Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
15.09.2023 13:13

Фізична особа. Банкрутство. Про що мовчать, і які наслідки?

Юрисконсульт ЮК "Надійний правовий партнер"

Банкрутство фізичних осіб

Банкрутство фізичних осіб для українського правового поля є унікальним явищем, і  стало можливим лише з жовтня 2019 року, коли вступив у дію Кодекс України щодо з процедур банкрутства (далі по тексту - Кодекс/КУзПБ).  

Що таке банкрутство  фізичних осіб  та хто такий боржник за правилами КУзПБ?

Банкрутство - це  визнана господарським судом за відповідним судовим рішенням в результаті розгляду справи, неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури 

Боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов’язання, строк виконання яких настав 

Санація - система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника

Реструктуризація -  судова процедура у справі про неплатоспроможність фізичної особи, що застосовується з метою відновлення платоспроможності боржника шляхом зміни способу та порядку виконання його зобов’язань згідно з планом реструктуризації боргів боржника. 

Тобто, фізична особа вважається  боржником, якщо має боргові зобов'язання, строк погашення яких наступив, і які не виконані і не можуть бути виконані, і за умов визначених у КУзПБ має право самостійно ініціювати процедуру банкрутства відносно себе.  

Основні етапи процедури банкрутства фізичної особи в Україні включають:

1. Подання заяви. Фізична особа, яка не може сплатити свої борги, може подати заяву про визнання себе банкрутом до господарського суду.

2. Особа, яка має намір звернутися до суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність , повинна відповідати наступним критеріям: 

  - заборгованість становить не менше ніж 30 мінімальних розмірів заробітної плати (не менше 195000 грн);

   - боржник припинив погашати кредити або здійснювати інші планові платежі в розмірі понад 50% місячних платежів;

    - винесено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке можна звернути стягнення;

     - існують інші обставини, які підтверджують неможливість виконувати грошові зобов’язання чи здійснювати звичайні поточні платежі.

     3. До заяви про визнання себе банкрутом, додаються наступні документи:

     - документи, що підтверджують наявність (відсутність) у боржника статусу фізичної особи  підприємця (якщо особа зареєстрована як ФОП);

     - конкретизований список кредиторів і боржників із зазначенням загальної суми грошових вимог кредиторів (боржників), а також щодо кожного кредитора (боржника),  його імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов’язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов’язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором;

     - опис майна боржника, що належить йому на праві власності, із зазначенням місцезнаходження або місця зберігання майна;

     - копії документів, що підтверджують право власності боржника на майно;

     - перелік майна, що перебуває у заставі (іпотеці) або є обтяженим в інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кожного кредитора, на користь якого вчинено обтяження майна боржника, – ім’я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), сума грошових вимог, підстава виникнення зобов’язань, а також строк їх виконання згідно із законом або договором;

     - копії документів про вчинені боржником (протягом року до дня подання заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) правочини щодо належного йому нерухомого майна, цінних паперів, часток у статутному капіталі, транспортних засобів та угоди на суму не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати;

     - відомості про всі наявні рахунки боржника (у тому числі депозитні рахунки), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні та за кордоном, їх реквізити, із зазначенням сум грошових коштів на таких рахунках;

     - копія трудової книжки (за наявності);

     - відомості про роботодавця (роботодавців) боржника;

     - декларація про майновий стан боржника за формою, затвердженою державним органом з питань банкрутства;

     - докази авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень; (40 260 грн.);

     - інформація про наявність (відсутність) непогашеної судимості за економічні злочини;

     - інші документи, що підтверджують наявність підстав, процедури банкрутства.

     4. До заяви, яку подає боржник до суду додаються докази авансування на депозитний рахунок суду винагороди керуючого по реструктуризації  за 3 місяці виконання робіт. (розмір становить 5 неоподаткованих мінімумів для непрацездатних осіб за кожен місяць виконання ( на сьогоднішній день 40 260 грн.).

     5. Окремо сплачується винагорода керуючого реалізації, що становить 3 неоподаткованих мінімумів для непрацездатних осіб за кожен місяць виконання (8050 грн. за місяць).

     6. Суд отримавши заяву виносить ухвалу про прийняття заяви до розгляду, з чим і починається розгляд справи про банкрутство фізичної особи. 

     7. Розгляд справи. 

     В процесі розгляду справи, суд призначає арбітражного керуючого. Арбітражний керуючий повинен виявити усе майно та кредиторів боржника, та скласти план реструктуризації. Арбітражний керуючий з моменту його призначення отримує право доступу до інформації про боржника, його майна, доходів і коштів, у тому числі до конфіденційної інформації, яка міститься в державних базах даних і реєстрах.

      Розроблений план реструктуризації боргів боржника може бути затверджений судом лише після повного погашення боргів боржника щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, якщо така заборгованість існує.

     У разі, якщо протягом 120 днів з дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зборами кредиторів не прийнято рішення про схвалення плану реструктуризації боржника та не передано його на розгляду суду, або прийнято рішення про перехід до процедури погашення вимог боржника, господарський суд виносить постанову про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника.

     8. Погашення заборгованості. Отримані кошти від продажу майна розподіляються між кредиторами відповідно до порядку, встановленого законодавством.

     9. Слід зважити, що угоди, які укладались боржником до початку процедури  про банкрутство щодо його майна, будуть також оцінюватися та піддаватись сумніву угоди, як такі, що свідчать про наміри боржника ухилитися від виконання взятих на себе зобов'язань, і це може стати підставою для відмови у задоволенні поданої заяви.

     10. Також суд, у процесі розгляду справи про визнання фізичної особи - банкрутом, має право  аналізувати фінансове становище родичів, і у разі якщо родичів будуть виявлене майно, вартість якого перевищує розмір доходів, або придбане з доходів, джерело яких неможливо встановити,  процедура банкрутства до такого заявника також застосовуватись не буде.

     11. Після завершення процедури банкрутства, боржник звільняється від заборгованості, яка не була покрита отриманими коштами від продажу його майна, але для боржника також наступають і наслідки. 

     Наслідки визнання фізичної особи банкрутом:  

     - Протягом наступних п’яти років така особа не має ініціювати нову процедуру визнання банкрутом.

     - Протягом п’яти років після визнання фізичної особи банкрутом, ця особа повинна письмово повідомляти про свою неплатоспроможність інші сторони, з якими вона планує укладати договори позики, кредитні договори, договори поруки чи договори застави. Це означає, що така особа зобов’язана чесно і відкрито інформувати своїх партнерів про свою фінансову ситуацію, щоб уникнути можливих проблем у майбутньому.

     - Після того, як фізичну особу визнають банкрутом, вона не може вважатися такою, що має бездоганну ділову репутацію, протягом наступних трьох років. Отже, банки та інші фінансові установи можуть відмовити  такій особі у видачі позики та кредиту. 

     Які борги не підлягають списанню?

     Не підлягають реструктуризації борги щодо:

     - Сплати аліментів;

     - Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи;

     - Щодо сплати ЄСВ та інших обов'язкових платежів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

     У разі наявності у фізичної особи, боргів які не підлягають списанню, такі борги повинні бути погашені особою самостійно, для того, щоб розпочата процедура банкруцтва могла б бути завершена. 

     Важливо відзначити, що процедура банкрутства може бути складною та тривалою, і з практичного досвіду така процедура може зайняти час від 1 до 5 років. 

     Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
     Останні записи
     Контакти
     E-mail: [email protected]