-перше, будь-якій громаді, яка хоче перейти на сучасний рівень управління земельними ресурсами потрібно вивчати досвід інших громад, які вже мають успішну практику впровадження ІТ-рішень.

• По-друге, потрібно знайти можливості фінансування тих чи інших геоінформаційних рішень за допомогою місцевих інвесторів або програм міжнародної допомоги.

• По-третє, що є найбільш важливим, потрібно щоб впроваджені ІТ-рішення були стратегічно обґрунтованими і системними. Оскільки, багато громад приймаючи участь у міжнародних проєктах розвитку земельних відносин не створюють якісне підґрунтя (підготовка кваліфікаційних кадрів та створення інституційного забезпечення управління земельними ресурсами, планування витрат на ІТ-рішення в майбутніх бюджетах) для подальшого розвитку впроваджених рішень на базі самофінансування та самоокупності, а лише користуються тимчасовою фінансовою підтримкою.

Вагомою помилкою багатьох громад в процесі пошуку раціональних ІТ-рішень для ефективного прозорого управління земельними ресурсами є закупівля різних видів програмного забезпечення або постійної їх зміни. Такий підхід є контрпродуктивний оскільки територіальні громади витрачають свої фінансові ресурси декілька разів на одні й ті самі речі, які вирішують ідентичні завдання. Необхідно одразу стратегічно визначитись яким єдиним ресурсом користуватись і його й фінансувати або це може бути ліцензований програмний продукт або відкритий безкоштовний.  Практика показує, що лише системний підхід дає можливість для сталого розвитку сільських і селищних громад в контексті прозорого управління земельними ресурсами на базі підготовки компетентних кадрів, як з точки зору виконавчих так і адміністративних функцій. І ті громади (наприклад, Широківська територіальна громада Запорізької області, Засульська територіальна громада Полтавської області, Кіптівська територіальна громада Чернігівської області, Паланська територіальна громада Черкаської області, які 3-5 років назад почали впроваджувати системний підхід до розвитку своїх територій, мають позитивний результат вже сьогодні.

За результатами впровадження ІТ-рішень для управління земельними ресурсами значно зростає швидкість прийнятих рішень та їх якість, оскільки використання геоінформаційних технологій дозволяє зібрати всю наявну інформацію, її консолідувати, верифікувати і мати «реальну картину» стану речей із земельними ділянками. В українських реаліях стрімкого становлення децентралізаційних процесів, «ахілесовою п’ятою» лишаються дані щодо земельних ресурсів та всіх інших пов’язаних із ними компонентів. Так в більшій мірі отримати дані у компетентних державних органів особливо у векторному форматі (придатному для більшості аналітичних рішень) є надзвичайно складною задачею. В більшій мірі вони доступні у растровому форматі і не підходять для точного аналізу і прийняття якісних управлінських рішень. В цьому контексті широке залучення жителів громади до збору і опрацювання даних може значно прискорити процеси щодо прозорого управління земельними ресурсами.

За допомогою сучасного геоінформаційного забезпечення можна побудувати таку систему взаємовідносин завдяки якій будь-який бажаючий житель громади за допомогою свого телефона-смартфона може приймати участь у фіксуванні різних об’єктів та процесів з подальшою передачею даних для опрацюванняспеціалістам землевпорядникам. Такий підхід буде сприяти мак-

симальній прозорості процесів управління земельними ресурсами і всебічному розвитку жителів громади сучасними інформаційним технологіям з постійним їх залученням до суспільних процесів моніторингу та контролю за використанням земель. 

«Прозорі землі у громадах України»

У минулому році за фінансової підтримки підтримки Європейського Союзу в рамках ініціативи EASTERN PARTNERSHIP CIVIL SOCIETY FACILITY був реалізований проєкт "Citizen Engagement for Transparent Land Management in Rural United Territorial Communities of Ukraine". Мета проекту – сприяти залученню громадян для прозорого та ефективного управління землею в громадах, вправадженню високоякісних ІТ-рішень, забезпеченню доступу до інформації про земельні ресурси.

У рамках проєкту було проведено 1) онлайн-опитування жителів громад, 2) збір ідей громадян, як можна покращити управління земельними ресурсами у громадах,  3) дослідження веб-ресурсів громад, 4) онлайн-навчання для жителів громад і проведення експертного онлайн-обговорення за участі громадськості. 

Проєкт об'єднав представників експертного середовища, жителів громад (громадський сектор та ОМС), представників регіональних ЗМІ. Така синергія стає основою для розвитку інновацій, використанню новітніх технологій електронного врядування та е-демократії. Зараз спільнота «Прозорі землі в Україні» налічує понад 5 500+ учасників. Долучайтеся! 

Дізнатися детальніше про проєкт можна на веб-сайті — https://t-lands.aer.org.ua 

*Проведення дослідження, на якому базується дана публікація, стало можливим завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу у рамках ініціативи Eastern Partnership Civil Society Facility. Зміст цієї публікації та результатів проєкту не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.

За її зміст відповідає виключно авторка.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи