Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
20.07.2015 14:51

Звернення громадян

Керуючий Партнер SP Partners law firm LLC

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'я

Багато хто скаржиться на діяльність органів державної влади, дехто хотів би надати пропозиції щодо їх діяльності,  а деякі надають перевагу заявам про сприяння реалізації закріплених Конституцією України прав. Однак, не всі на практиці переходять до активних дій, не зважаючи на те, що перший крок щодо впровадження своїх ідей і пропозицій є доволі легким у виконані.

Відповідно до статті 40  Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

З метою реалізації зазначеної статті Конституції України було прийнято відповідний Закон України “Про звернення громадян” (надалі також “Закон”). Саме цей нормативно-правовий акт передбачає основні положення щодо звернень громадян, в тому числі, види звернень, порядок оформлення на направлення звернень, строки розгляду, інше.

Перейдемо до  деталей.

 

Види звернень

Зміст і характер звернення визначається його видом (стаття 3 Закону):

·         Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства. Звичайно в пропозиціях містяться дані власних спостережень, практики роботи автора, порушуються проблеми державного і громадського життя із зазначенням недоліків у їх вирішенні, що допускаються конкретними органами, а також пропонуються шляхи і способи вирішення цих проблем;

·         Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією України та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо;

·         Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб. Скаргою також визнається незгода з рішенням або діями, що стосуються прав та охоронюваних законом інтересів громадян.

                       

Хто має право на звернення?

Безумовно таке право надано всім громадянам України. Крім того, відповідно до статті 1 Закону, особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

 

Кому можна подавати звернення?

Звернення громадян можна направляти (стаття 1 Закону):

·           до органів державної влади;

·           до органів місцевого самоврядування;

·           до об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

·           до засобів масової інформації;

·           до посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків.

 

Форми звернень

Звернення може бути:

·           усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі);

·           письмовим (надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства).

 

Вимоги до звернення

Текст звернень, а також рішень і відповідей на них складається українською або іншою мовою, прийнятною для сторін.

У зверненні обов'язково мають міститися наступні реквізити:

·           прізвище, ім'я, по батькові громадянина, що звернувся;

·           місце проживання адресанта;

·           суть порушеного питання;

·           зауваження, пропозиції, заяви або скарги, прохання або вимоги;

·           на письмовому зверненні обов'язково ставиться підпис заявника (заявників) із зазначенням дати.

 

До звернень можуть додаватися різні довідкові матеріали в оригіналах або копіях.

 

Звернення, що не підлягають розгляду і вирішенню

Розгляду не підлягають:

·           письмові звернення, у яких не зазначено обов'язкові реквізити і немає підпису автора (авторів);

·           повторні звернення до одного й того ж органу від одного й того ж громадянина з одного й того ж питання, якщо перше вже було вирішено по суті, а також скарги на оскаржувані рішення і звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

 

Строки розгляду звернень громадян

Статтею 20 Закону передбачені наступні строки розгляду звернень громадян:

·           не більше 15 днів із дня їх одержання (граничний строк розгляду звернень, що не потребують додаткового вивчення);

·           не довше одного місяця з дня надходження звернення (загальний строк);

·           45 днів з дня надходження звернення (у разі, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо. Такому продовженню строку розгляду передує направлення відповідного повідомлення особи, яка подала звернення).

 

Діловодство щодо звернень громадян

Постановою КМУ №348 від 14.04.1997 затверджено “Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації (надалі також “Інструкція”).

Відповідно до інструкції, діловодство за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації (далі - організаціях) ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на спеціально призначених для цього посадових осіб чи на підрозділ службового апарату.

На вимогу громадянина, який подав звернення до організації, на першому аркуші копії звернення проставляється штамп із зазначенням найменування організації, дати надходження та вхідного номера звернення. Така копія повертається громадянинові (пункт 2 Інтсрукції).

Крім того, пропозиції, заяви і скарги, на які даються попередні відповіді, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення і вжиття заходів щодо вирішення пропозиції, заяви, скарги. Рішення про зняття з контролю пропозицій, заяв і скарг приймають посадові особи, які прийняли рішення про контроль (пункт 5 Інструкції).

Пункт 9 Інструкції передбачено обов’язковість зберігання звернень громадян, що допомагає, зокрема, забезпечити збереження доказів направлення таких звернень.

 

Цікаві моменти

·           Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду (стаття 7 Закону).

·           Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до повноважень адресата, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення (стаття 7 Закону).

·           Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються (стаття 7 Закону).

·           В зверненнях громадян краще зазначати, що викладена Вами інформація, яка стосується Вашого прізвища, місця проживання і роботи, не підлягає розголошенню (стаття 10 Закону).

·           Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) надається за підписом керівника відповідного органу або особи, яка виконує його обов'язки (стаття 15 Закону).

·           Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення (стаття 15 Закону).

·           Скарга в інтересах громадянина за його уповноваженням, оформленим у встановленому законом порядку, може бути подана іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність (стаття 16 Закону).

·           Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати (стаття 21 Закону).

 

Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян

До 14.10.2014 статтею 29 Закону було передбачено прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян.

Однак, 14 жовтня 2014 року Верховна Рада України прийняла новий Закон України «Про прокуратуру». Окремі його положення, що набули чинності з 26 жовтня 2014 року, суттєво змінили форму реалізації повноважень органів прокуратури. Цим законом органи прокуратури позбавлено функції нагляду за додержанням і застосуванням законів (так званого «загального нагляду»). Тобто прокуратура втратила повноваження проводити перевірки у порядку нагляду. Основна роль у виконанні таких завдань відводиться тепер профільним органам державної влади.

Крім того, було внесено зміни й до Закону, а саме, скасовано статтю 29 Закону Україну «Про звернення громадян», відповідно до якої нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян здійснювався Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.

Отже, відтепер прокурори, у зв’язку з прийнятими змінами, відмовляються розглядати скарги щодо порушень посадовими особами положень Закону Україну «Про звернення громадян», та у своїх відмовах посилаються, зокрема, на статтю 16 Закону України «Про звернення громадян», відповідно до якої скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

На даний час передбачена адміністративна відповідальність. Відповідно до Стаття 2123 Кодексу України про адміністративні правопорушення України (надалі також «КУпАП»), незаконна відмова у прийнятті та розгляді звернення, інше порушення Закону України "Про звернення громадян" - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 425 грн. до 850 грн. Повторне вчинення будь-якого з зазначених порушень протягом року, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 1020 грн. до 1360 грн. або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин.

Відповідно до статті 254 КУпАП, про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол. Відповідно до статті 255 КУпАП, особою, яка має право складати протокол про адміністративне правопорушення за ознаками, визначеними у ст. 2123 КУпАП є уповноважені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини а також голова ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або уповноважений радою член ради адвокатів (що стосується порушення права на інформацію відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність").

 

 

Denys Sosnin
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]