Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
13.06.2011 19:50

Огляд основних змін в системі оподаткування: ПДВ

Податку на додану вартість присвячено окремий розділ Податкового кодексу України (далі по тексту – Кодекс), а саме Розділ V . Даний розділ містить ряд нововедень в порівнянні із Законом України «Про податок на додану вартість», зокрема:

Податку на додану вартість присвячено окремий розділПодаткового кодексу України (далі по тексту – Кодекс), а саме Розділ V. Даний розділмістить ряд нововедень в порівнянні із Законом України «Про податок на доданувартість», зокрема:

 

і) Щодо реєстрації платником ПДВ і анулюванняреєстрації:

 

            Для обов’язкової реєстраціїплатником податку підлягають особи (платники), загальна сума від здійсненняоперацій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числіз використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована(сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупноперевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість)(окрім осіб, які є платниками єдиного податку).

           

            В добровільному порядку можутьреєструватися особи, які не є платниками ПДВ у зв’язку з тим, що об’ємиоперацій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідноРозділу V є меншими 300 000 грн. і обсяги постачання товарів/послуг іншимплатникам податку за 12 календарних місяців сукупно становлять не менше 50відсотків загального обсягу постачання і така особа вважає за доцільнедобровільно зареєструватися як платник податку.  

 

Реєстраціяплатником ПДВ діє до дати її анулювання. Анулювання здійснюється шляхомвиключення із реєстру платників даного податку, і з цього моменту особапозбавляється права на включення сум в податковий кредит і оформленняподаткових накладних.

 

 

іі) Щодо об’єкту оподаткування:

Об'єктомоподаткування є операції з постачання товарів, місце постачання якихрозташоване на митній території України; постачання послуг місце постачанняяких розташоване на митній території України та інші операції, вичерпнийперелік яких наведений в ст. 185.1 Кодексу.

Постачанням послуг, згідно ст. 14.1.185Кодексу, є будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція зпередачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальніактиви чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної,а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії абопровадження певної діяльності.

Постачання товарів, згідно ст. 14.1.191Кодексу, є будь-яка передача права на розпорядження товарами як власник, у томучислі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів зарішенням суду.

Звертаю увагу на терміни "постачаннятоварів/послуг", які вживаються в тексті податкового закону узначенні відмінному від значення терміну "поставка", що надаєтьсяйому цивільним або господарським законодавством. Сутність правового регулюванняподаткових відносин полягає в оподаткуванні операції, виходячи не з її правовоїформи, а з економічного змісту операції. З огляду на зазначене податкове правооперує власним понятійним апаратом, що використовується виключно для цілейоподаткування, регулювання податкових відносин.

Широкевизначення постачання товарів/послуг надає можливість віднести до них будь-якіоперації, що мають економічну вартість. З’ясуємо на прикладіорендних платежів. В Податковому кодексі на відміну від Закону "Проподаток на додану вартість" орендніплатежі прямо не віднесені до об'єкта оподаткування ПДВ. Водночас,відповідно до п. 14.1.185 Кодексу, до послуг відносяться, зокрема, операції зпередачі права на "інші нематеріальні активи". Відповідно до п.14.1.120 Кодексу під нематеріальними активами слід розуміти, зокрема, правокористування майном та майновими правами платника податків в установленомузаконодавством порядку. З огляду на зазначене операції з оплати оренднихплатежів є об'єктом оподаткування ПДВ.

 

Щеоднією з новел є те, що виплата роялті не є об'єктом оподаткування ПДВ.Роялті - це платіж як винагорода виключно за користування або надання права накористування об'єктами інтелектуальної власності (п. 14.1.225). При цьому невважаються роялті платежі за отримання об'єктів інтелектуальної власності уволодіння, розпорядження чи власність особи, або якщо умови користування такимиоб'єктами власності надають право користувачу продати або здійснити відчуженняв інший спосіб такого об'єкта власності. Таким чином, якщо умовамивідповідного договору передбачаються вказані права покупця (ліцензіата),операція з надання таких прав (постачання послуг) є об'єктом оподаткування.

 

ііі) Щодо ставки ПДВ:

Заподатковими зобов'язаннями з податку на додану вартість, що виникли: з 1 січня2011 року до 31 грудня 2013 року включно ставка податку становить 20 відсотків;з 1 січня 2014 року - 17 відсотків.

 

іv)Щодо місця постачання послуг:

Істотнорозширено перелік послуг, місцем надання яких буде вважатися місце реєстраціїотримувача. Відтак, якщо відповідні послуги надаватимуться резидентамнерезидентам, такі операції не будуть оподатковуватися ПДВ. Серед перелікузазначених послуг з’явилися, зокрема, телекомунікаційні послуги, послуги знадання права на скорочення викидів парникових газів (вуглецевих одиниць), і іншіпослуги у сфері інформатизації, які прямо не зазначені у законі про ПДВ(зокрема створення за замовленням та використання об’єктів праваінтелектуальної власності).

 

v) Відшкодування ПДВ:

            При від’ємному значенні сумиподатку, який підлягає сплаті до Державного бюджету України, і що визначаєтьсяяк різниця між сумою податкового зобов’язання звітного періоду та сумоюподаткового кредиту такого звітного (податкового) періоду, така сумавраховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник запопередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого абовідстроченого відповідно до цього Кодексу), а в разі відсутності податковогоборгу - зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного(податкового) періоду.

            Якщо в наступному податковомуперіоді сума, що розрахована вищевказаним чином, має від'ємне значення, то:а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення, якадорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів послуг упопередніх податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або доДержавного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митнійтериторії України - сумі податкового зобов'язання, включеного до податковоїдекларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачемтоварів/послуг; б) залишок від'ємного значення попередніх податкових періодівпісля бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться доподаткового кредиту наступного податкового періоду.

            Право на автоматичневідшкодування ПДВ мають платники ПДВ, які відповідають таким критеріям:

А)не перебувають у судових процедурах банкрутства;

Б)юридичні особи та фізичні особи - підприємці включені до Єдиного державногореєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і до цього реєструстосовно них не внесено записів про: відсутність підтвердження відомостей;відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання); прийняття рішень провиділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця; визнання повністю або частково недійсними установчих документів чизмін до установчих документів юридичної особи; припинення державної реєстраціїюридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця тастосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводитьсядержавна реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльностіфізичної особи - підприємця;

В)здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага якихпротягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців)сукупно становить не менше 50 відсотків загального обсягу поставок (дляплатників податку з квартальним звітним періодом - протягом попередніх чотирьохпослідовних звітних періодів));

Г)загальна сума розбіжностей між податковим кредитом, сформованим платникомподатку за придбаними товарами/послугами та податковими зобов'язаннями йогоконтрагентів, в частині постачання таких товарів/послуг, за даними податковихнакладних, не перевищує 10 відсотків заявленої платником податків сумибюджетного відшкодування;

Д)у яких середня заробітна плата не менше ніж у два з половиною рази перевищуємінімальний встановлений законодавством рівень у кожному з останніх чотирьохзвітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом IV цьогоКодексу;

Е)мають один з наступних критеріїв: або чисельність працівників, якіперебувають у трудових відносинах з такими платниками податку, перевищує 20осіб у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів),встановлених розділом IV цього Кодексу; або має основні фонди для веденнязадекларованої діяльності, залишкова балансова вартість яких на звітну дату заданими податкового обліку перевищує суму податку, заявлену до відшкодування запопередні 12 календарних місяців; або рівень визначення податковогозобов'язання з податку на прибуток до сплати до бюджету (відношення сплаченогоподатку до обсягів отриманих доходів) є вищим від середнього по галузі вкожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів),встановлених розділом III цього Кодексу;

Є)не мають податкового боргу.

 

Відправити:
Теги: tax law
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи