Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
09.08.2017 21:45

Припинення частки у майні одного з співвласників: компенсація вартості

Адвокат (судовий захист), магістр права

Необхідність попереднього внесення іншим співвласником майна відповідної грошової суми на депозитний рахунок суду, у разі спору про виділ частки із майна, що є у спільній сумісній власності, у вигляді компенсаційної вартості останнього.

раздел дома 2.jpg

05.07.2017 р. в рамках справи № 6-2405цс16 Верховним судом України досліджувалось питання щодонеобхідності попереднього внесення іншим співвласником майна відповідноїгрошової суми на депозитний рахунок суду, у разі спору про виділ частки ізмайна, що є у спільній сумісній власності, у вигляді компенсаційної вартостіостаннього.

Суд вказав, що відповіднодо статей 69, 70 СК України дружина і чоловік мають право на поділ майна, щоналежить їм на праві спільної сумісної власності. У разі поділу такого майначастки майна дружини та чоловіка є рівними.

Майно, що є об’єктом права спільної сумісної власностіподружжя, ділиться між ними в натурі. Якщо дружина та чоловік не домовилися пропорядок поділу майна, спір може бути вирішений судом. При цьому суд бере доуваги інтереси дружини, чоловіка, дітей та інші обставини, що мають істотнезначення. Неподільні речі присуджуються одному з подружжя, якщо інше невизначено домовленістю між ними (частини перша, друга статті 71 СК України).Присудження одному з подружжя грошової компенсації замість його частки у правіспільної сумісної власності на майно, зокрема на житловий будинок, квартиру,земельну ділянку, допускається лише за його згодою, крім випадків, передбаченихЦК України (частина четверта статті 71 СК України).

За положенням частин першої та другої статті 364 ЦК України,яка регулює правовідносини з виділу власником належної йому частки, що є успільній частковій власності, співвласник має право на виділ у натурі частки змайна, що є у спільній частковій власності. Якщо виділ у натурі частки зіспільного майна не допускається згідно із законом або є неможливим (частинадруга статті 183 цього Кодексу), співвласник, який бажає виділу, має право наодержання від інших співвласників грошової або іншої матеріальної компенсаціївартості його частки.

Компенсація співвласникові може бути надана лише за йогозгодою.

Право на частку у праві спільної часткової власності успіввласника, який отримав таку компенсацію, припиняється з дня її отримання.

За змістом статті 364 ЦК України власник, який бажає виділусвоєї частки, може вимагати виділу такої частки в натурі, і лише у зв`язку знеможливістю такого виділу або заборони такого виділу відповідно до закону вінмає право на компенсацію, яку може вимагати на підставі цієї норми права.

ВАЖЛИВО: Зазначенанорма права регулює випадки, коли співвласник майна бажає позбутися належноїйому частки у спільному майні шляхом отримання від інших співвласниківкомпенсації належної йому частки та визнання за ними права власності на всемайно.

За положеннями статей 21, 24, 41 Конституції України, статей319, 358 ЦК України усі громадяни є рівними у своїх правах, усім забезпечуютьсярівні умови здійснення своїх, у тому числі майнових прав, а відтак правовийрежим спільної часткової власності визначається з  урахуванням інтересів усіхспіввласників.

Разом з тим положення статті 365 ЦК України регулюютьвипадки припинення Загальнізасади цивільного законодавства, зокрема засади справедливості, добросовісностіта розумності (пункт 6 частини першої статті 3 ЦК України), спонукають суд привирішенні зазначених спорів ураховувати також інтереси обох сторін тавстановлювати: чи дійсно є неможливим виділ частки в натурі; чи допускаєтьсятакий виділ згідно із законодавством; чи спроможні інші співвласники виплатитипозивачу компенсацію в рахунок визнання за ними права власності на усе спільнемайно та чи не становитиме це для них надмірний тягар тощо.

Права власності на частку у спільному майні за вимогоюпозивача - співвласника майна, який домагається позбавлення права власності начастку майна інших співвласників - відповідачів у справі, та визначають умовитакого виділу. Виплата компенсації у цьому випадку допускається за наявностіумов, визначених пунктами 1 - 4 частини першої зазначеної статті, та за умовипопереднього внесення позивачем вартості цієї частки на депозитний рахунок суду.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 367 ЦК України майно, що є успільній частковій власності, може бути поділене в натурі між співвласниками задомовленістю між ними, у разі поділу спільного майна між співвласниками правоспільної часткової власності на нього припиняється.

При поділі майна, що є об’єктом права спільної сумісноївласності подружжя, в разі, якщо речі є неподільними, присудження одному зподружжя грошової компенсації замість його частки у праві спільної сумісноївласності на майно допускається лише за його згодою та за умови попередньовнесення другим із подружжя відповідної грошової суми на депозитний рахуноксуду (ч. ч. 4, 5 ст. 71 СК України).

ВАЖЛИВО: У разінедосягнення такої згоди між подружжям може застосовуватися стаття 365 ЦКУкраїни за наявності для цього відповідних підстав і суд може присудити одномуз подружжя річ у натурі, а іншому грошову компенсацію з підстав, передбаченихцією статтею

Відповідно до частини першої статті 365 ЦК України право особина частку у спільному майні може бути припинене за рішенням суду на підставіпозову інших співвласників, якщо: 1) частка є незначною і не може бути виділенав натурі; 2) річ є неподільною; 3) спільне володіння і користування майном єнеможливим; 4) таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересамспіввласника та членам його сім’ї.

За змістом зазначеної норми закону припинення права особи начастку в спільному майні допускається за наявності будь-якого з передбаченихпунктами 1-3 частини першої статті 365 ЦК України випадку, але в тому разі,коли таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника тачленам його сім’ї.

Вказаний правовий висновок міститься й у постановахВерховного Суду № 6-1943цс16 від23 листопада 2016 року, 6-068цс14 від02 липня 2014 року, 6-81цс11 від16 грудня 2012 року.

Висновок про істотність шкоди, яка може бути завданаспіввласнику та членам його сім’ї,  вирішується в кожному конкретномувипадку з урахуванням обставин справи та особливостей об’єкта, який є спільниммайном.

Згідно з частиною другою статті 365 ЦК України судпостановляє рішення про припинення права особи на частку у спільному майні заумови попереднього внесення позивачем вартості цієї частки на депозитнийрахунок суду.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові ВерховногоСуду України від 24 лютого 2016 року у справі № 6-2784цс15.

Більше того, згідно з прецедентною практикою ЄСПЛ (з п.42.Рішення ЄСПЛ в справі «Андрій Руденко проти України») слідує, що внесеннявартості частки у власності на депозитний рахунок суду першої інстанції було ізалишається передумовою винесення судом рішення про припинення права на часткуу спільному майні.

ВИСНОВОК: Отже, ізсистемного аналізу зазначених норм матеріального права можна дійти висновку,що  положення статті 364 ЦК України у поєднанні із частиною четвертоюстатті 71 СК України застосовуються до правовідносин щодо вимоги співвласникачастки у майні, що знаходиться у спільній частковій власності, про отриманнякомпенсації вартості своєї частки, у зв’язку з неможливістю виділення її внатурі.       

Разом з тим норми статті 365 ЦК України у поєднанні зчастинами четвертою та п’ятою статті 71 СК України застосовуються доправовідносин щодо вимоги одного зі співвласників, у тому числі одного зподружжя, про припинення частки іншого співласника у спільному майні шляхомвиплати йому компенсації вартості такої частки.

Відмовляючи в задоволені позову на підставі положень статті364 ЦК України, суд виходив з того, що  у зв’язку зі скрутним матеріальнимстановищем відповідачка не спроможна виплатити компенсацію вартості належноївідповідачу частки у спільному майні, та з огляду на закріплені пунктом 6частини першої статті 3 ЦК України засади добросовісності і розумності, щоспонукають суд урахувати інтереси обох співвласників, дійшов висновку, щовиплата компенсації становить для відповідачки надмірний тягар.

Така позиція відповідає правовій позиції, висловленійВерховним Судом України в аналогічних справах № 6-4ц14 та №6-2925цс15, а саме про те, що у такихправовідносинах суди мають встановити наступне: 1) чи дійсно є неможливим виділналежної позивачу частки в натурі або чи не допускається такий виділ згідно іззаконом; 2) чи користуються спільним майном інші співвласники - відповідачі посправі; 3) чи сплачується іншими співвласниками, які володіють та користуютьсямайном, матеріальна компенсація позивачу за таке володіння та користуваннявідповідно до частини третьої статті 358 ЦК України; 4)  чи спроможні іншіспіввласники виплатити позивачу компенсацію в рахунок визнання за ними прававласності на спільне майно та чи не становитиме це для них надмірний тягар.

 

P.s. втручання управо власності може бути виправдним згідно з ст. 1 Додаткового протоколу доКонвенції про захист прав людини та основоположних свобод і буде відповідатиусталеній прецедентній практиці ЄСПЛ (рішення від 23 вересня 1982 р. в справі«Спорронґ і Льоннрот проти Швеції», рішення від 21 лютого 1986 р. в справі«Джеймс та інші проти Сполученого Королівства), якщо воно здійснено: 1) з метоюурегулювання спору і врахування права власності іншого співвласника (суспільнийінтерес); 2) на підставі закону; 3) з дотриманням вимог співмірності іпропорційності.

 

Матеріал по темі: «Присудження одному з подружжя грошової компенсації приподілі майна» 

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи