Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
28.11.2018 21:25

Якщо державний службовець не згоден з оцінкою його службової діяльності

Засновниця комунікаційної он-лайн платформи "Держслужба ФОРУМ"

Щорічне оцінювання службової діяльності державних службовців процедура хоч і клопітка, але зрозуміла за процесами.

Щорічне оцінювання службової діяльності державних службовців процедура хоч і клопітка, але зрозуміла за процесами. В основі своїй таке оцінювання праці державних службовців передбачає цілком позитивну мету - визначення якості виконання державним службовцем поставлених завдань, а також прийняття рішення щодо його преміювання, планування службової кар’єри, визначення потреби у професійному навчанні. На практиці не всі державні службовці вважають поставлену оцінку справедливою. Саме у таких випадках Законом України «Про державну службу» (п. 10, ст. 7) передбачено, що державні службовці мають право на оскарження в установленому законом порядку висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його службової діяльності

Спробуємо розібратися в ось цьому «установленому законом порядку», з’ясувавши кроки та строки оскарження результатів щорічного оцінювання службової діяльності державних службовців.

 ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ АКТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПРОЦЕДУРУ ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЩОРІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Закон України «Про державну службу»

Постанова КМУ «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців»

Розпорядження КМУ «Про проведення оцінювання результатів службової діяльності у 2018 році державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Кабінетом Міністрів України»

Роз’яснення НАДС «Щодо оскарження висновку щорічного оцінювання, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності державних службовців» від 17 жовтня 2018 року № 61-р/з

Методичні рекомендації НАДС «Щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»

Методичні рекомендації НАДС «Щодо визначення результатів оцінювання службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»

 АЛГОРИТМ ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЩОРІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

0  Нульова точка – завершення оцінювання службової діяльності державного службовця.

0+3* (* максимально можливі строки в днях). Протягом трьох календарних днів після проведення оцінювання державного службовця його мають ознайомити під підпис з результатами оцінювання службової діяльності (висновком). Відповідно до ч. 4 ст. 44 Закону України «Про державну службу».

Це є день відліку, коли державний службовець дізнався або повинен був дізнатися про порушення його права на державну службу у частині несправедливої, на думку державного службовця, негативної оцінки за результатами щорічного оцінювання.

Якщо присутні ознаки явного перешкоджання в ознайомленні з висновком про результати щорічного оцінювання службової діяльності державного службовця – переходимо до п. 0+3+30.

Якщо державний службовець був ознайомлений з результатами оцінювання його службової діяльності (висновком), то:

а) у разі відмінної та позитивної оцінки він погоджується з висновком та переходить до наступних етапів процесу щорічного оцінювання службової діяльності державних службовців – складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності та формування завдань і ключових показників на наступний звітний рік;

б) у разі негативної оцінки він погоджується з висновком та не раніше ніж через три місяці проходить через повторне оцінювання результатів його службової діяльності;

в) у разі наявності у державного службовця зауважень щодо оцінювання результатів його службової діяльності, він має право висловити їх письмово і ці зауваження долучаються до його особової справи;

г) у разі негативної оцінки він не погоджується - переходимо до п. 0+3+30.

д) у разі позитивної чи відмінної оцінки він не погоджується з висновком – без відповіді.

Захист права на державну службу.

0+3+30 Подає письмову скаргу керівнику державної служби із зазначенням фактів порушення його прав або перешкод у їх реалізації.

Довідково. Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України «Про державну службу» у разі порушення наданих цим Законом прав або виникнення перешкод у реалізації таких прав державний службовець у місячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про це, може подати керівнику державної служби скаргу із зазначенням фактів порушення його прав або перешкод у їх реалізації.

Керівник державної служби на вимогу державного службовця для перевірки викладених у скарзі фактів утворює комісію у складі не менше трьох осіб.

До складу комісії включаються в однаковій кількості:

представники керівника державної служби, визначені ним із числа державних службовців цього державного органу;

представники державного службовця, визначені ним із числа державних службовців цього державного органу;

представники виборного органу первинної профспілкової організації з числа державних службовців, делеговані рішенням цього органу, а в разі відсутності профспілкової організації - представники державних службовців, обрані на загальних зборах (конференції) державних службовців державного органу.

 0+3+30+20 Керівник державної служби зобов’язаний не пізніше 20 календарних днів з дня отримання скарги надати державному службовцю обґрунтовану письмову відповідь (рішення).

Якщо виявлені порушені права державного службовця, то вони підлягають безумовному поновленню, а перешкоди в реалізації цих прав - усуненню.

Якщо не виявлено порушення права державного службовця, то переходимо до пп. б. п. 0+3.

Довідково. Відповідно до Порядку розгляду Національним агентством України з питань державної служби або його територіальними органами скарг державних службовців категорій «Б» і «В» щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу» або учасника конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В» скарги державних службовців у разі оскарження державним службовцем висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності, відповідно до частини сьомої статті 44 Закону, можуть подаватися відразу до НАДС або його територіального органу за місцезнаходженням державного органу, якого стосується оскарження.

НАДС розглядає скарги на дії (бездіяльність) державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його посадових осіб, рішення конкурсної комісії, а територіальні органи НАДС - державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, одного або кількох районів, міст обласного значення на відповідній території. Але НАДС, як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, за рішенням Голови НАДС може розглядати відповідно до вимог цього Порядку будь-яку скаргу, що належить до компетенції його територіальних органів.

 0+3+30+20+5+20 Якщо порушені строки надання державному службовцю обґрунтованої письмової відповіді (рішення) керівника державної служби того органу, де працює державний службовець, скарга подається у НАДС або до його територіального органу за місцезнаходженням державного органу, якого стосується оскарження. Скарга, подана з порушенням правил юрисдикції, передається за належністю до НАДС або до відповідного територіального органу в термін не більше п’яти днів з дня її одержання. Перебіг строку розгляду скарги починається з дня її реєстрації НАДС або територіальним органом, який розглядатиме скаргу відповідно до юрисдикції.

Довідково. Відповідно до ч. 5 ст. 11 Закону України «Про державну службу» за результатами розгляду скарги центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, надає державному службовцю вмотивовану відповідь не пізніше 20 календарних днів з дня надходження скарги та в разі встановлення факту порушення прав державного службовця направляє відповідному державному органу обов’язкову для виконання вимогу про усунення відповідних порушень.

Довідково. Відповідно до Порядку проведення службового розслідування Національним агентством з питань державної служби або його територіальними органами стосовно керівника державної служби в державному органі чи державного службовця вищого органу, якщо права державного службовця, порушені керівником державної служби чи державним службовцем вищого органу або якщо ці особи створили перешкоди в реалізації прав державного службовця, він може подати скаргу із зазначенням фактів порушення його прав або перешкод у їх реалізації безпосередньо до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, який ініціює та проведе службове розслідування з метою перевірки фактів, викладених у скарзі. Строк проведення службового розслідування становить не більш як один місяць, або за певних причин може бути збільшений, але не більше як до двох місяців.

Якщо виявлені порушені права державного службовця, то вони підлягають безумовному поновленню, а перешкоди в реалізації цих прав - усуненню.

Якщо не виявлено порушення права державного службовця, то переходимо до пп. б. п. 0+3.

0+3+1+3 роки. Державний службовець мож­е протягом трьох років з наступного дня, коли він дізнався або міг дізнатися про порушення свого права на справедливе оцінювання за результатами його службової діяльності або про особу, яка його порушила (ст. 257, ч. 1 ст. 261 Цивільного кодексу України), має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність державних органів та їх посадових осіб, що перешкоджають реалізації прав, наданих йому Законом України «Про державну службу», за загальним правилом звернутися до суду з позовом.

Складність процесу оскарження результатів щорічного оцінювання службової діяльності державних службовців та його особливості можна побачити у візуалізованому алгоритмі (див. рисунок).

Як підсумок, можна зробити декілька зауважень:

1. Оскарженню підлягає лише висновок щодо результатів оцінювання з негативною оцінкою. Однак існує момент, коли державним службовцям виставляють позитивну оцінку, що позбавляє їх премії за результатами оцінювання. У разі позитивної чи відмінної оцінки право на оскарження результатів щорічного оцінювання службової діяльності державних службовців відсутнє.

2. Аналіз законодавства показав, що державним службовцем є бажаною, але не обов’язковою умова дотримуватися ієрархії подачі скарги. І тим більше не потрібно її дотримуватися за умови подачі позовної заяви до суду. Всі ці процеси можуть відбуватися як поетапно, так і одночасно.

3. У законі сказано, що заявник має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність державних органів та їх посадових осіб, що перешкоджають реалізації наданих йому прав до суду. Деталізації щодо процедури подачі позовної заяви до суду у законодавстві про державну службу немає. Однак це історія вже іншої гілки правознавства і реалізовується державним службовцем самостійно чи через адвокатів.

Якщо державний службовець не згоден з оцінкою його службової діяльності
Блок-схема-1.jpg

«Матеріал підготовлений за фінансової підтримки Посольства Королівства Нідерланди, в рамках програми МАТРА. Зміст цієї публікації є виключно відповідальністю Фундації DEJURE і в жодному разі не відображає позицію Королівства Нідерланди.»

This publication has been made within the frameworks of the Matra Programme (Embassy of the Kingdom of the Netherlands)

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи