Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
22.08.2013 13:00

Проект статуту державної холдингової компанії

«Делай добро, бросай его в воду. Оно не пропадёт — добром к тебе вернётся» (с) "Ух ты говорящая рыба"

Витратив чимало часу на написання проекту статуту державної холдингової компанії, а тому не можу не поділитись результатом такої роботи.

 

Даний проект статуту розроблено з урахуванням наступних особливостей:

- наглядова рада не створюється, адже, як показала практика, їх існування в державних акціонерних товариствах лише бюрократизує управління;

- весь об`єм повноважень, які уповноважений орган управління може передати, делеговано холдинговій компанії;

- виконавчий орган управління – одноосібний, аби не розмивати персональну відповідальність за результати діяльності компанії.

 

Деякі з положень проекту статуту можуть видатись досвідченому фахівцю не надто вдалими. Та слід зважити на матеріал, з якого робився статут: треба неабияк маневрувати поміж законів написаних в різні часи з різною метою, що суперечать один одному.

 

p.s. Буду радий влучним зауваженням.

 

 

 

1.                     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.                             ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «________» (далі – Товариство) створено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від __.__.____ № ____ «________» та зареєстровано __.__._____.

1.2.                             Основним напрямом діяльності Товариства є управління майновими правами держави, в тому числі корпоративними, переданими йому в управління відповідно до мети та предмету діяльності Товариства.

1.3.                             Товариство належить до сфери управління ________ (далі – Уповноважений орган управління).

1.4.                             Товариство здійснює діяльність відповідно до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про холдингові компанії в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про оренду державного та комунального майна», «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про засади запобігання і протидії корупції», нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку та інших чинних нормативно-правових актів України.

1.5.                             Статут Товариства (далі – Статут) визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства. Статут є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

 

2.                     НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

 

2.1.                             Найменування Товариства.

2.1.1.                         Повне найменування Товариства:

                                     українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «________»;

                                     російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «________»;

                                     англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «STATE HOLDING COMPANY «________»;

2.1.2.                         Скорочене Найменування Товариства:

                                     українською мовою: ПАТ «ДХК «________»;

                                     російською мовою: ПАО «ГХК «________»;

                                     англійською мовою: PJSC «SHC «________».

2.2.                             Місцезнаходження Товариства: ________.

 

3.                     МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

 

3.1.                             Основною метою та завданням діяльності Товариства є: ________.

3.2.                             Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1.                         діяльність головних управлінь (хед-офісів);

3.2.2.                         ________;

3.2.3.                         інші види діяльності не заборонені законодавством.

3.3.                             Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, Товариство може здійснювати після виконання відповідних вимог чинного законодавства України та одержання спеціального дозволу (ліцензії).

3.4.                             Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом та метою його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

 

4.                     ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

 

4.1.                             Товариство є господарським товариством – державною холдинговою компанією і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – публічне.

4.2.                             Товариство є юридичною особою публічного права та суб’єктом господарювання державного сектору економіки.

4.3.                             Товариство є суб’єктом управління об’єктами державної власності, створено на базі відокремленої частини державної власності.

4.4.                             Товариство набуває цивільні права та обов'язки юридичної особи з дати його державної реєстрації.

4.5.                             Товариство має самостійний баланс, рахунки в фінансових установах, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знаки для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші елементи суб’єкта господарської діяльності.

4.6.                             Товариство самостійно здійснює господарську діяльність (обирає контрагентів, встановлює цінову політику, ін.), веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає звітність, отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій відповідно до чинного законодавства, установчих документів, фінансових та інвестиційних планів.

4.7.                             Товариство несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на праві господарського відання майном.

4.8.                             Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави та Уповноваженого органу управління. Держава та Уповноважений орган управління не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

4.9.                             Держава та Уповноважений орган управління несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій, в тому числі у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, зокрема, у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно.

4.10.                          До Держави та Уповноваженого органу управління не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством, крім випадків, прямо передбачених законом (зокрема, в частині відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних порушень). До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Державою та Уповноваженим органом управління протиправних дій, крім випадків, прямо передбачених законом (зокрема, в частині відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних порушень).

4.11.                          Товариство несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями корпоративного Підприємства, корпоративний пакет акцій (часток, паїв) якого передано Товариству, якщо через дії або бездіяльність Товариства таке корпоративне Підприємство виявиться неплатоспроможним та визнано банкрутом.

 

5.                     ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

 

5.1.                             Товариство у порядку та у спосіб, які встановлено чинним законодавством та Статутом Товариства:

5.1.1.                         самостійно отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій, визначає свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планує здійснення усіх видів своєї діяльності з урахування річного фінансового та, за наявності, інвестиційного планів, в т.ч. плану на середньострокову перспективу;

5.1.2.                         самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників, затверджує штатний розпис;

5.1.3.                         набуває та відчужує (придбає, створює, отримує та надає у користування, купує, продає, одержує та відчужує внаслідок уступки, міни, бере та надає в оренду та / або лізинг, одержує та надає в заставу та / або іпотеку, набуває внаслідок дарування та в інший спосіб) майно, в тому числі майнові та немайнові права;

5.1.4.                         набуває особисті немайнові права,

5.1.5.                         випускає, розміщує, купує та продає цінні папери, похідні (деривативи) та набуває права на них в Україні та за її межами;

5.1.6.                         одержує кредити, позики та позички в будь-якій валюті та будь-якій формі;

5.1.7.                         укладає угоди, договори, контракти, вільно обирає їх предмет та інші умови, видає доручення, вчиняє інші правочини;

5.1.8.                         захищає свої права та інтереси в будь-яких справах, що розглядаються будь-якими компетентними особами (судами, третейськими та арбітражними судами, в т.ч. іноземними);

5.1.9.                         виступає засновником, учасником, акціонером, членом інших юридичних осіб, засновує об'єднання та бере участь в об’єднаннях з іншими особами, сплачує вклади (внески) до статутних (складених) капіталів відповідно до вимог чинного законодавства України;

5.1.10.                      створює на території України та за її межами філії та представництва, інші відокремлені підрозділи, дочірні підприємства на праві державної власності. Створені Товариством філії та представництва, дочірні підприємства можуть наділятися належними Товариству основними засобами та обіговими коштами;

5.1.11.                      затверджує статути Підприємств (приймає рішення на загальних зборах про затвердження статутів) та здійснює контроль за дотриманням вимог статутів Підприємств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 (п’ятдесят) відсотків;

5.1.12.                      організовує, проводить конкурси з визначення керівників Підприємств, призначає на посаду та звільняє з посади керівників Підприємств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 (п’ятдесят) відсотків, укладає і розриває з ними контракти, здійснює контроль за дотриманням їх вимог;

5.1.13.                      погоджує призначення та звільнення заступників директорів унітарних Підприємств, керівників юридичної служби та головного бухгалтера та розподіл обов’язків між ними, відповідно до вимог законодавства за поданням директорів таких унітарних Підприємств;

5.1.14.                      попередньо погоджує директорам унітарних Підприємств відпустки, закордонні відрядження та відрядження в Україні;

5.1.15.                      має право на вирішення питання щодо покладання виконання обов’язків директора унітарного Підприємства у разі його тимчасової відсутності;

5.1.16.                      контролює виконання та забезпечення унітарними Підприємствами заходів щодо створення умов праці відповідно до законодавства про охорону праці;

5.1.17.                      забезпечує розроблення і затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3-5 років), стратегічні плани розвитку Підприємств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 (п’ятдесят) відсотків, та здійснювати контроль за їх виконанням;

5.1.18.                      забезпечує проведення щорічних аудиторських перевірок Підприємств;

5.1.19.                      розробляє річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3-5 років), стратегічні плани розвитку Товариства та подає їх на затвердження Уповноваженого органу управління;

5.1.20.                      проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів підприємств та організацій, що належать до сфери управління Товариства, та вживати заходів до поліпшення їх роботи;

5.1.21.                      веде облік об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Товариства, здійснювати контроль за ефективним використанням та збереженням таких об’єктів;

5.1.22.                      здійснює управління корпоративними правами та іншим переданим в управління майном Держави;

5.1.23.                      визначає осіб, які представляють Державу в органах управління корпоративних Підприємств та забезпечує їх обрання (призначення), укладає з ними договори доручення окрім визначених Статутом винятків. Товариство спільно з Уповноваженим органом управління обирає представника, який буде представляти інтереси Товариства на загальних зборах корпоративного Підприємства. Уповноважений орган управління дає доручення для голосування з питань порядку денного загальних зборів корпоративного Підприємства.

5.1.24.                      виявляє майно, яке тимчасово не використовується, та вносить пропозиції щодо умов його подальшого використання;

5.1.25.                      дає згоду на передачу об’єктів державної власності до статутних капіталів господарських товариств, що створюються за участю Держави;

5.1.26.                      Підприємствам, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 (п’ятдесят) відсотків, погоджує договори про спільну діяльність, комісії, доручення та управління майном, зміни до них та контролює виконання умов цих договорів, а також погоджує здійснення залучення внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик), здійснення надання гарантій, здійснення поручительства за такими зобов'язаннями;

5.1.27.                      забезпечує проведення інвентаризації майна Підприємств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 (п’ятдесят) відсотків;

5.1.28.                      здійснювати визначені законодавством повноваження під час провадження справ про банкрутство підприємствам та організаціям, що належать до сфери управління Товариства;

5.1.29.                      надає орендодавцям об'єктів державної власності згоду на оренду державного майна і пропозиції щодо умов договору оренди, які мають забезпечувати ефективне використання орендованого майна та здійснення на орендованих підприємствах технічної політики в контексті завдань галузі;

5.1.30.                      організовує контроль за використанням орендованого державного майна; контролювати виконання орендарями інвестиційних і технічних програм розвитку орендованих об'єктів державної власності, якщо такі передбачені договором оренди;

5.1.31.                      погоджує плани реструктуризації та санації об’єктів державної власності, плани реструктуризації та санації об’єктів державної власності у випадку створення за їх участю нових суб’єктів господарювання;

5.1.32.                      забезпечує відрахування до Державного бюджету України частини прибутку (доходу) Підприємствами;

5.1.33.                      забезпечує надання розпоряднику Єдиного реєстру об'єктів державної власності відомостей про об’єкти державної власності для формування і ведення зазначеного реєстру;

5.1.34.                      надає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, за затвердженою ним формою інформацію про:

-                                    фінансово-господарську діяльність кожного окремого суб'єкта господарювання державного сектору економіки, який перебуває у сфері його управління;

-                                    стан об'єктів державної власності, зокрема корпоративних прав держави, що перебувають в його управлінні;

5.1.35.                      забезпечує приведення у відповідність із законодавством установчих документів та внутрішніх положень державних підприємств, господарських структур;

5.1.36.                      забезпечує проведення інвентаризації майна Підприємств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 (п’ятдесят) відсотків, відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України порядку;

5.1.37.                      забезпечує проведення екологічного аудиту Підприємств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 (п’ятдесят) відсотків, у тому числі тих, що передаються в оренду;

5.1.38.                      забезпечує збереження установчих документів, наказів та протоколів засідань відповідних органів управління Підприємств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 (п’ятдесят) відсотків;

5.1.39.                      забезпечують оформлення прав на земельні ділянки та уточнення меж земельних ділянок державних підприємств та об'єктів нерухомості (будівлі, споруди);

5.1.40.                      здійснює захист майнових прав Товариства та Держави;

5.1.41.                      набуває та реалізовує інші права, не заборонені чинним законодавством.

5.2.                             Товариство зобов'язане:

5.2.1.                         дотримуватись вимог чинного законодавства України;

5.2.2.                         забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати та сплату податків, інших загальнообов’язкових платежів;

5.2.3.                         приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку державні замовлення, враховувати їх при формуванні виробничої програми, визначені перспектив свого розвитку та виборі контрагентів;

5.2.4.                         розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства;

5.2.5.                         складати та виконувати річні фінансові та, за наявності, інвестиційні плани, в т.ч. на середньострокову перспективу;

5.2.6.                         здійснювати бухгалтерський, оперативний облік і вести фінансову та статистичну звітність згідно із законодавством;

5.2.7.                         додержуватися фінансової дисципліни;

5.2.8.                         створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

5.2.9.                         проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно із законодавством;

5.2.10.                      додержуватися вимог законодавства про державну таємницю;

5.2.11.                      виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

5.2.12.                      надавати Уповноваженому органу управління інформацію щодо діяльності Товариства.

5.3.                             До компетенції Товариства належать, зокрема, повноваження делеговані йому Уповноваженим органом управління цим Статутом та іншими актами, в порядку передбаченому п. 10) ч. 1 ст. 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності».

 

6.                     МАЙНО ТОВАРИСТВА

 

6.1.                             Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.

6.2.                             Майно Товариства передане йому як внесок до Статутного капіталу перебуває у державній власності і закріплюється за Товариством на праві господарського відання.

6.3.                             Джерелами формування майна Товариства є:

6.3.1.                         матеріальні та нематеріальні внески Держави, передані йому у господарське відання;

6.3.2.                         доходи, отримані від надання послуг, виконання робіт, реалізації товарів та майна, іншої господарської діяльності Товариства;

6.3.3.                         кредити, позики та позички;

6.3.4.                         кошти та / або майно, надані в якості міжнародної технічної допомоги;

6.3.5.                         благодійні внески, пожертвування будь-яких осіб;

6.3.6.                         інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.4.                             Товариству, може належати на праві господарського відання:

6.4.1.                         майно, в тому числі кошти, вклади, будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, частки, паї, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше;

6.4.2.                         доходи, одержані у результаті здійснення господарської діяльності;

6.4.3.                         нематеріальні цінності, майнові та немайнові права, включаючи об’єкти інтелектуальної власності, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;

6.4.4.                         інше майно, набуте на підставах, не заборонених законом.

6.5.                             Товариство самостійно здійснює, відповідно до Статуту та чинного законодавства України, мети та предмету своєї діяльності, право володіння, користування і розпорядження закріпленим за ним майном, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених законодавством.

6.6.                             Майно передане Державою до Статутного капіталу Товариства не може бути відчужене, або перебувати в заставі, використано для формування статутних капіталів будь-яких підприємств до завершення процесу приватизації Товариства (у випадку його здійснення).

6.7.                             Особливості правового статусу майна переданого Товариству на праві господарського відання (окрім переданого Державою до Статутного капіталу):

6.7.1.                         право господарського віддання виникає з моменту підписання акту прийому-передачі такого майна, а за його відсутності – відповідного рішення про передачу майна Товариству;

6.7.2.                         у випадку передачі Товариства до сфери управління іншого органу управління, Товариство зберігає право господарського відання на закріплене за ним майно;

6.7.3.                         майно Товариства використовується відповідно до затвердженого фінансового плану;

6.7.4.                         Товариство відчужує майно, що належить до його основних фондів лише за попередньою згодою Уповноваженого органу управління на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом. Товариство розпоряджається в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені законодавством;

6.7.5.                         Товариство відчужує об’єкти нерухомого майна, повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту за умови додаткового погодження в установленому порядку з Фондом державного майна України;

6.7.6.                         Товариству забороняється вчиняти будь-які дії, що можуть призвести до відчуження, передачі в заставу або використані для формування статутних капіталів будь-яких підприємств акцій (часток, паїв) або майна, внесених до Статутного капіталу Товариства, до завершення процесу його приватизації;

6.7.7.                         корпоративні права держави, надані Товариству в управління, не можуть бути відчужені з державної власності без дозволу Кабінету Міністрів України. Стосовно них не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути відчуження цих корпоративних прав з державної власності. Відчуження корпоративних прав Держави здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації;

6.7.8.                         Товариство не має права безоплатно передавати закріплене за ним майно іншим особам, крім випадків, передбачених законодавством.

6.8.                             Державою передано Товариству в управління державні унітарні підприємства та державні пакети акцій в корпоративних підприємствах, які всі разом спільно з підприємствами створеними Товариством або такими, в яких Товариством набуто частку в статутному капіталі (акції, паї), в цьому Статуті іменуються як Підприємства (унітарні Підприємства, корпоративні Підприємства).

6.9.                             Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна Товариства несе саме Товариство, якщо інше не передбачено цим Статутом або чинним законодавством України.

 

7.                     ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

 

7.1.                             Чистий прибуток розподіляється відповідно до затвердженого фінансового плану з урахуванням особливостей діяльності Товариства.

7.2.                             Товариство, за підсумками календарного року, зобов'язано спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів до Державного бюджету України дивіденди у строк не пізніше 1 липня року згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Уповноважений орган управління приймає рішення про відрахування частини чистого прибутку на виплату дивідендів у строк та у розмірі встановлених чинним законодавством.

7.3.                             За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

7.3.1.                         створюється та поповнюється спеціальні цільові фонди, призначені для покриття витрат пов’язаних з діяльністю Товариства: амортизаційний фонд, фонд розвитку виробництва, фонд споживання (оплати праці), резервний капітал та інші фонди Товариства;

7.3.2.                         накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);

7.3.3.                         здійснюється розвиток Товариства, вдосконалення технологічних та організаційних процесів діяльності, підвищення якості товарів, послуг та виконання робіт.

7.4.                             Товариство створює резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків від розміру Статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань за рішенням Уповноваженого органу управління не може бути меншим ніж 5 (п’ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Кошти резервного капіталу використовуються виключно за призначенням згідно з рішенням Уповноваженого органу управління.

7.5.                             Амортизаційний фонд створюється за рахунок амортизаційних відрахувань і призначається для відтворення основних фондів (устаткування, машин, будівель тощо), які в процесі виробництва піддаються фізичному та моральному зносу, через що втрачають частину споживної вартості.

7.6.                             Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахувань від чистого прибутку в порядку, передбаченому законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Товариства. Спрямування коштів фонду визначається кошторисом.

7.7.                             Фонд споживання (оплати праці) створюється в розмірах, які визначаються згідно із законодавством.

 

8.                     СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

 

8.1.                             Статутний капітал Товариства формується за рахунок належних Державі акцій (часток, паїв) відповідних господарських товариств, а також додаткових вкладів у формі майна, коштів та нематеріальних активів, необхідних для забезпечення діяльності Товариства. Відповідне майно вноситься в Статутний капітал Товариства в якості вкладу, внесеного в результаті придбання акцій.

8.2.                             Статутний капітал Товариства становить ________ (________) гривень 00 копійок.

8.3.                             Статутний капітал Товариства складається виключно з простих іменних акцій та поділений на ________ (________) штук простих іменних акцій, кожна з яких номінальною вартістю ________ (________) гривень 00 копійок.

8.4.                             Товариство може розміщувати акції одного типу – прості іменні. Акції Товариства можуть мати лише бездокументарну форму існування. Акція є неподільною.

8.5.                             Товариство має право збільшувати Статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

8.6.                             Розмір Статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

8.6.1.                         підвищення номінальної вартості акцій;

8.6.2.                         розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

8.7.                             Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

8.8.                             Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

8.9.                             Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

8.9.1.                         зменшення номінальної вартості акцій;

8.9.2.                         анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

8.10.                          Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.11.                          Зменшення Статутного капіталу Товариства з метою приведення його розміру у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

8.12.                          Після прийняття Уповноваженим органом управління рішення про зменшення Статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій (у разі прийняття такого рішення) Товариство розкриває інформацію про зменшення Статутного капіталу, про придбання (викуп) власних акцій у порядку розкриття особливої інформації на фондовому ринку, встановленому чинним законодавством України.

8.13.                          Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу Товариства кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених законом випадків.

8.14.                          Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні Статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

8.15.                          Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперів, відкритого відповідним акціонером в обраного ним зберігача.

8.16.                          Акції Товариства не можуть бути передані в управління будь-яким особам.

 

9.                     ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

 

8.1.                             Органами управління Товариства є:

8.1.1.                         функції з управління корпоративними правами Держави виконуються безпосередньо, без скликання загальних зборів акціонерів, Уповноваженим органом управління;

8.1.2.                         Виконавчий орган управління Товариства – Генеральний директор (далі за текстом – Виконавчий орган).

8.1.3.                         Органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, є Ревізійна комісія (ревізор) Товариства (далі за текстом – Ревізійна комісія).

8.2.                             Наглядова рада в Товаристві не створюється.

 

10.                   УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ

 

10.1.                          Єдиним акціонером Товариства від моменту його утворення до завершення процедури приватизації або припинення є Держава в особі Уповноваженого органу управління.

10.2.                          Кожна акція Товариства надає її власнику – Державі в особі Уповноваженого органу управління однакову сукупність прав, включаючи право:

10.2.1.                      брати участь в управлінні Товариством через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Уповноваженого органу управління, встановлювати представника для участі в органах Товариства;

10.2.2.                      одержувати інформацію про діяльність Товариства;

10.2.3.                      вийти із Товариства в порядку передбаченому для приватизації державного майна;

10.2.4.                      одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці у Статутному капіталі Товариства;

10.2.5.                      реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством.

10.3.                          Уповноважений орган управління Товариства зобов'язаний:

10.3.1.                      додержуватися Статуту;

10.3.2.                      виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та власними рішеннями щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;

10.3.3.                      не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

10.3.4.                      нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.

10.4.                          Правомочність Уповноваженого органу управління та прийнятих ним рішень визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

10.5.                          Уповноважений орган управління має право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі тих, що належать до компетенції інших органів Товариства.

10.6.                          Рішення, прийняті Уповноваженим органом управління в межах його компетенції, обов'язкові для виконання всіма органами управління та посадовими особами Товариства.

10.7.                          До виключної компетенції Уповноваженого органу управління належить:

10.7.1.                      формування єдиної фінансової, інвестиційної, виробничо-господарської та науково-технічної політики щодо Підприємств;

10.7.2.                      визначення напрямів та порядку використання прибутку Підприємств;

10.7.3.                      затвердження планів, виробничого та соціального розвитку Підприємств;

10.7.4.                      визначення основних напрямів діяльності Товариства;

10.7.5.                      внесення змін до Статуту;

10.7.6.                      прийняття рішення про зміну розміру (збільшення або зменшення) Статутного капіталу Товариства;

10.7.7.                      прийняття рішення про розміщення цінних паперів, анулювання викуплених акцій, прийняття рішень про форму існування цінних паперів Товариства, про дроблення або консолідацію акцій Товариства, про викуп та подальший продаж раніше викуплених Товариством розміщених ним цінних паперів;

10.7.8.                      обрання та прийняття рішення про припинення повноважень Виконавчого органу Товариства;

10.7.9.                      прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора); затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії;

10.7.10.                   обрання та відкликання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

10.7.11.                   затвердження річного звіту Товариства;

10.7.12.                   затвердження положень про Виконавчий орган, Ревізійну комісію, про фонди Товариства, а також внесення змін до них;

10.7.13.                   прийняття рішення про зміну типу Товариства; прийняття рішення про виділ та припинення діяльності Товариства; про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії або комісії з припинення, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

10.7.14.                   затвердження кошторисів витрат діяльності Ревізійної комісії;

10.7.15.                   прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної консолідованої фінансової звітності Товариства;

10.7.16.                   прийняття рішення про притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності, в тому числі за завдані Товариству збитки та / або звернення до компетентних органів щодо притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності;

10.7.17.                   розподіл прибутку та збитків Товариства;

10.7.18.                   затвердження річних фінансових та інвестиційних планів Товариства, інвестиційних планів на середньострокову перспективу;

10.7.19.                   затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;

10.7.20.                   затвердження ціни акцій Товариства під час їх розміщення або продажу, але не нижче ринкової та номінальної вартості;

10.7.21.                   обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.7.22.                   вирішення питань про участь Товариства у об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

10.7.23.                   вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу з або перетворення Товариства;

10.7.24.                   визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу власних акцій;

10.7.25.                   прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.7.26.                   прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію, зберігача цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

10.7.27.                   прийняття рішень з будь-яких інших питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів акціонерів акціонерних товариств або Уповноваженого органу управління.

10.8.                          Повноваження, віднесені до виключної компетенції Уповноваженого органу управління і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

10.9.                          У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене Статутом, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Уповноваженого органу управління, здійснення відповідних повноважень Уповноваженого органу управління не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, які були раніше передані до компетенції органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідним законом.

10.10.                       Уповноважений орган управління може передавати частину своїх повноважень до компетенції інших органів та / або посадових осіб Товариства, за виключенням тих повноважень, що відносяться до його виключної компетенції.

 

11.                   ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

 

11.1.                          Одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор.

11.2.                          У своїй діяльності Виконавчий орган підзвітний Уповноваженому органу управління.

11.3.                          Виконавчий орган діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законодавством України.

11.4.                          Виконавчий орган вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції інших органів Товариства.

11.5.                          Виконавчий орган обирається строком на 5 (п’ять) років.

11.6.                          Повноваження Виконавчого органу припиняються достроково у разі:

11.6.1.                      подання заяви про складання повноважень;

11.6.2.                      смерті, визнання судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Виконавчого органу;

11.6.3.                      відкликанням за рішенням Уповноваженого органу управління;

11.6.4.                      настання обставин, передбачених контрактом з Виконавчим органом.

11.7.                          Виконавчий орган здійснює свої повноваження у порядку та в спосіб, встановлені чинним законодавством України, установчими та іншими внутрішніми документами Товариства з урахуванням меж виключної компетенції інших органів Товариства. Виконавчий орган, відповідно до власної компетенції:

11.7.1.                      організовує та забезпечує належне виконання завдань та досягнення мети діяльності Товариства, рішень органів Товариства відповідно до предмету його діяльності, а також здійснює належне оперативне управління діяльністю Товариства;

11.7.2.                      без довіреності діє від імені Товариства;

11.7.3.                      представляє Товариство у відносинах з будь-якими третіми особами;

11.7.4.                      розпоряджається майном Товариства;

11.7.5.                      приймає рішення про вчинення правочинів на суму, що не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної консолідованої фінансової звітності Товариства, окрім правочинів щодо яких Виконавчий орган має заінтересованість;

11.7.6.                      приймає рішення про використання коштів фондів Товариства;

11.7.7.                      укладає та підписує правочини, забезпечує їх виконання;

11.7.8.                      відкриває рахунки у фінансових установах та проводить операції по них;

11.7.9.                      видає обов’язкові для виконання та, з правом першого підпису, підписує фінансові, господарські, адміністративні, розпорядчі та інші документи, забезпечує їх виконання;

11.7.10.                   приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв Товариства, інших відокремлених підрозділів, затвердження положень, на підставі яких вони здійснюють діяльність;

11.7.11.                   визначає організаційну структуру Товариства, розподіляє функціональні обов’язки та контролює їх виконання; затверджує штатний розклад, розробляє правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджує посадові інструкції та положення про структурні підрозділи Товариства;

11.7.12.                   приймає рішення про прийом на роботу та звільнення працівників Товариства, зміну істотних умов праці;

11.7.13.                   у встановленому порядку визначає форму та розмір заробітної плати, матеріального заохочення, стягнення, а також інші умови праці працівників Товариства; приймає рішення про притягнення працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

11.7.14.                   визначає від імені Товариства умови колективного договору, укладає і забезпечує виконання колективного договору;

11.7.15.                   делегує свої повноваження іншим особам;

11.7.16.                   забезпечує розробку річних фінансових та, за необхідності, інвестиційних планів, в т.ч. планів на середньострокову перспективу;

11.7.17.                   організує ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариства;

11.7.18.                   встановлює зміст та обсяг конфіденційної та службової інформації, комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;

11.7.19.                   приймає рішення про списання майна Товариства у встановленому порядку;

11.7.20.                   призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації, службові розслідування та приймає рішення за результатами їх проведення;

11.7.21.                   приймає рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій;

11.7.22.                   несе персональну відповідальність за діяльність Товариства.

11.7.23.                   укладає від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії, якщо інше не встановлене рішенням Уповноваженого органу управління;

11.7.24.                   надає згоду на списання з балансу повністю амортизованого майна, яке належить до основних фондів (засобів) інших необоротних матеріальних активів унітарних Підприємств, первісна (переоцінена) вартість яких становить 10 000 (десять тисяч) гривень і більше;

11.7.25.                   приймає рішення та здійснює дії спрямовані на реалізацію сфери компетенції Товариства, визначені в п. 5.1. Статуту, а також вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функцій за винятком випадків коли прийняття відповідних рішень належить до виключної компетенції інших органів Товариства.

11.8.                          У випадку, неможливості Виконавчим органом безпосередньо виконувати свої обов’язки (у зв’язку з відпусткою, перебуванням на лікуванні, інше) його права та обов’язки покладаються на іншу посадову особу Товариства відповідно до розподілу повноважень в Товаристві.

11.9.                          У разі зміни персонального складу Виконавчого органу обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства.

 

12.                   РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

 

12.1.                          Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, доповідає про результати проведених нею перевірок Уповноваженому органу управління. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

12.2.                          Ревізійна комісія підзвітна Уповноваженому органу управління.

12.3.                          За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Уповноваженому органу управління. За підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

12.3.1.                      підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

12.3.2.                      факти порушення законодавства під час провадження фінансово – господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12.4.                          Ревізійна комісія обирається Уповноваженим органом управління у складі 3 (трьох) членів строком на 5 (п’ять) років. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з свого складу.

12.5.                          Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та / або з числа юридичних осіб – акціонерів. Членами Ревізійної комісії обов’язково є представник Уповноваженого органу управління, а також представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю або представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

12.6.                          Членами Ревізійної комісії не можуть бути членами інших органів Товариства, корпоративний секретар, особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

12.7.                          Члени Ревізійної комісії набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження складу Ревізійної комісії рішенням Уповноваженого органу управління. З цього моменту повноваження попереднього складу Ревізійної комісії припиняються. У випадку не обрання нового складу Ревізійної комісії, повноваження діючих членів Ревізійної комісії продовжуються до переобрання складу Ревізійної комісії.

12.8.                          Ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше 1 (одного) разу на рік за результатами фінансового року.

12.9.                          Члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства, отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства.

12.10.                       Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів від загальної кількості членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні (проста більшість голосів). Кожен член Ревізійної комісії має один голос, у випадку рівності голосів, голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

 

13.                   ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ (УКЛАДАННЯ) ПРАВОЧИНІВ (ДОГОВОРІВ), У ВЧИНЕННІ (УКЛАДЕННІ) ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТОВАРИСТВА

 

13.1.                          Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є фізичні особи – члени Виконавчого органу та Ревізійної комісії (далі – Посадові особи Товариства).

13.2.                          Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається Посадова особа Товариства; члени її сім’ї – чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини), юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, члена м її сім'ї, становить 25 (двадцять п’ять) і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім’ї володіє 25 (двадцять п’ять) і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) відповідає критеріям, визначеним у ч. І ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Зацікавлена особа).

13.3.                          Посадова особа Товариства вважається заінтересованою у вчиненні відповідного правочину у разі якщо така особа відповідає критеріям, встановленим ч. І ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства».

13.4.                          Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в вчиненні будь-якого правочин у Товариством (конфлікту інтересів).

13.5.                          У разі, якщо Посадова особа Товариства або Зацікавлена особа має фінансову зацікавленість в угоді, де однією із сторін є або планує бути Товариство, а також у разі іншого конфлікту інтересів вказаної особи та Товариства стосовно існуючої або передбачуваної угоди, така особа зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості повідомити той орган, членом якого вона є про наявність у неї такої заінтересованості.

13.6.                          Виконавчий орган протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, зобов'язаний надати Уповноваженому органу управління інформацію стосовно правочинів у вчиненні яких заінтересоване Товариство, зокрема, інформацію про:

13.6.1.                      предмет правочину;

13.6.2.                      вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

13.6.3.                      загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

13.6.4.                      особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

13.7.                          Уповноважений орган управління протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання від Виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, приймає рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Уповноважений орган управління може заборонити його вчинення.

13.8.                          Приховування Посадовою особою Товариства та / або Зацікавленою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарно ї відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

13.9.                          Не розповсюджується режим вчинення значних правочинів на випадки вчинення Товариством операцій, укладення правочинів з суб’єктами державного сектору економіки.

13.10.                       Якщо неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Уповноважений орган управління може прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

13.11.                       Правочин, за яким на момент його вчинення неможливо визначити обсяг витрат (доходів), не підлягає обов'язковому погодженню. Проте, якщо при здійсненні такого правочину його обсяг наближається до встановлених законом і рішенням Уповноваженого органу Товариства значень, Виконавчий орган зобов'язаний отримати згоду Уповноваженого органу управління на подальше виконання такого правочину.

 

14.                   ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

 

14.1.                          Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

14.2.                          Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами (конференцією) та через їх виборні органи.

14.3.                          Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обрати орган колективного самоврядування, до складу якого не може входити Виконавчий орган Товариства.

14.4.                          Члени органу колективного самоврядування обираються таємним голосуванням на 5 (п’ять) років не менше як двома третинами голосів. Члени виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади з ініціативи адміністрації Товариства без згоди відповідного виборного органу цього колективу.

14.5.                          Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Товариства регулюються колективним договором.

14.6.                          Питання соціального розвитку, зокрема включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Товариства та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю Виконавчого органу Товариства, якщо інше не передбачено законодавством.

14.7.                          Працівники Товариства здійснюють свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору, положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

15.                   ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

 

15.1.                          Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

15.2.                          Ліквідація Товариства здійснюється згідно із законодавством, а також у разі:

15.3.                          ліквідації всіх корпоративних Підприємств Товариства та залишення у статутному капіталі Товариства холдингового корпоративного пакета акцій (часток, паїв) тільки одного корпоративного підприємства;

15.4.                          скасування відповідним органом Антимонопольного комітету України або Кабінетом Міністрів України дозволу на концентрацію, узгоджені дії суб'єктів господарювання;

15.5.                          прийняття Уповноваженим органом управління рішення про ліквідацію Товариства.

15.6.                          Виділ Товариства відбувається за рішенням Уповноваженого органу управління або Антимонопольного комітету України.

15.7.                          Порядок припинення (в тому числі ліквідації) та виділу Товариства визначається чинним законодавством України.

15.8.                          Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про його припинення.

15.9.                          Відчуження майна Товариства в процедурі банкрутства здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації.

 

16.                            ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

 

16.1.                      Прийняття рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції Уповноваженого органу управління.

16.2.                      Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

16.3.                      У випадку, якщо будь-яке внутрішнє положення Товариства або його частина перестає відповідати чинному законодавству України та / або Статуту Товариства, відповідне внутрішнє положення або частина такого внутрішнього положення втрачає чинність і не може застосовуватися з дати набрання чинності відповідною нормою законодавства України або положенням Статуту Товариства.

16.4.                      У випадку, якщо будь-яка частина Статуту Товариства перестає відповідати чинному законодавству України, відповідна частина Статуту втрачає чинність і не може застосовуватися з дати набрання чинності відповідною нормою законодавства України.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи