Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
21.09.2017 08:58

Правова можливість відключення від мереж централізованого теплопостача

Адвокат (судовий захист), магістр права

Правова можливість відключення від мереж централізованого теплопостачання нежитлового приміщення, яке розташоване у багатоповерховому житловому будинку з централізованою системою опалення.

avtonomnoe-otoplenie.jpg

Наближається зима…а отже у багатьохспоживачів виникає питання правової можливості відключення від мережцентралізованого теплопостачання нежитлового приміщення (квартири), якерозташоване у багатоповерховому житловому будинку з централізованою системоюопалення.

22 серпня 2017 р. в рамкахсправи № 922/964/17  Харківський апеляційний господарський суддосліджуючи питання відключення нежитлового приміщення від мережцентралізованого теплопостачання зазначив наступне.

Порядок та умови відключення відмереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмовіспоживачів від централізованого теплопостачання передбачені Правилами наданняпослуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води іводовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21липня 2005 року № 630, з урахуванням змін, що внесені постановою КабінетуМіністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1268, та Порядком відключенняокремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачаннягарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання,затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури тажитлово-комунального господарства України від 22 листопада 2005 року № 4, зурахуванням змін, що внесені наказом Міністерства з питань житлово-комунальногогосподарства України від 6 листопада 2007 року № 169.

Відповідно до Правил надання послуг зцентралізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення№ 630, споживачі можуть відмовитися від отримання послуг зцентралізованого опалення та постачання гарячої води. Відключенняспоживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої водиздійснюється у порядку, що затверджується центральним органом виконавчої владиз питань житлово-комунального господарства.

(!!!) Самовільне відключення від мереж централізованогоопалення та постачання гарячої води забороняється.

У відповідності до пункту 25 Правилсамовільне відключення від мереж централізованого опалення та постачаннягарячої води забороняється.

Відповідно до пунктів 25, 26, 30пункту 3 Правил № 630 відключення споживача від мереж централізованого опаленнята постачання гарячої води здійснюється у порядку, що затверджуєтьсяцентральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунальногогосподарства.

Рішення про відключення будинку відсистеми централізованого опалення з улаштуванням індивідуального опалення повиннобути підтримане всіма власниками (уповноваженими особами власників) приміщень ужитловому будинку (п. 2.1 Наказу Міністерства з питаньжитлово-комунального господарства України від 06.11.2007 року № 169 «Прозатвердження Змін до Наказу Мінбуду України від 22.11.2005 року № 4).

ВАЖЛИВО: Отже, власник нежитлового приміщення немає права самовільно здійснювати відключення від мереж централізованогоопалення  і гарячого водопостачання.

При цьому обов'язково враховуютьсятехнічні можливості існуючих мереж газопостачання, водопостачання таелектропостачання даного населеного пункту або окремого мікрорайону щодозабезпечення живлення запропонованої власником (власниками) системитеплопостачання (п. 2.2 Наказу Міністерства з питань житлово-комунальногогосподарства України від 06.11.2007 року № 169 «Про затвердження Змін до наказуМінбуду України від 22.11.2005 року № 4).

Відключення споживачів від мережцентралізованого опалення та постачання гарячої води здійснюється за умовизабезпечення безперебійної роботи інженерного обладнання будинку та вжиттязаходів щодо дотримання в суміжних приміщеннях вимог будівельних норм і правилз питань проектування житлових будинків, опалення, вентиляції, кондиціонуваннябудівельної теплотехніки; державних будівельних норм з питань складу, порядкурозроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва,а також норм проектування реконструкції та капітального ремонту в частиніопалення.

Порядком відключення окремихприміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачаннягарячої   води при відмові споживачів відцентралізованого   теплопостачання, затверджених наказом Міністерствобудівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22листопада 2005  року № 4 (надалі Порядок) установлено, що таке відключеннявідбувається на підставі рішення постійно діючої міжвідомчої комісії, створеноїорганом місцевого самоврядування або місцевим органом виконавчої влади.

Наказом Міністерства з питаньжитлово-комунального господарства України від 06 листопада 2007 року № 169 буловнесено зміни, які унеможливлюють відключення від мереж центрального опаленнята гарячого водопостачання окремих квартир у багатоквартирному будинку ідозволяють таке відключення лише будинку в цілому.

ВАЖЛИВО: власник нежитлового приміщення не має права самовільноздійснювати відключення від мереж централізованого опалення  і гарячоговодопостачання, а самовільне відключення від мереж централізованого опалення неє підставою для звільнення від оплати за послуги теплопостачання.

Вказана правова позиція викладена впостанові Верховного Суду України №6-1706цс15 від 11.11.2015  року.

Окремо суд зазначає, що процедуравідключення від систем централізованого опалення, встановлена Порядком № 4,містить в собі імперативні норми, тобто норми, що не допускають будь-якихвідхилень від вичерпного переліку прав і обов'язків тих чи інших суб'єктів,зокрема, ним:

- встановлена процедура відключеннявід мереж централізованого опалення цілого будинку (а не окремого приміщення),а саме, шляхом написання заяви про надання дозволу на відключення доМіжвідомчої комісії з розгляду питань відключення від мереж ЦО;

- визначені суб'єкти звернення тасуб'єкти, уповноважені давати дозволи на відключення від мереж централізованогоопалення, яким є Міжвідомча комісія з розгляду питань відключення від мереж ЦО;

- передбачені документи,  якіоформлюються при проведенні відключення від мереж централізованого опалення, асаме: протокол Комісії, яким оформлюється прийняте нею рішення, акт провідключення від систем централізованого опалення.

Згідно вимог п. 2.1, п.п. 2.2.1,2.2.2 п. 2.2 Порядку, затвердженого наказом № 4, споживач звертається в Комісіюдля отримання дозволу і саме Комісія приймає рішення щодо надання дозволу навідключення від мереж ЦО чи про відмову у його наданні. При позитивному рішенніКомісії заявнику надається перелік організацій, до яких слід звернутися дляотримання технічних умов для розробки проекту індивідуального (автономного)теплопостачання і відокремлення від мереж ЦО і ГВП.

Отже, процедура відключення від мережцентралізованого опалення не передбачає лише наявність технічної можливості успоживача, а має бути підтверджена також і шляхом отриманням у встановленомузаконом порядку відповідного дозволу та відповідної технічної документації.

ВИСНОВОК: законодавчо закріплено, що відключенню від мережцентралізованого опалення підлягають лише окремі житлові будинки, а відключенняокремих приміщені житлового будинку чинним законодавством не передбачено, однаквсе ж таки вимоги споживачів на встановлення індивідуального опалювальногоприладу та відключення від мереж централізованого опалення в приміщенні єзаконними.

Будемо сподіватися, що законодавчо будутьзакріплені відповідні зміни, які при наявності дозволу міжвідомчих комісій зрозгляду питань, пов'язаних з відключенням споживачів від мереж центральногоопалення і гарячого водопостачання при виконкомі відповідної ради тавідповідної технічної документації, дозволять споживачам на власний розсудобирати спосіб опалення свого помешкання. 

P.s. Правовідносини у сферіжитлово-комунальних послуг регулюються Конституцією України, Житловим Кодексом,Законом України „Про житлово-комунальні послуги, Законом України „Протеплопостачання, іншими нормативно-правовими актами.

Згідно преамбули Закону України „Прожитлово-комунальні послуги №1875-ІV від 24.06.2004 року цей Закон визначаєосновні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері наданнята споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями іспоживачами, а також їхні права та обов’язки.

Згідно п. 6 ст. 26 Закону України„Про житлово-комунальні послуги у разі зникнення потреби в отриманні послугиабо відмови споживача від користування послугою виконавця/виробника споживачмає право розірвати договір у порядку, встановленому законом.

Згідно ст.24 Закону України „Протеплопостачання № 2633-ІV від 02.06.2005 року споживач тепловоїенергії має право на вибір одного або декількох джерел теплової енергії читеплопостачальних організацій, якщо це можливо за існуючими технічними умовами.

Згідно п.24 Постанови КабінетуМіністрів України „ Про затвердження Правил надання послуг з централізованогоопалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типовогодоговору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної тагарячої води і водовідведення №630 від 21.07.2005 року, споживачі можутьвідмовитися від отримання послуг з централізованого опалення та постачаннягарячої води.

У разі невідповідностінормативно-правового акта Конституції України, закону України, міжнародномудоговору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, абоіншому правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу.

Таким чином, виходячи із загальнихзасад пріоритетності законів над підзаконними нормативними актами, привирішенні даного спору підлягає застосуванню саме Закон України „Прожитлово-комунальні послуги та Закон України „Про теплопостачання, а не НаказМіністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарстваУкраїни „Про затвердження Порядку відключення окремих житлових будинків відмереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачіввід централізованого теплопостачання, тому вимоги споживачів навстановлення індивідуального опалювального приладу та відключення від мережцентралізованого опалення в квартирі є законними (ПостановаДружківського міського суду Донецької області від 13.09.2017 р. у справі № 229/2615/17).  

P.s.s. Відповідаючи напитання: «Чи необхідно буде платити за тепло, якщо не укладати договірз теплопостачальною організацією?» необхідно акцентувати увагу наухвалі Апеляційного суду Харківської області від 13.09.2017 ру справі № 644/9615/16-ц,мпровадження № 22-ц/790/4289/17, яка вказує, що відповідно до статті 24 законуУкраїни «Про теплопостачання» саме споживачі цих послуг зобов’язані укластидоговір, який є типовим договором приєднання.

Згідно до ч. 1 ст. 634 ЦК Українидоговором приєднання є договір, умови якого встановлені однією ізсторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бутиукладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору вцілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

У даному випадку підлягає дозастосуванню відповідно до ст. 360-7 ЦПК України правова позиція, яка викладенау постанові Верховного суду України від 10 жовтня 2012 року у справі №6-110цс12: свобода договору, закріплена у ст. ст. 6, 627 ЦК України, якаполягає у праві сторін вільно вирішувати питання при укладенні договору, привиборі контрагентів та при погодженні умов договору, не є безмежною. У тихвипадках, коли актом цивільного законодавства передбачена обов’язковість положеньцього акту для сторін договору, сторони не вправі відступити від їх положень(ч. 3 ст. 6 ЦК України).

Так, ст. ст. 19, 20 Закону України«Про житлово-комунальні послуги» передбачають обов'язок споживачажитлово-комунальних послуг укласти письмовий договір з виконавцем послуг наоснові типового договору.

Хоч у частині першій статті 19 ЗаконуУкраїни «Про житлово-комунальні послуги» й передбачено, що відносини міжучасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюютьсявиключно на договірних засадах, проте відповідно о пункту 1 частини першоїстатті 20 цього Закону споживач має право, зокрема, одержувати вчасно тавідповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством таумовами договору на надання житлово-комунальних послуг.

Такому праву прямо відповідаєвизначений пунктом 5 частини третьої статті 20 Закону України «Прожитлово-комунальні послуги» обов’язок споживача оплачувати житлово-комунальніпослуги у строки, встановлені договором або законом.

Таким чином, згідно із зазначениминормами закону споживачі зобов’язані оплатити житлово-комунальні послуги, якщовони фактично користувалися ними. Факт відсутності договору пронадання житлово-комунальних послуг сам по собі не може бути підставою длязвільнення споживача від оплати послуг у повному обсязі. Саме такуправову позицію, яка підлягає до застосуванню в цій справі з огляду нааналогічний зміст спору, було висловлено у постанові Верховного Суду Українивід 20 квітня 2016 року по справі №6-2951цс15 за позовом Концерну «Міськітеплові мережі» про стягнення заборгованості за послуги з централізованогоопалення, централізованого постачання гарячої води.

Відповідно до правової позиціїстосовно змісту п.п. 25, 26, 20. п. 3 Правил, яка викладена у постановіВерховного Суду України від 11 листопада 2015 року по справі № 6-1706 цс15 запозовом КП «Стрийтеплоенерго» про стягнення заборгованості за надані послуги зцентралізованого опалення: самовільне відключення від мережцентралізованого опалення не є підставою для звільнення від оплати за послугитеплопостачання. Підведення централізованого опалення до стояка вмежах нежитлових приміщень, які належать відповідачу свідчать про виконанняпослуг позивачем, а відповідач при не оформленні у встановленому порядкувідключення від централізованої мережі, незалежно від фактичного споживанняцієї послуги, зобов’язаний відшкодувати завдані внаслідок цього позивачу збиткиу розмірі неоплаченої вартості споживання цих послуг.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи