Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
07.11.2016 14:15

Звернення стягнення на вексель: поради виконавцям. Частина 3

Відповідно до п.7 ст.56 Закону про ВП вилучення арештованого векселя з передачею його для реалізації здійснюється у строк, встановлений виконавцем, але не раніше ніж через п'ять робочих днів після накладення арешту.

ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АРЕШТОВАНОГО ВЕКСЕЛЯ

Згідно із п.4. ст.61 Закону про ВП порядок реалізації цінних паперів визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством юстиції України. Слід відзначити, що на сьогоднішній день є чинним Порядок реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.12.2012 N 1853. Зазначений Порядок погоджено Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та розроблено на виконання частини четвертої статті 62 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 № 606-ХІХ, який частково втратив чинність з 05.10.2016 р. Зазначеним документом врегульовано порядок реалізації емісійних цінних паперів, на які накладено арешт, а, відтак, його не можна поширювати на арештовані векселі, які, як відомо, є неемісійними ордерними цінними паперами.

Порядок реалізації цінних паперів, на які накладено арешт, на виконання п.4. ст.61 Закону про ВП, на сьогодні також не визначений.

Отже, спеціальний порядок реалізації арештованих векселів на сьогоднішній день не визначений, що є прогалиною у законодавстві. Відповідно до загальних положень теорії права прогалини у законодавстві заповнюються шляхом застосування аналогії законодавства, яке регулює подібні відносини (лист Міністерства юстиції України від 30.01.2009 р. № Н-35267-18). У зв‘язку із цим виконавці під час реалізації арештованих векселів мають застосовувати Порядок реалізації арештованого майна, затверджений Наказом Міністерства юстиції України 29.09.2016 року N 2831/5 (далі - Порядок №2831/5).

Так, під час подачі заявки на реалізацію арештованого майна виконавець має додати якісне фотографічне зображення лицьової та зворотної сторони векселя.

Проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) щодо вилученого арештованого векселя здійснюється відповідно до процедури, встановленою Порядком №2831/5.

За результатами електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) переможець, який сплатив ціну, за якою відбулася реалізація векселя, на підставі відповідного акту виконавця набуває права власності на вексель.

Не пізніше наступного робочого дня з дня видачі/надсилання акта про проведені електронні торги переможцю виконавець виносить постанову про зняття арешту з реалізованого векселя, накладеного відділом державної виконавчої служби (приватним виконавцем). Копії постанови виконавця про зняття арешту з реалізованого векселя надсилаються не пізніше наступного робочого дня після її винесення переможцю.

Складання виконавцем акту про результати електронних торгів (акту про проведені торги за фіксованою ціною) є підставю для отримання векселя у зберігача – Національного банку України.

Відповідно до п. 2.24 Положення №489 видавання виконавцю цінних паперів, які знаходяться на зберіганні у територіальному управлінні, здійснюється за його письмовим зверненням на підставі акту приймання-передавання цінних паперів.

Під час передачі векселя переможцю виконавцю слід:

- вчинити на його користь іменний або бланковий індосамент із застереженням «без обороту на мене» , якщо боржником було вчинено іменний індосамент на користь виконавця (фактичну передачу векселя доцільно оформити складанням акту приймання –передачі); або

- передати вексель за актом приймання-передачі, якщо останній індосамент на векселі був бланковим або на пред‘явника, не вчиняючи на векселі жодних написів

- вчинити на користь переможця іменний або бланковий індосамент із безоборотним застереженням, якщо боржник, який володів векселем на підставі іменного індосаменту, відмовився вчинити на користь виконавця індосамент. При цьому виконавець має зазначити, що індосамент здійснюється від імені боржника (ст.8 УВЗ). Фактичну передачу векселя доцільно оформити також складанням акту приймання –передачі. Слід, однак, відзначити, що відсутність індосаменту на користь виконавця, хоча і перериває індосаментний ряд у разі передачі векселя іншій особі (переможцю), яка придбала його у результаті електронних торгів або торгів за фіксованою ціною, але не позбавляє таку особу статусу законного векселедержателя. Як випливає із положень п.6 Постанови ВСУ №5 «при переході прав за векселем… при примусовому продажі векселя з публічних торгів векселедержатель, що заявляє вимоги за векселем, отриманим у такий спосіб, повинен надати відповідні докази переходу цих прав. У зазначених випадках відсутність на векселі напису у формі індосаменту про перехід прав не є підставою для відмови в задоволенні вимоги векселедержателя за умови надання ним доказів того, що цей документ перейшов до нього на законних підставах».

ІНШІ СПОСОБИ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА АРЕШТОВАНИЙ ВЕКСЕЛЬ

Одними із принципів (засад) виконавчого провадження та діяльності виконавців є верховенство права, обов‘язковість виконання рішень, законність та справедливість.

Незважаючи на те, що відповідно до Закону про ВП звернення стягнення на арештоване майно здійснюється шляхом його примусової реалізації, звернення стягнення на арештований вексель, виходячи із зазначених вище принципів виконавчого провадження, може бути здійснене також шляхом пред‘явлення його до платежу з наступним направленням отриманих коштів на задоволення вимог стягувача. Таке право виконавця випливає із його повноважень звернути стягнення на дебіторську заборгованість боржника-юридичної особи, фіизчної особи-підприємця, яку він виявляє відповідно до ст.54 Закону про ВП.

До такого способу звернення стягнення рекомендується вдаватись, якщо під час здійснення перевірки векселя на предмет спливу строків пред‘явлення векселя до платежу буде встановлено, що строк платежу настане раніше, аніж закінчиться процедура реалізації цього векселя за результатами електронних торгів чи торгів за фіксованою ціною.

В такому разі, описаний вексель вилучається у володіння виконавця з вимогою вчинення на його користь відповідного індосаменту (див. розділ «Порядок здійснення опису та арешту» цього Посібника). У разі вчинення індосаменту на користь виконавця останній формально легітимується як законний векселедержатель і може здійснювати всі права, які випливають із векселя (ст.16 УВЗ).

Якщо ж боржник не вчинив на користь виконавця індосамент, звернення стягнення на вексель шляхом пред‘явлення його до платежу здійснене бути не може. Звернення стагнення на такий вексель здійснюється у загальному порядку (див. розділ «Порядок реалізації арештованого векселя» цього Посібника).

При настанні строків платежу виконавець, як законний векселедержатель, здійснює пред‘явлення векселя до платежу. У разі оплати векселя, отримані кошти направляються на задоволення вимог стягувача у порядку, передбаченому законодавством.

У разі неоплати векселя виконавець звертається до нотаріуса із заявою про вчинення протесту векселя. Після отримання акту про протест векселя про неоплату та самого векселя з відміткою про протест вексель може бути передано на реалізацію відповідно до процедури, встановленої Порядком №2831/5.

Звернення виконавця до суду з вимогами про стягнення вексельної суми або вчинення на опротестованому векселі виконавчого напису з метою позасудового стягнення вексельної суми є недоцільним, оскільки це суперечить завданням виконавчого провадження.

Під час передачі переможцю електронних торгів або торгів за фіксованою ціною опротестованого векселя виконавцю слід:

- вчинити на його користь іменний або бланковий індосамент, якщо боржником було вчинено іменний індосамент на користь виконавця (фактичну передачу векселя доцільно оформити складанням акту приймання –передачі); або

- передати вексель за актом приймання-передачі, якщо останній індосамент на векселі був бланковим або на пред‘явника, не вчиняючи на векселі жодних написів

- вчинити на користь переможця іменний або бланковий індосамент, якщо боржник, який володів векселем на підставі іменного індосаменту, відмовився вчинити на користь виконавця індосамент. При цьому виконавець має зазначити, що індосамент здійснюється від імені боржника (ст.8 УВЗ). Фактичну передачу векселя доцільно оформити також складанням акту приймання –передачі.

Варто звернути увагу, що під час такої передачі виконавець, вчиняючи індосамент, не включає до нього безоборотного застереження, оскільки індосамент здійснюється після протесту в неплатежі. Відповідно до ст.20 УВЗ індосамент, вчинений після протесту в неплатежі або після закінчення строку, встановленого для вчинення протесту, має лише наслідки звичайної цесії. Це означає, що індосант перестає бути відповідальним за векселем, тобто індосамент втрачає свою гарантійну функцію. А відтак, включати до тексту індосамента безоборотне застереження, яке також виключає гарантійну функцію, просто немає потреби. Однак, такий індосамент (вчинений після протесту) не втрачає легітимаційної функції. Передача векселя навіть після протесту в неплатежі не звільняє векселедержателя від обов‘язку доводити своє право на вексель безперервним рядом індосаментів. При цьому слід також враховувати роз‘ясненння Верховного суду України, відповідно до якого «при переході прав за векселем… при примусовому продажі векселя з публічних торгів векселедержатель, що заявляє вимоги за векселем, отриманим у такий спосіб, повинен надати відповідні докази переходу цих прав. У зазначених випадках відсутність на векселі напису у формі індосаменту про перехід прав не є підставою для відмови в задоволенні вимоги векселедержателя за умови надання ним доказів того, що цей документ перейшов до нього на законних підставах» (п.6 Постанови ВСУ №5)

Таким чином, реалізація опротестованого векселя, хоча і здійснюється після настання строку платежу за ним, але вона не порушує прав нового його власника як кредитора за векселем. Оскільки вексель опротестований, векселедержатель має можливість задовольнити свої вимоги не тільки за рахунок прямих вексельних боржників (векселедавця простого векселя чи акцептанта переказного векселя), а й за рахунок регресних боржників (індосантів, трасанта переказного векселя та інших зобов‘язаних осіб, відповідальність яких наступає за умови опротестування векселя) (ст.47, 48, 53 УВЗ).

Виконавцям також варто мати на увазі, що передача опротестованого векселя переможцю електронних торгів або торгів за фіксованою ціною має здійснюватись до закінчення строків позовної давності, протягом яких переможець може реалізувати свої права кредитора. Відповідно до статей 32 70, 77, 78 УВЗ позовні вимоги до акцептанта переказного векселя та векселедавця простого векселя та їх поручителів (авалістів) погашаються із закінченням трьох років, які обчислюються від дати настання строку платежу. А позовні вимоги держателя до індосантів і до трасанта погашаються після закінчення одного року від дати протесту, здійсненого у встановлений строк, або від дати настання строку платежу, якщо є застереження «без протесту». Отже, передачу переможцю опротестованого векселя слід здійснити щонайменше до закінчення річного строку від дати вчинення протесту. 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи