Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
20.07.2015 14:51

Звернення громадян

Керуючий Партнер SP Partners law firm LLC

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'я

Багато хто скаржиться на діяльністьорганів державної влади, дехто хотів би надати пропозиції щодо їх діяльності,  а деякі надають перевагу заявам про сприянняреалізації закріплених Конституцією України прав. Однак, не всі на практиціпереходять до активних дій, не зважаючи на те, що перший крок щодо впровадженнясвоїх ідей і пропозицій є доволі легким у виконані.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективніписьмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органівмісцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, щозобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановленийзаконом строк.

Зметою реалізації зазначеної статті Конституції України було прийнятовідповідний Закон України “Про звернення громадян” (надалі також “Закон”). Саме цей нормативно-правовийакт передбачає основні положення щодо звернень громадян, в тому числі, видизвернень, порядок оформлення на направлення звернень, строки розгляду, інше.

Перейдемодо  деталей.

 

Види звернень

Змісті характер звернення визначається його видом (стаття 3 Закону):

·        Пропозиція(зауваження)– звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльностіорганів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів,посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільнихвідносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного ігромадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави ісуспільства. Звичайно в пропозиціях містяться дані власних спостережень,практики роботи автора, порушуються проблеми державного і громадського життя іззазначенням недоліків у їх вирішенні, що допускаються конкретними органами, атакож пропонуються шляхи і способи вирішення цих проблем;

·        Заява(клопотання)– звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріпленихКонституцією України та чинним законодавством їх прав та інтересів абоповідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльностіпідприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народнихдепутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловленнядумки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове звернення зпроханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо;

·        Скарга – звернення з вимогоюпро поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями(бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування,підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб. Скаргоютакож визнається незгода з рішенням або діями, що стосуються прав таохоронюваних законом інтересів громадян.

                       

Хто має право назвернення?

Безумовнотаке право надано всім громадянам України. Крім того, відповідно до статті 1Закону, особи, які не єгромадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж правона подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбаченоміжнародними договорами.

Звернення може бутиподано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

 

Кому можна подаватизвернення?

Зверненнягромадян можна направляти (стаття 1 Закону):

·          доорганів державної влади;

·          доорганів місцевого самоврядування;

·          дооб'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від формвласності;

·          дозасобів масової інформації;

·          допосадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків.

 

Форми звернень

Звернення може бути:

·          усним (викладенимгромадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі);

·          письмовим (надісланимпоштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чичерез уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно дочинного законодавства).

 

Вимогидо звернення

Текст звернень, а також рішень івідповідей на них складається українською або іншою мовою, прийнятною длясторін.

У зверненні обов'язково мають міститисянаступні реквізити:

·          прізвище, ім'я, по батькові громадянина,що звернувся;

·          місце проживання адресанта;

·          суть порушеного питання;

·          зауваження, пропозиції, заяви абоскарги, прохання або вимоги;

·          на письмовому зверненні обов'язковоставиться підпис заявника (заявників) із зазначенням дати.

 

До звернень можуть додаватися різнідовідкові матеріали в оригіналах або копіях.

 

Звернення,що не підлягають розгляду і вирішенню

Розгляду не підлягають:

·          письмові звернення, у яких не зазначенообов'язкові реквізити і немає підпису автора (авторів);

·          повторні звернення до одного й того жоргану від одного й того ж громадянина з одного й того ж питання, якщо першевже було вирішено по суті, а також скарги на оскаржувані рішення і зверненняосіб, визнаних судом недієздатними.

 

Строкирозгляду звернень громадян

Статтею 20 Закону передбачені наступністроки розгляду звернень громадян:

·          не більше 15 днів із дня їх одержання(граничний строк розгляду звернень, що не потребують додаткового вивчення);

·          не довше одного місяця з дня надходженнязвернення (загальний строк);

·          45 днів з дня надходження звернення (уразі, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо.Такому продовженню строку розгляду передує направлення відповідного повідомленняособи, яка подала звернення).

 

Діловодствощодо звернень громадян

Постановою КМУ №348 від 14.04.1997затверджено “Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян в органахдержавної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, напідприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, взасобах масової інформації (надалі також “Інструкція”).

Відповідно до інструкції, діловодство запропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян ворганах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, напідприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, взасобах масової інформації (далі - організаціях) ведеться окремо від іншихвидів діловодства і покладається на спеціально призначених для цього посадовихосіб чи на підрозділ службового апарату.

На вимогу громадянина, який подавзвернення до організації, на першому аркуші копії звернення проставляється штампіз зазначенням найменування організації, дати надходження та вхідного номеразвернення. Така копія повертається громадянинові (пункт 2 Інтсрукції).

Крім того, пропозиції, заяви і скарги, наякі даються попередні відповіді, з контролю не знімаються. Контрользавершується тільки після прийняття рішення і вжиття заходів щодо вирішенняпропозиції, заяви, скарги. Рішення про зняття з контролю пропозицій, заяв іскарг приймають посадові особи, які прийняли рішення про контроль (пункт 5Інструкції).

Пункт 9 Інструкції передбачено обов’язковістьзберігання звернень громадян, що допомагає, зокрема, забезпечити збереженнядоказів направлення таких звернень.

 

Цікавімоменти

·          Звернення,оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягаютьобов'язковому прийняттю та розгляду (стаття 7 Закону).

·          Якщо питання,порушені в одержаному зверненні, не входять до повноважень адресата, воно втермін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідномуоргану чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подавзвернення (стаття 7 Закону).

·          Забороняєтьсянаправляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, діїчи рішення яких оскаржуються (стаття 7 Закону).

·          В зверненнях громадян краще зазначати,що викладена Вами інформація, яка стосується Вашого прізвища, місця проживанняі роботи, не підлягає розголошенню (стаття 10 Закону).

·          Відповідь зарезультатами розгляду заяв (клопотань) надається за підписом керівникавідповідного органу або особи, яка виконує його обов'язки (стаття 15Закону).

·          Рішення про відмовув задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відомагромадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивіввідмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення(стаття 15 Закону).

·          Скарга в інтересахгромадянина за його уповноваженням, оформленим у встановленому законом порядку,може бути подана іншою особою, трудовим колективом або організацією, яказдійснює правозахисну діяльність (стаття 16 Закону).

·          Органи державноївлади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежновід форм власності, об'єднання громадян, посадові особи розглядаютьзвернення громадян, не стягуючи плати (стаття 21 Закону).

 

Відповідальність запорушення законодавства про звернення громадян

До 14.10.2014статтею 29 Закону було передбачено прокурорський нагляд за дотриманнямзаконодавства про звернення громадян.

Однак, 14 жовтня2014 року Верховна Рада України прийняла новий Закон України «Про прокуратуру».Окремі його положення, що набули чинності з 26 жовтня 2014 року, суттєвозмінили форму реалізації повноважень органів прокуратури. Цим законом органипрокуратури позбавлено функції нагляду за додержанням і застосуванням законів(так званого «загального нагляду»). Тобто прокуратура втратила повноваженняпроводити перевірки у порядку нагляду. Основна роль у виконанні таких завданьвідводиться тепер профільним органам державної влади.

Крім того, було внесенозміни й до Закону, а саме, скасовано статтю 29 Закону Україну «Про зверненнягромадян», відповідно до якої нагляд за дотриманням законодавства про зверненнягромадян здійснювався Генеральним прокурором України та підпорядкованими йомупрокурорами.

Отже, відтеперпрокурори, у зв’язку з прийнятими змінами, відмовляються розглядати скарги щодопорушень посадовими особами положень Закону Україну «Про звернення громадян»,та у своїх відмовах посилаються, зокрема, на статтю 16 Закону України «Прозвернення громадян», відповідно до якої скарга на дії чи рішення органудержавної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи,організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подаєтьсяу порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляєгромадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, ав разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргоюрішенням - безпосередньо до суду.

На даний часпередбачена адміністративна відповідальність. Відповідно до Стаття 2123Кодексу України про адміністративні правопорушення України (надалі також «КУпАП»), незаконна відмова у прийняттіта розгляді звернення, інше порушення Закону України "Про зверненнягромадян" - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від425 грн. до 850 грн. Повторне вчинення будь-якого з зазначених порушень протягомроку, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню - тягне засобою накладення штрафу на посадових осіб від 1020 грн. до 1360 грн. абогромадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин.

Відповідно достатті 254 КУпАП, про вчинення адміністративного правопорушення складаєтьсяпротокол. Відповідно до статті 255 КУпАП, особою, яка має право складатипротокол про адміністративне правопорушення за ознаками, визначеними у ст. 2123КУпАП є уповноважені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України зправ людини або представники Уповноваженого Верховної Ради України з правлюдини а також голова ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, містКиєва та Севастополя або уповноважений радою член ради адвокатів (що стосуєтьсяпорушення права на інформацію відповідно до Закону України "Про адвокатурута адвокатську діяльність").

 

 

Denys Sosnin
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи