Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
17.03.2015 14:24

Нам потрібна не велика Україна, а своя!

Громадський діяч, підприємець, еколог. Голова ГО "Українська військова організація СПАС-23"

Усі спроби, які робила громада для формування Української національної гвардії, як загальнонацінального руху - майданчику для змін та реформ, на жаль, виявилися марними.Політики, які прийшли до влади на гаслах та завдяки революції гідності,ще досі діють

Усіспроби, якіробилагромададляформуванняУкраїнськоїнаціональноїгвардії, якзагальнонацінальногорухумайданчикудля  змінтареформ, нажаль, виявилисямарними.Політики, якіприйшлидовладинагаслахтазавдякиреволюціїгідності,щедосідіютьнастарихзасадахіхочутьпродовжуватизосереджувативладутількивсвоїхруках. Затягуютьз  прийняттямзаконів, якінадають  громадянамбільшихправтасвобод. Нова- старавладабоїтьсявтратитизвичнийконтрольнадсуспільствоміперейтиуновийформатспівпрацізгромадою.Мовайденасамперед  проухваленнязаконів  самоорганізаціїтасамоврядуванняпропервиннітеріторіальнігромади, законпро«Українськувійсковуорганізацію», про«цівільнузброютабоеприпаси», законидовіриукраїнцям.  Такідії  можутьзміцнитинаціюідозволитиїйбезпосередньовпливатинаобранувладу. ЗачасМайданутапідвливомвійнинарод  усвідомивсвоюсилу, силуоб’єднання. Зверхневідношеннядоціхпроцесівзбокувлади  можестатидругимкрокомдоповаленняіснуючоїсистеми, яканаразіщейдосіживезарадянськоюідеологією. Протягомвсьогочасу  триваєпротистоянняукраїнськогонаціональногоруху  зімперскиминаміраминашихсусідів- Московіею, Польшою,  РадянськимСоюзомнайбільшоюімперієюсвогочасу. Інавітьзараз, будучиНезалежноюдержавою, мийдосішукаємоправатаможливостіжитинаукраїнський, анеросійський, американський, европейскийлад.

Якщоподивитисянаісторіюукраїнськоїнаціїто,черезпризмучасувидно, щоукраїнецьможежитиізайматисясвоїмремесломбезвелико-державнихабіцій, алеобовязково  насвоїйземлізасвоїмукладом. Томунамнепотрібнаідеяпроімперію, нампотрібнанашадержава, якабудебазуватисянаукраїнськихтрадиціяхізасада, на«Звичаєвомуправі», депершиміголовнимпунктомбудеземля, воля,самоповага. Якщовладапочнеповажатинарод, народпочнеповажативладу, якщодержавабудеповажатиіншікраїниіагресоравизнаватиагресором, тоіншікраїнибудутьповажатинашудержаву. НедобримприкладомєФранціязачасівБонапартатаНімеччиназачасівГітлера, Радянськийсоюз,асамеїхрішенняпітишляхомзверхностінадіншимидержавами. Наслідкамитакихдійбувпрограш, якийнегативновплинувнастосункиміжнимийусімсвітом. Цейдосвіднамособливокориснийутермінцьогочасу.

Заразяговорюнетількиякгромадськийдіяч, айяклюдиназспортивнимтабоьовимдосвідом. Самовпевненістьцекрокдопрограшу, ніколиневартонедооцінюватисуперника. Найголовнішеприоцінкивласнихможливостейналежнимчиномоцінитиіпротилежнусторону. Кожналюдинаможетебечомусьнавчитиіневартопроцезабувати. НедармабатькоукраїнськогонародуТарасШевченкоговорить: «чужогонаучайтесь, йсвогонецурайтесь». Господьнепростотакдавнамцюродючуземлю, чистіріки, нас-козацькихнащадківінашихгарнихдівчатМиможемозапозичитиякісьтехнологіїчиметодивіншихкраїн, алевласніітелектуальніресурсиоднозначнотребавикористовуватипомаксимуму. Головненепотрапити  впасткупустихтрендівтагобальних«фішек»іневтратитисвоюсамобутність, традиціїтазвичаї. Якщовірноноскоордиуватидіїактивноїчастинигромадськості, використатиіїенергію, можливобсамецеслугувалопоштовхом та прикладом длянації.  Головноюпричиноюгальмуваннязаконівсуттюякихезвілненняенергіїгромадськостітапідсилення  будь-якихактивнихпроявівгромадиєстрахвладивтратитітотальнийконтроль.

Сьогоднінаставчас  формуванняпідрозділівнаціональноїідеології(козацтва, українськоївійськовоїорганізації)надобровольчихзасадах. Українськавійськоваорганізаціяєспільнотоюукраїнськогонароду, якасформовананапринципахєдностіісторичноїсвідомості, традиційікультуридляспільноїреалізаціїгромадянамисвоїхправісвободідієвідповіднодосвогостатуту(положення), якірозробленізазвичаєвимправомумежахКонституціїтачинногозаконодавстваУкраїни. ЯкговоривЦицерон: «УявленняпролюбовєднаютьсяводномусловіВітчизна». Почуттяпатріотизмудоводитьсянесловом, аділом. Мимаємодіяти, маємозгуртовуватися, щобвідстоятичестьтагідністьсвоєїкраїни,авладаповиннанадатинамтакуможливість.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи