Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
04.03.2017 19:22

Новели Закону Про основні засади державного нагляду (контролю)

Пропоную всім дізнатися (згадати) новели законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності. Як би це дивно не звучало, але саме ці зміни заслуговують на позитивну оцінку! Знання рятує бізнес!

1
Розширено сферу дію Закону наДержавну фіскальну службу (крім  митного контролю на кордоні), державного нагляду за отриманням  вимог ядерної та радіаційної безпеки (крім здійснення державного   нагляду   за   провадженням  діяльності  з  джерелами іонізуючого  випромінювання,  діяльність  з  використання  яких не підлягає   ліцензуванню), державного  архітектурно-будівельного контролю  (нагляду), державного  нагляду  у  сфері  господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім діяльності з переказу коштів,  фінансових послуг з ринку цінних паперів, похідних цінних паперів  (деривативів)  та  ринку  банківських послуг), державного нагляду  та  контролю  за  додержанням  законодавства про працю та зайнятість   населення
Також Закон поширюється на здійснення контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов.

2
Розширено перелік основних принципів державного нагляду (контролю), зокрема, додано:
- неприпустимості проведення перевірок суб’єктів господарювання  за  анонімними та іншими безпідставними заявами, а також невідворотності відповідальності осіб за подання таких заяв
- презумпції правомірності діяльності суб’єкта господарювання у разі,  якщо  норма  закону  чи  іншого  нормативно-правового акта, виданого  на  підставі  закону,  або  якщо норми різних законів чи різних    нормативно-правових    актів   допускають неоднозначне (множинне)  трактування прав та обов’язків суб’єкта господарювання та/або  повноважень органу державного нагляду (контролю); 
- орієнтованості  державного  нагляду (контролю) на запобігання правопорушенням  у  сфері  господарської  діяльності;  
- недопущення  встановлення  планових  показників чи будь-якого іншого  планування  щодо  притягнення  суб’єктів господарювання до відповідальності  та  застосування  до  них  санкцій;  
-здійснення  державного  нагляду (контролю) на основі принципу оцінки  ризиків  та  доцільності.  

3
Особливості проведення комплексних заходів нагляду (контролю): 
- У разі якщо суб’єкт господарювання на відповідний плановий період  включений  до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) одночасно кількох органів   державного   нагляду (контролю),   відповідні   планові  заходи  здійснюються  органами державного   нагляду   (контролю)  комплексно  -  одночасно  всіма органами  державного  нагляду  (контролю),  до  планів  здійснення заходів  державного  нагляду  (контролю)  яких  включено  суб’єкта господарювання. 
- Підставою для проведення щодо  суб’єкта господарювання комплексного планового заходу державного нагляду (контролю) є його внесення до планів здійснення  заходів  державного  нагляду (контролю) різних органів  державного  нагляду (контролю). 
- Суб’єкт  господарювання  має право відмовитися від проведення комплексного планового заходу державного нагляду (контролю) шляхом письмового  звернення  до Державної регуляторної служби. 
- Органи   державного   нагляду  (контролю)  щороку  визначають перелік  суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного  нагляду  (контролю) у плановому періоді, та не пізніше 15  жовтня  року,  що  передує  плановому,  забезпечують  внесення відомостей  про  таких  суб’єктів  господарювання  до інтегрованої автоматизованої   системи   державного   нагляду   (контролю)  для автоматичного   виявлення   нею   суб’єктів   господарювання,  які підлягають   комплексним   плановим   заходам  державного  нагляду (контролю). 

4
Загальні гарантії прав суб'єктів господарювання:
- Виробництво  (виготовлення)  або  реалізація  продукції, виконання  робіт,  надання послуг суб’єктами господарювання можуть бути  зупинені  повністю  або  частково виключно за рішенням суду
- Під  час  проведення заходів державного нагляду (контролю) не допускається вилучення у суб’єктів господарювання оригіналів їхніх фінансово-господарських,  бухгалтерських  та  інших  документів, а також   комп’ютерів,   їх   частин,  крім  випадків,  передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

5
Планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю): 
- Планові  заходи здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1  грудня  року,  що  передує  плановому.  
- Внесення змін до річних планів   здійснення   заходів  державного  нагляду  (контролю)  не допускається,    крім   випадків   зміни   найменування   суб’єкта господарювання та виправлення технічних помилок. Плани  здійснення  заходів  державного  нагляду (контролю) на наступний  плановий  період  повинні  містити дати початку кожного планового  заходу  державного  нагляду  (контролю) та  строки  їх здійснення. 
-  Протягом   планового   періоду  здійснення  більш  як  одного планового   заходу   державного  нагляду  (контролю)  щодо  одного суб’єкта  господарювання  одним  і  тим  самим  органом державного нагляду (контролю) не допускається
-  Планові  заходи  державного  нагляду  (контролю) здійснюються органом  державного  нагляду  (контролю)  за  діяльністю суб’єктів господарювання, яка віднесена: до  високого  ступеня  ризику - не частіше одного разу на два роки; до  середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки; до  незначного  ступеня  ризику  -  не частіше одного разу на п’ять років.
- Повідомлення  суб'єкту  господарювання  про  проведення  планового заходу надсилається  рекомендованим  листом  та/або за допомогою  електронного  поштового зв’язку або вручається особисто під   розписку   керівнику   чи   уповноваженій   особі   суб’єкта господарювання  -  юридичної  особи, її відокремленого підрозділу, фізичній  особі  - підприємцю або уповноваженій ним особі

6
Змінені строки здійснення планових заходів:
- Строк  здійснення  планового  заходу не може перевищувати десяти робочих   днів,   а   щодо   суб’єктів   мікро-,   малого підприємництва - п’яти робочих днів. 
- Сумарна  тривалість  усіх  планових  заходів, що здійснюються органами  державного нагляду (контролю) протягом календарного року щодо  суб’єкта господарювання (комплексного планового заходу), не може  перевищувати тридцяти робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого  підприємництва - п’ятнадцяти робочих днів

7
Зазнали змін підстави для здійснення позапланових заходів:
- до такої підстави, як «виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання», додано: «крім випадків,  коли  суб’єкт  господарювання  протягом  місяця  з  дня первинного  подання  повторно  подав  такий  документ з уточненими достовірними  даними  або якщо недостовірність даних є результатом очевидної  описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої  звітності.  У  разі  виявлення органом державного нагляду (контролю) помилки у документі обов’язкової звітності він упродовж десяти    робочих    днів    зобов’язаний   повідомити   суб’єкта господарювання  про  необхідність  її виправлення у строк до п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення. Невиправлення помилки у встановлений   строк  є  підставою  для  проведення  позапланового заходу».
- суттєво доопрацьовано підставу «звернення фізичних та юридичних осіб про порушення  суб'єктом господарювання  вимог  законодавства»: 
«звернення  фізичної  особи  (фізичних осіб) про порушення, що спричинило  шкоду  її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю,  навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з  додаванням  документів  чи  їх  копій,  що  підтверджують  такі порушення   (за  наявності).  Позаплановий  захід  у  такому  разі здійснюється   виключно   за   погодженням   центрального   органу виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у відповідній  сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу. 
У  такому разі перед початком здійснення позапланового заходу державного  нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані   пред’явити керівнику чи уповноваженій  особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого   підрозділу,   фізичній  особі  -  підприємцю  або уповноваженій   ним   особі,  крім  документів,  передбачених  цим Законом, додатково копію погодження центрального органу виконавчої влади, що  забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення такої перевірки. Суб’єкти господарювання  мають  право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо вони не пред’явили документи, передбачені цим абзацом».
- доручення  Прем’єр-міністра  України  про перевірку суб’єктів господарювання   у   відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням  події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави. 
Встановлено важливе правило щодо здійснення заходів за зверненнями фізичних осіб, а саме: Фізичні особи, які подали безпідставне звернення про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства, несуть відповідальність, передбачену законом.
Повторне проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю), забороняється
Строки проведення позапланових заходів змінені не були. 

8
Додано деякі обов'язки органів державного нагляду (контролю) під час заходів державного нагляду (контролю): 
- утримуватися від необґрунтованих висновків щодо відповідності поведінки суб’єктів господарювання вимогам законодавства, неправомірного та необґрунтованого  застосування санкцій до суб’єктів господарювання;
- не допускати здійснення заходів державного нагляду (контролю) та  інших  заходів,  що  не  відповідають  або  не встановлені цим Законом;  
- встановлювати нормативи оцінювання діяльності посадових осіб, які  беруть  участь  у  заходах державного нагляду (контролю), та регулярно проводити оцінювання діяльності   таких осіб  за встановленими  нормативами;  дотримуватися   встановлених   законом  принципів,  вимог  та порядку   здійснення   державного   нагляду   (контролю)  у  сфері господарської  діяльності;  
- не  перешкоджати  праву суб’єктів господарювання на будь-який законний  захист,  у  тому  числі третіми особами
- виконувати  законні вимоги посадових осіб Державної регуляторної служби, щодо   усунення   порушень   законодавства  про  державний  нагляд (контроль)  у  сфері  господарської  діяльності. 

9
Встановлені гарантії інформаційної відкритості:
- Органи   державного   нагляду   (контролю)   зобов’язані оприлюднювати  на  своїх  офіційних  веб-сайтах нормативно-правові акти  (крім  актів,  що  мають гриф обмеження доступу), дотримання яких  перевіряється
- Здійснення   заходів   державного   нагляду   (контролю)  без оприлюднення  нормативно-правових актів (крім актів, що мають гриф обмеження   доступу), дотримання   яких  перевіряється  під  час здійснення таких заходів, забороняється.
- Органи   державного   нагляду   (контролю)   зобов’язані оприлюднювати   на   своїх  офіційних  веб-сайтах  та  вносити  до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) визначені   законом  відомості  про  здійснені  заходи  державного нагляду (контролю). 

10
Більш комплексно врегульована відповідальність посадових осіб органу державного нагляду (контролю): 
- Шкода,   завдана  фізичній  чи  юридичній  особі  незаконними рішеннями,  діями  чи  бездіяльністю посадової або службової особи органу  державного  нагляду (контролю), відшкодовується за рахунок коштів  відповідних  бюджетів, передбачених для фінансування цього органу, незалежно від вини такої посадової або службової особи
- Посадова   або   службова  особа  органу  державного  нагляду (контролю)  несе  відповідальність  у  порядку  регресу  в розмірі виплаченого  з  відповідного  бюджету  відшкодування  у  зв’язку з незаконними  рішеннями, діями чи бездіяльністю такої посадової або службової особи. 
- Посадова  особа  органу  державного  нагляду  (контролю) несе відповідальність,  встановлену законом, за невнесення або внесення недостовірних  відомостей  чи  відомостей  не в повному обсязі про здійснені  заходи  державного  нагляду  (контролю) до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

11
Деравна регуляторна служба має, принаймні, два серйозних повноваження: 
- проведення   в   установленому  Кабінетом  Міністрів  України порядку   перевірок   додержання   органами   державного   нагляду (контролю)  вимог  цього  Закону  в  частині здійснення державного нагляду  (контролю)  у  сфері  господарської  діяльності;  
- складання  протоколів  про  адміністративні  правопорушення у випадках, передбачених законом.
12
Додатково закріплені такі права суб'єкта господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю): 
- бути    поінформованим   про   свої   права   та обов’язки; 
- не   допускати   посадових  осіб  органу державного  нагляду(контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо: (а) державний   нагляд   (контроль)   здійснюється  з  порушенням передбачених  законом  вимог  щодо  періодичності проведення таких заходів; (б) посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копії  документів,  передбачених  цим  Законом,  або  якщо  надані документи не відповідають вимогам цього Закону; (в) суб’єкт господарювання не одержав повідомлення про здійснення планового   заходу   державного   нагляду  (контролю)  в  порядку, передбаченому цим Законом; (г) посадова особа органу державного нагляду (контролю) не внесла запис  про  здійснення  заходу  державного  нагляду  (контролю) до журналу  реєстрації  заходів  державного  нагляду  (контролю)  (за наявності такого журналу в суб’єкта господарювання); (д) тривалість планового заходу державного нагляду (контролю) або сумарна  тривалість таких заходів протягом року перевищує граничну тривалість,  встановлену  Законом; (е) орган   державного нагляду  (контролю)  здійснює  повторний позаплановий  захід  державного  нагляду  (контролю)  за тим самим фактом   (фактами),   що був  (були)  підставою  для  проведенного позапланового заходу державного нагляду (контролю); (є) органом  державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена  на  власному  офіційному  веб-сайті уніфікована форма акта,  в  якій  передбачається  перелік питань залежно від ступеня ризику; (ж) у  передбачених  законом  випадках  посадові  особи не надали копію   погодження   центрального   органу  виконавчої  влади,  що забезпечує  формування  державної  політики  з  питань  державного нагляду   (контролю)   у   сфері   господарської  діяльності,  або відповідного   державного   колегіального   органу  на  здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю); 
- отримувати  консультативну  допомогу  від  органу  державного нагляду   (контролю)   з  метою  запобігання  порушенням  під  час здійснення заходів державного нагляду (контролю); 
- вимагати  припинення  здійснення  заходу державного  нагляду (контролю) у разі: (а) перевищення   посадовою   особою  органу державного  нагляду (контролю) визначеного цим Законом максимального строку здійснення такого заходу; (б) використання  посадовими  особами  органу державного нагляду (контролю) неуніфікованих форм актів; (в) з’ясування    посадовими    особами    під   час   здійснення позапланового  заходу  державного нагляду (контролю) питань, інших ніж ті, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення такого заходу.

13
Зазнали змін нормативні приписи, що регулюють відповідальність суб'єкта господарювання:
- Санкція,  що  застосовується до суб’єкта господарювання  при  першому  порушенні,  не  може  бути  вищою за мінімальну санкцію, передбачену відповідним законом.
- У  разі несплати суб’єктом господарювання застосованої до нього   штрафної   санкції   за  результатами  здійснених  заходів державного  нагляду  (контролю) протягом 15 календарних днів з дня вручення   або   направлення  розпорядчого  документа, якщо розпорядчі документи не були оскаржені до  органу державного нагляду (контролю) та/або в судовому порядку та залишені в силі, сума санкції стягується в судовому порядку.
- Суб’єкт   господарювання,   посадові   особи   суб’єкта господарювання  -  юридичної  особи  не несуть відповідальності за відмову    надавати    пояснення    щодо    діяльності    суб’єкта господарювання.

14
Важливі гарантії закріплені щодо забезпечення консультативної підтримки суб’єктів господарювання: 
- Органи  державного  нагляду (контролю) безоплатно надають суб’єктам  господарювання  письмові  консультації  щодо  вимог  до провадження   відповідної  господарської  діяльності  та/або  щодо здійснення державного нагляду (контролю). 
- Консультації  органів  державного  нагляду  (контролю) можуть бути   загальними   (стосуватися   невизначеного   кола  суб’єктів господарювання)   або   індивідуальними  (стосуватися  конкретного суб’єкта  господарювання).  
- Загальні консультації оприлюднюються в офіційному  виданні  та  на офіційному веб-сайті органу державного нагляду    (контролю).    
- Індивідуальні консультації надаються (надсилаються) суб’єктам господарювання протягом  п’ятнадцяти календарних днів після отримання запиту
-  Суб’єкт  господарювання  може  посилатися  на загальні та адресовані  йому  індивідуальні  консультації  органів  державного нагляду (контролю) під час доведення правомірності своєї поведінки у  відносинах  із  цими органами, іншими органами державної влади, органами  місцевого  самоврядування,  а  також  під  час  судового 
розгляду. 
- Суб’єкт   господарювання   не   може   бути   притягнутий  до відповідальності,  якщо він діяв відповідно до консультації органу державного  нагляду  (контролю),  зокрема  на  підставі  того,  що індивідуальна  або  загальна консультація, у тому числі податкова, була змінена або скасована.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи