Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
19.11.2017 09:25

Податкові спори: розшифровка підпису у видаткових накладних

Адвокат (судовий захист), магістр права

Правові наслідки не зазначення у видаткових накладних розшифровки підпису особи. Судова практика.

накладная.jpg

Факт передання товару та, відповідно,набуття права власності на нього, підтверджується видатковими накладними, яківикористовуються для обліку руху матеріальних цінностей підприємства.

Згідно ст.1 Закону України "Про бухгалтерський облік тафінансову звітність в Україні" первинний документ – це документ, якиймістить відомості про господарську операцію.

Підпунктом 2.1 пункту 2 Положення про документальне забезпеченнязаписів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансівУкраїни № 88 від 24.05.1995р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України05.06.1995р. за № 168/70, визначено, що первинні документи - це документи,створені у письмовій або електронній формі, які містять відомості прогосподарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації(власника) на їх проведення.

Відповідно до ст. 9Закону України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність вУкраїні"підставою   для   бухгалтерського обліку  господарських операцій є  первинні  документи.  Для  контролю та впорядкування оброблення   даних   на  підставі   первинних  документів  можуть складатися зведеніоблікові документи. Первинні документи повинні бути складені під час здійсненнягосподарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після їїзакінчення. Первинні документи можуть бути складені на паперових або машиннихносіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); датуі місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; змістта обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посадиосіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність їїоформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікуватиособу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

ВАЖЛИВО: Вказаний перелік обов'язкових реквізитівкореспондується з пунктом 2.4. Положення про документальне забезпечення записіву бухгалтерському обліку, згідно якого первинні документи повинні мати такіобов'язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені якихскладений документ, назва документа (форми), дата складання, зміст та обсяггосподарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральномута/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійсненнягосподарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або іншідані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненнігосподарської операції.

Залежно від характеру операції та технології обробки даних допервинних документів можуть бути включені додаткові реквізити: ідентифікаційнийкод підприємства, установи з Державного реєстру, номер документа, підстава дляздійснення операцій, дані про документ, що засвідчує особу-одержувача тощо.

Підпунктом 2.5 пункту 2 згаданого Положення передбачено, щоДокумент має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою.Електронний підпис накладається відповідно до законодавства про електроннідокументи та електронний документообіг. Використання при оформленні первиннихдокументів факсимільного відтворення підпису допускається у порядку,встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства. Повноваження наздійснення господарської операції особи, яка в інтересах юридичної особи абофізичної особи - підприємця одержує основні засоби, запаси, нематеріальніактиви, грошові документи, цінні папери та інші товарно-матеріальні цінностізгідно з договором, підтверджуються відповідно до законодавства. Такіповноваження можуть бути підтверджені, зокрема, письмовим договором,довіреністю, актом органу юридичної особи тощо.

При цьому, слід зазначити, що вимоги наведених норм чинногозаконодавства щодо правильності оформлення первинних документів, передбачаютьнаявність в документах такого реквізиту, як "іншідані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненнігосподарської операції" лише альтернативно такомуобов'язковому реквізиту, як особистий підпис особи, яка брала участь уздійсненні господарської операції.

ВИСНОВОК: Наведене свідчить, що не зазначення увидаткових накладних розшифровки підпису особи, що отримала товар, номеру тадати довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей не є безумовноюпідставою для висновку про позбавлення їх юридичної сили та доказовості, авідтиск печатки підприємства, наявний на первинних документах, є свідченнямучасті такого підприємства, як юридичної особи у здійсненні певноїгосподарської операції.

Аналогічна правова позиція висловлена Вищим адміністративним судомУкраїни від 08.11 2017 р. по справі № К/800/25401/16 (ЄДРСРУ№ 70163439) та Вищим господарським судом України від 09.04.2013 року по справі №5023/5085/12 (ЄДРСРУ № 30568093).

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи