Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
23.04.2012 00:05

Про агровенчурні фонди

Директор юридичної консалтингової компанії "САЛЕКС", доктор філософії у галузі права

Сьогодні в Україні відбувається корпоратизація аграрного бізнесу. В агробізнесі пришвидшились консолідаційні процеси, у результаті яких утворилися потужні аграрні компанії Наразі найбільш поширеною корпоративною організаційно-правовою формою в аграрному

Сьогодні в Україні відбуваєтьсякорпоратизація аграрного бізнесу. В агробізнесі пришвидшились консолідаційні процеси,у результаті яких утворилися потужні аграрні компанії Наразі найбільш поширеноюкорпоративною організаційно-правовою формою в аграрному секторі економікиУкраїни є холдингова компанія.

Кризовийстан агропромислового комплексу зумовлює необхідність  створення сприятливого інвестиційногоклімату. В світовій практиці  капіталовкладенняв агропромислову сферу здійснюються за рахунок приватного капіталу, прямогобюджетного фінансування; непрямих бюджетних дотацій, шляхом податкових пільг таінвестиційніих кредитів.

На нашу думку, значний потенціал для інвестування всільське господарство мають корпоративні та пайові інвестиційні фонди. Для вирішення проблем агропромислового комплексу насцікавлять саме венчурні ІСІ. Практичні результати роботи венчурних ІСІсвідчать про можливості їх використання як для розв'язання задач інвестиційногохарактеру, так й інших непрофільних задач. Загалом, венчурний ІСІ являє собоюкомплексне вирішення завдань консолідації активів, централізованого управлінняними, використання податкових пільг.

Централізованеуправління ІСІ забезпечується компанією з управління активами (КУА) -господарським товариством у формі акціонерного або товариства з обмеженоювідповідальністю, що створюється відповідно до законодавства України.Діяльність з управління активами ІСІ провадиться КУАна підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів тафондового ринку (НКЦПФР) в порядку, встановленому законодавством, за поданнямвідповідної саморегулівної організації на ринку цінних паперів, яка об’єднуєКУА. Діяльність КУА з управління ІСІ повинна відповідати ліцензійним умовам.Повноваження КУА обмежуються у передбачених законодавством випадках. У відносинахз третіми особами КУА повинна діяти від імені та в інтересах КІФ на підставідоговору про управління активами, який укладається між КУА і спостережною(наглядовою) радою КІФ та затверджується загальними зборами акціонерів цьогофонду. Між КУА та учасниками ПІФ також укладається договір управління, умовиякого містяться в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів. ПІФ створюєтьсяза ініціативою КУА шляхом придбання інвесторами випущених нею інвестиційних сертифікатів.

Що стосується активів венчурногофонду, то вони можуть повністю складатися з нерухомості, корпоративних прав тацінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі, або з ціннихпаперів, які не отримали рейтингової оцінки відповідно до закону. До складуактивів венчурного фонду можуть входити боргові зобов’язання. Такі зобов’язанняможуть бути оформлені векселями, заставними, договорами позики та в іншийспосіб, не заборонений законодавством України. При цьому позики за рахуноккоштів венчурного фонду можуть надаватися тільки юридичним особам, учасникомяких є такий венчурний фонд.

Слід зауважити,що зі спадом спекулянтських тенденцій на ринку спільного інвестування втратилисвою популярність так звані «земельні» ІСІ. Практикою були апробовані кількасхем роботи таких фондів: придбання земельних ділянок з метою наступногоперепродажу; консолідаціяземельних ділянок і зміна їх цільового призначення;розвиток земельної ділянки, що перебуває в активах ІСІ,шляхом фінансування її поліпшення (оформлення дозвільної документації длябудівництва, прокладка різноманітних комунікацій тощо з метою наступногопродажу під забудову земельної ділянки).

Враховуючи суспільні настрої щодо реформуванняаграрного сектору економіки, існує висока імовірність відміни мораторію навільний продаж землі в 2013 році. Можливо, тому вітчизняні агрохолдинги стрімконарощують земельні площі. Натомість в таких країнах як Данія, Німеччина,Іспанія, Франція, Швейцарія діють закони, що обмежують надмірний рівеньконцентрації земель сільськогосподарського призначення у одного землевласникаабо землекористувача

Агровенчурні ІСІ не повинні стати ще одним механізмомнадмірної концентрації земельних ресурсів в руках фінансових груп. Ці фондипокликані об’єднати селян у небанківські інституції для захисту своїхколективних інтересів та створити сприятливі умов для ефективного веденнятоварного сільськогосподарського виробництва. Необхідно чітко прописатипринципи їх побудови та механізми діяльності, які були би спрямовані на забезпеченнясоціально-економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Важливимв цьому контексті є захист прав та законних інтересів селян з боку держави ісуспільства, який забезпечуватиметься суворим державним і суспільним контролемза діяльністю агровенчурних інвестиційних фондів.

Важлива перевагаІСІ для використання їх для потреб аграрного комплексу – це використанняподаткових пільг операцій зі спільного інвестування. Так, відповідно доподаткового законодавства звільняються від податку на прибуток кошти ІСІ(кошти, внесені засновниками КІФ та залучені від інвесторів, доходи відздійснення операцій з активами ІСІ, доходи, нараховані за активами ІСІ, та іншідоходи від діяльності ІСІ (відсотки від позик, орендні (лізингові) платежі,звільняється від нарахування й сплати авансового платежу в бюджет з податку врозмірі ставки 16%, нарахованої на суму дивідендів, що виплачуються на користьІСІ, звільняється від ПДВ винагорода КУА, яка сплачується за рахунок активівІСІ. Крім того, діє пільгова ставка податку з доходів фізичних осіб надивіденди, які виплачують ІСІ. Саме для цих випадків п.167.2 ст.167 Податковогокодексу України передбачає застосування ставки податку 5% від сумиінвестиційного прибутку: «167.2. Ставка податку становить 5 відсотків базиоподаткування щодо доходу, нарахованого як: …дохід, який виплачуєтьсякомпанією, що управляє активами ІСІ, на розміщені активи відповідно до закону,включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом внаслідок викупу(погашення) цінних паперів ІСІ, відповідно до закону, який визначається якрізниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна,сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв'язку зпридбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості»

Агровенчурний інвестиційний фонд маєстати особливим видом ІСІ, що здійснює об'єднання прав користування на земельніділянки (паї) сільськогосподарського призначення з метою отримання прибутку відпередачі земельних ділянок в довгострокову оренду. Це має убти така собі своєрідна реєстрація осбб Щодо організаційно-правовоїформи агровенчурного ІСІ, то такою, на нашу думку, є форма КІФ. З огляду намайбутні зміни правової моделі ПІФ в новій редакції Закону України «Про ІСІ»планується ліквідувати наглядові ради в ПІФ, які наразі покликані здійснюватинагляд за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів фонду,веденням реєстру власників інвестиційних сертифікатів, проведенням аудиторськихперевірок діяльності та оцінки майна фонду. Це нововведення нівелює значенняПІФ для розвитку багатьох інвестиційних проектів, в тому числі агровенчурнихІСІ. Аграрний інвестиційний фонд доцільно створювати у формі закритогонедиверсифікованого КІФ, який має право здійснювати виключно приватнерозміщення акцій власного випуску. Внутрішній контроль за діяльністю агровенчурних КІФ маютьздійснювати загальні збори акціонерів-землевласників, а в проміжках між їх проведенням- Наглядова рада фонду, яка складатиметься з представників сільської громади.

Передрук матеріалу дозволено лишеіз посиланням на сайт юридичної консалтингової компанії «Салекс» http://salex-lcc.com.ua/index.php/features-4/dogovirne-pravo

  

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи