Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
26.09.2016 18:19

Залучення інваліда II групи до роботи в нічний час

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті встановлюється правомірність залучення інваліда II групи до роботи, що виконується в нічний час.


      Вітчизняне законодавство гарантує працедавцю різні права, яким властивий майновийабо особистий немайновий характер. Чи може така особа залучати до роботи внічний час працівника, визнаного інвалідом II групи? 

    Правове регулювання вищевказаного питання відбуваєтьсяза допомогою різноманітних законів. Зокрема юридична регламентація трудовихвідносин, функціонуючих з приводу відповідних робіт, які виконуються в нічний час,здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) тазвичайними законами (Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпПУкраїни)). 

      Найманіпрацівники – це одні з головних учасників трудових відносин, які мають права, наданіїм, а також виконують обов’язки, покладені на них.   Сумлінна праця зазначених осіб, будучи здійсненоюза трудовим договором, водночас створює блага, що, будучи майновими чинемайновими, приносять велику вигоду незалежній Україні, яка трансформується в правовудержаву, та її вмілому народу, що перетворюється в громадянське суспільство. 

         Трудове законодавство гарантує найманимпрацівникам правовий статус, що, будучи дуже багатогранним, водночас включає всебе всілякі елементи, одними з яких є різні за своїм юридичною суттю соціально-економічніправа. Кожна зі вказаних можливостей, будучи закріпленою відповідним законом, водночасповинна забезпечити всебічну економічну свободу зазначених осіб, а також їх усестороннійрозвиток, як високоморальних особистостей. 

      Право на працю визнано одним з визначнихсоціально-економічних прав, реалізовуючи яке найманий працівник можезабезпечити пристойний рівень матеріального і духовного благополуччя своєїзгуртованої та роботящої сім’ї. Наведену можливість вітчизняний законодавець закріпиву правових нормах, охоплених ч. 1 ст. 43 Конституції України та ч. 1 ст. 2 КЗпПУкраїни. 

         Фізичні особи, які мають таке право, можутьвиконувати конкретні роботи з 10 години вечора до 6 години ранку. Зазначеноговисновку можна дійти, ознайомившись з юридичним змістом ч. 1 ст. 54 КЗпПУкраїни. 

       Ефективному й вчасному залученню окремихосіб до роботи в нічний час притаманна ускладнена процедура. Не є якимосьвинятком з даного правила й особи, які визнані інвалідами. Про що саме йдемова? 

      Працедавець, залучаючи до зазначеної праціінвалідів тієї чи іншої групи, повинен дотримуватися певних правил. Зокрематакі особи повинні надати добровільну згоду на виконання ними робіт в нічнийчас, й це відповідатиме медичним рекомендаціям таких трудівників, про що в своючергу закріплено юридичною нормою, охопленою ч. 2 ст. 55 і ч. 2 ст. 172 КЗпПУкраїни.    

      Таким чином, національне законодавстводозволяє працедавцеві вчиняти окремі дії, які не суперечать правовим нормамі/або моральним імперативам. Наприклад, вищевказаній особі дозволяєтьсязалучати до робіт в нічний час інваліда II групи, який погодився їх виконувати,й така праця не суперечить медичним рекомендаціям такого працівника. 
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net