Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
19.12.2012 15:57

Працевлаштування та трирічне відпрацювання випускників-бюджетників

Правозахисниця, журналістка

початок теми тут http://blog.liga.net/user/ekuzmenko/article/6161.aspx

     В1996 році Кабінетом Міністрів, відповідно до ст.52 Закону України «Про освіту»та з метою забезпечення реалізації права на роботу за фахом випускникамнавчальних закладів України, було затверджено Постанову «Про Порядокпрацевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка якихздійснювалась за державним замовленням» (далі – Порядок)
   Пунктом14 «Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовкаяких здійснювалась за державним замовленням» визначено, що у разі не прибуттямолодого фахівця за направленням або відмови без поважних причин приступати дороботи за призначенням, звільнення  його з ініціативи адміністраціїза порушення трудової дисципліни, звільнення за власним бажанням протягом трьохроків випускник зобов’язаний відшкодувати у встановленому законом порядку додержавного бюджету вартість навчання та компенсувати замовникові всі витрати.
      Однак,до теперішнього часу такий Порядок не прийнятий та не затверджений. Такимчином, механізм визначення та відшкодування випускниками вартості навчання уразі порушення ними угоди про працевлаштування відсутній.
      Відповіднодо п. 4 Порядку, Міністерству фінансів разом з Міністерством освіти,Міністерством економіки, Міністерством юстиції та Національним банком до 1січня 1997 року було доручено розробити і затвердити Порядок визначення тавідшкодування випускниками вартості навчання у разі порушення ними умов угодипро працевлаштування.  
             Щодосудової практики в даній сфері, то цікавим судовим прецедентом є рішенняАпеляційного суду Запорізької області від 17 січня 2011 року, справа№22-293/2011, головуючий суддя Денисенко Т.С. Зокрема, в своєму рішенні судоваколегія зазначає, що посилаючись на норми ст. 56 Закону України «Про вищуосвіту» та на те, що угода про підготовку фахівців з вищою освітою, якаукладена між відповідачем та Національною юридичною академією України ім. Я.Мудрого, передбачає лише настання відповідальності у разі відмови їхати запризначенням молодого фахівця, суд першої інстанції вважав, що зазначена угодане містить відповідальності у разі прибуття за призначенням студента ізвільнення молодого фахівця протягом трьох років після прийняття на роботу
          Зтакими висновками суду першої інстанції апеляційна колегія не погодилася ізвернула увагу на наступне. Наявність або відсутність нормативно-правових актівміністерств та відомств, які встановлюють саме порядок відшкодуваннявипускниками вищих навчальних закладів вартості навчання, не звільняєвідповідача від встановленого вищевказаним Законом, Порядком працевлаштуваннята  Указом Президента  №77/96 від 23.01.1996 р. обов’язку звідшкодування державному бюджету вартості його навчання з урахуванням тієїобставини, що він не відпрацював встановленого  трьохрічного строку вуправління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Запоріжжя, звідкизвільнений за власним бажанням. 
             Напротивагуіснує безліч інших цивільних справ практично по всій Україні, де суддівідмовляють позивачам у стягненні будь-яких сум з випускників
Наприклад, в Рішенні Білопільського районного суду Сумської області від10.05.2012 року (Справа № 1801/1527/12, номер провадження 2/1801/261/12)суддя ТерещенкоО.І. зазначає: через відсутність механізму, який би зобов'язав випускникавищого навчального закладу, підготовка якого здійснювалась за державнимзамовленням, відшкодувати до державного бюджету вартість навчання такомпенсувати замовникові всі понесені витрати за договором, будь-якіматеріальні претензії до нього є неправомірними. 
        Атакож Рішення Зміївського районного суду Харківської області від 29.05.2012року (Справа №2014/2-1335/11, номер провадження 2/2014/270/2012), в якому суддяПархоменко М.О. наголошує, що обов'язковість відпрацювання або відшкодуваннявартості навчання випускником вищого навчального закладу призводить до порушенняконституційного права громадян на працю, що вільно обирається громадянином абона яку він вільно погоджується та права на безоплатність вищої освіти вдержавних і комунальних навчальних закладах.
           ІзЗакону України «Про вищу освіту» слідує, що даний Закон не містить умов прообов’язковість трирічного відпрацювання та відшкодування у встановленомупорядку додержавного бюджету вартості навчання, компенсування замовниковівитрат у разі неприбуття молодого фахівця за направленням або відмови його безповажної причини приступити до роботи за призначенням, звільнення його зініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни за власним бажанням зроботи протягом трьох років.
    Такимчином, зазначені вище положення нормативно-правових актів обмежують конституційніправа громадянина України на безоплатну вищу освіту, працю, свободу пересуваннята вільний вибір проживання і з огляду на це, видаються такими, що потребуютьприведення у відповідності до норм Конституції України
             Позитивниммоментом в досліджувальній проблемі видається Роз’яснення Міністерства освіти інауки, молоді та спорту України щодо порядку працевлаштування випускників від20.06.2011 року №1/9-481. В Роз’ясненні Міністерство наголошує, що цим листомвисловлює позицію, яка ґрунтується на правових засадах і гарантіях,встановлених Конституцією та законами України та керується у своїй діяльностіпринципами верховенства права.
        В Роз’ясненні, зокрема, зазначається, що  враховуючисучасні умови розвитку економіки України, у тому числі, значне зменшеннядержавного сектору (від 0 % до 30 %, залежно від галузі економіки) керівництвовищих навчальних закладів, за умови відсутності запитів від державнихпідприємств, установ та організацій, може сприяти працевлаштуванню випускниківна підприємства, установи та організації інших форм власності, оскільки вонитеж є платниками податків і вносять внесок у розвиток економіки країни.Будь-які матеріальні претензії до випускника вищого навчального закладу,підготовка якого здійснювалась за державним замовленням, є неправомірними, томущо відсутні правові механізми, які б зобов’язали його відшкодувати додержавного бюджету вартість навчання. 
      Ця тезапідтверджується також інформаційним листом міністерства юстиції щодороз’яснення з питань працевлаштування випускників вищих навчальних закладів,підготовка яких здійснювалася за державним замовленням від 19.10.2010 року№12566-0-4-10-21.
       Однак,Роз’яснення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо порядкупрацевлаштування випускників від 20.06.2011 року №1/9-481 та Лист Міністерстваюстиції від 19.10.2010 року №12566-0-4-10-21 не є нормативно-правовимиактами. Вони мають статус підзаконних нормативно-правових актів та носятьінформаційно-рекомендаційний характер, висвітлюють точку зору органу, що їх видає,і не є обов’язковими до виконання.  
            Заразна стадії опрацюванні перебуває новий Проект Закону України «Про вищу освіту»(реєстр. №  9655 від 28.12.2011 р., внесений Кабінетом МіністрівУкраїни). Однак, в новому законопроекті «Про вищу освіту» неврегульованимзалишилося таке важливе питання, як працевлаштування випускників вищихнавчальних закладів. Зокрема в ч.1 ст.65 зазначається, що держава у співпрацііз роботодавцями створює умови для реалізації випускниками вищих навчальнихзакладів права на працю, гарантує створення рівних можливостей для вибору місцяроботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої освіти тасуспільних потреб.


Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net