Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
26.01.2017 11:05

Порядок проведення податкових перевірок в 2017 році

Адвокат, громадський діяч

З 01.01.2017 р. організацію та проведення документальних і фактичних перевірок може бути здійснено (в т.ч. видано наказ про проведення, оформлено направлення (посвідчення), складено акт (довідку) та податкові повідомлення-рішення, вимоги (рішення) зі сплат

З 01.01.2017 р.організацію та проведення документальних і фактичних перевірок може бутиздійснено (в т.ч. видано наказ пропроведення, оформлено направлення (посвідчення), складено акт (довідку) таподаткові повідомлення-рішення, вимоги (рішення) зі сплати ЄСВ, за їх результатами))лише контролюючими органами обласного та центрального рівнів.
  
Так,зокрема, документи з питань проведення перевірок (запити, накази, акти,повідомлення про місце і час проведення розгляду заперечень, податковіповідомлення-рішення) надсилаються платникам податків: 
·  рекомендованимлистом з повідомленням про вручення
·  врученіособисто
  
Привизначенні термінів, протягом яких можуть проводиться з 01.01.2017 р.документальні перевірки, слід врахувати зміни, внесені до критеріїв належностіплатника до категорії великих платників податків (пп. 14.1.24 п. 14.1 ст. 14Кодексу), саме: 
· збільшенопоказник сплати платежів до державного бюджету за платежами, які контролюютьсяДФС, з 12 до 20 млн. гривень
· збільшенокритерій обсягу доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовніподаткові (звітні) квартали з 500 млн. грн. до 1 млрд. гривень
·  доданопостійне представництво нерезидента до переліку суб’єктів
  
Зауважено,що Законом № 1797 збільшено з 15 до 90 календарних днів термін, протягомякого при отриманні заяви із скаргою від покупця контролюючий органзобов’язаний провести документальну перевірку продавця з урахуванням вимог,встановлених пп. 78.1.9 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу, для з’ясуваннядостовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такоюоперацією (п. 201.10 ст. 201 Кодексу).  
  
Разом з тим зміненопорядок застосування штрафних санкцій у разі нереєстрації податкових накладнихв ЄРПН,невиправлення помилок, допущених під час зазначення обов’язкових реквізитівподаткової накладної, та виявлених контролюючим органом за результатамиперевірки, проведеної за заявою покупця (п. 1201.2, 1201.3 ст. 1201Кодексу).  
   
Припроведенні виїзних документальних перевірок невідкладно складаєтьсяу  двох примірниках акт, що засвідчує факт відмови, із зазначеннямзаявлених причин відмови, один примірник якого вручається під підпис, відразупісля його складання, платнику податків та/або уповноваженій особі платникаподатків. 
  
Посадова(службова) особа платника податків (його представник або особа, яка фактичнопроводить розрахункові операції) має право надати свої письмові пояснення доскладеного контролюючим органом акта. У разі відмови від підписання такогоакта, посадовими особами контролюючого органу складається акт, що засвідчуєфакт відмови в отриманні акта та/або наданні письмових пояснень до нього.  
  
Такожвнесено зміни в частині організації позапланових документальних перевірок, асаме уточнено підстави для їх проведення. Зокрема, пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78Податкового кодексу доповнено можливістю проведення позапланової перевіркитакож у разі отримання інформації, яка свідчить про порушення вимог податковогозаконодавства.  
  
Разомз тим підпунктами 78.1.1, 78.1.9 п. 78.1 ст. 78 Кодексу встановлено терміндля надання платниками податків поясненьна запит контролюючого органу - 15робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту, та вимоги до йогозмісту. 
  
Відповіднодо пп. 78.1.5 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу позапланова документальнаперевірка може бути проведена не лише у разі подання платниками заперечень доакта (довідки) перевірки, а також додаткових документів у порядку, визначеномуп. 44.7 ст. 44 Кодексу. 
  
Наказпро проведення перевірки з підстав, зазначених у цьому підпункті, видається: 
·у разі розгляду заперечення до акта перевірки та/або додаткових документів упорядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 Кодексу, - контролюючим органом, якийпроводив перевірку;  
·під час проведення процедури адміністративного оскарження - контролюючиморганом вищого рівня, який розглядає скаргу платника податків
  
Вилученоз пп. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексуможливість проведенняпозапланової перевірки у разі отримання постанови органу, що здійснюєоперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора. 
  
Крімтого, слід звернути увагу, що з 01.01.2017 р. ст. 78 Кодексу доповненоновою підставою для проведення документальної позапланової перевірки - у разі якщоплатником податків не надано для проведення зустрічної звіркиінформацію,визначену у запиті контролюючого органу,протягом 10 робочих днів з дня,наступного за днем отримання запиту, виключно з питань, зазначених у запиті(пп. 78.1.19 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу). 
Приоформленні результатів перевірок необхідно врахувати, щозбільшено термінвручення акта (довідки) документальної невиїзної перевірки - не пізнішенаступного робочого дня після його реєстрації вручається особисто платникуподатків чи його представникам або надсилається у порядку, визначеному ст. 42Кодексу (п. 86.4 ст. 86 Кодексу). 
  
З01.01.2017 змінено порядок подання та розгляду заперечень до актів(довідок) перевірок. Так, платники податківу разі незгоди з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті(довідці) перевірки, мають право подати свої заперечення та/або додатковідокументи в порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 Податкового кодексу, доконтролюючого органу, який проводив перевірку платника податків (ранішезауваження подавались до контролюючого органу за основним місцем обліку).  
  
ТакожЗаконом № 1797 уточнено порядок обрахунку строків для надання заперечення наакт (довідку) про результати перевірки та копій документів до нього – знаступного дня, за днем отримання акта (довідки), збільшено строк їхрозгляду з 5 до 7 робочих днів, атакож строк для повідомлення контролюючим органом про місце і час проведеннярозгляду заперечення з 2 до 4 робочихднів до дня їх розгляду (п. 86.7 ст. 86 Податкового кодексу). 
  
Законом№ 1797 встановлено відповідальністьпосадової (службової) особи контролюючого органу за прийняття неправомірногорішення, яким визначаються податкові (грошові) зобов’язання платнику податків.Передбачено, що за повторне протягом останніх дванадцяти місяців прийняттянеправомірного рішення, яким визначаються податкові (грошові) зобов’язанняплатників податків, така посадова (службова) особа контролюючого органупритягується до дисциплінарної відповідальності у порядку, передбаченомузаконом. 
  
Законом№ 1797 також внесено зміни до порядку проведення зустрічних звірок, а такожнадання платниками податків пояснень на запит контролюючого органу, щовизначено ст. 73 Кодексу. Зокрема, у разі проведення зустрічної звірки платникиподатків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подаватиінформацію, визначену в запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів здня, наступного за днем отримання запиту. Документальне підтвердження цієїінформації на вимогу контролюючого органу може бути надано в електронному абопаперовому вигляді на вибір платника податків (п. 73.3 ст. 73 Кодексу).  
  
Особливу увагу слід приділити переліку інформації тадокументів, які запитуються, оскільки під час проведення зустрічної звірки з’ясовуютьсялише питання, зазначені у письмовому запиті контролюючого органу на проведення зустрічноїзвірки.
  
Крімтого, змінено об’єкт зустрічної звірки - під час зустрічної звірки здійснюєтьсяспівставлення даних, отриманих від платників податків та інших суб’єктів інформаційнихвідносин, з метою документального підтвердження господарських відносин з платникомподатків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операційта розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування повноти їх відображенняв обліку платника податків (п. 73.5 ст. 73 Кодексу). Також обмежено можливістьїх проведення тільки з метою отримання інформації, необхідної у зв’язку ізпроведенням перевірок (часові межі не встановлено). 

За результатамизустрічних звірок складається довідка, що надається суб’єкту господарювання у10-денний строк
Повторнездійснення зустрічних звірок контролюючими органами з одного і того самогопитання заборонено.
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи