Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
27.12.2016 17:22

Участь служби охорони праці у розробці посадових інструкцій

Адвокат, практика в галузі корпоративного, господарського, адміністративного, земельного, трудового, сімейного та кримінального права

Іноді в роботі працівників охорони праці трапляються казуси з керівниками підрозділів, які повинні складати Посадові інструкції. Виникають моменти, коли керівники підрозділів відмовляються виконувати власні обов'язки, спираючись на нестачу часу, відсутніст

Інодів роботі працівників охорони працітрапляються казуси з керівникамипідрозділів, які повинні складатиПосадові інструкції. Виникають моменти,коли керівники підрозділів відмовляютьсявиконувати власні обов'язки, спираючисьна нестачу часу, відсутність комп ' ютерноїтехніки, а іноді і вказують, що це є“прямим обов' язкомохорони праці ”, оскількина їх думку про таке зазначено у нормахчинного законодавства.

Зметою правильного розуміння обов ' язківпрацівників підприємства потрібнорозглянути дане питання більш детально.

Посадовоюінструкцією є документ, якийрегламентує організаційно-правовийстатус працівників і визначає їхконкретні завдання та обов’язки, права,повноваження, відповідальність, знаннята кваліфікацію, які необхідні длязабезпечення ефективної роботипрацівників. Вимоги посадових інструкційвраховуються під час добору кандидатівна вільні посади, переведенні на іншуроботу, атестації працівників тапритягненні їх до дисциплінарноївідповідальності в разі невиконаннячи неналежного виконання обов’язків,порушення правил внутрішнього трудовогорозпорядку тощо. Такожслід звернути увагу на те, що розробляючипосадові інструкції, необхідно звертатиувагу на правомірність використаннятих чи інших посад (професій), оскількиостанні обов’язково повинні відповідатичинному Класифікатору професій.

Статтею13 Закону України “Про охорону праці”встановлено, що роботодавець зобов ' язанийстворити на робочому місці в кожномуструктурному підрозділіумови праці відповідно до нормативно-правовихактів, а також забезпечити додержаннявимог законодавства щодо прав працівниківу галузі охорони праці. З цією метоюроботодавець забезпечує функціонуваннясистеми управління охороною праці, асаме: створює відповідні служби іпризначає посадових осіб, які забезпечуютьвирішення конкретних питань охоронипраці, затверджує інструкції про їхобов'язки, права та відповідальністьза виконання покладених на них функцій,а також контролює їх додержання.

Відповіднодо пункту 3.8. Типового положення прослужбу охорони праці, затвердженогоНаказом Державного комітету України знагляду за охороною праці від 15.11.2004року № 255 в функції служби охорони працівходить складання за участю керівниківпідрозділів підприємства переліківпрофесій, посад і видів робіт, на якіповинні бути розроблені інструкції зохорони (безпеки) праці, що діють в межахпідприємства, надання методичноїдопомоги під час їх розроблення.

Пунктом5.5. вищевказаного Положення передбачено,що працівники служби охорони праці неможуть залучатися до виконання функцій,не передбачених Законом України "Проохорону праці" та цим Типовимположенням.

Довідникомкваліфікаційних характеристик професійпрацівників до інженера з охорони працівстановлюються обов'язкові вимоги щодознання законодавчих і нормативнихправових актів, методичних матеріалівз питань саме охорони праці.

Такимчином, проаналізувавши вимоги чинногозаконодавства, стає зрозуміло, щоПосадові іструкції за відповіднимнапрямком складає керівник підрозділуабо особа, на яку керівником підприємствапокладено такі обов ' язкив рамках чинного законодавства. Працівникислужби охорони праці приймають участьу розробленні Посадової інструкціїшляхом перевірки наявності абовідсутності, в тому числі помилок, щододотримання законодавства в контекстіохони праці і не зобов ' язанівиконувати іншу роботу, оскільки цепрямо заборонено пунктом 5.5. Типовогоположення про службу охорони праці.      

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net