Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
16.07.2017 23:22

Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

Партнер Synegor Law Firm (SLF, ООО "ЮФ "Синегор")

Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про зовнішньо-економічну діяльність» (далі – Закон про ЗЕД) за порушення цього або пов'язаних з ним законів України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності може


Відповіднодо ч.1 ст. 37 Закону України «Про зовнішньо-економічнудіяльність» (далі – Закон про ЗЕД) за порушення цьогоабо пов'язаних з ним законів України досуб'єктів зовнішньоекономічної діяльностіабо іноземних суб'єктів господарськоїдіяльності може бути застосована,зокрема, така спеціальна санкція, яктимчасове зупинення зовнішньоекономічноїдіяльності.

Статтею37 Закону України «Про зовнішньо-економічнудіяльність» передбачено наступні види санкцій:

  • накладення штрафів у випадках несвоєчасного виконання або невиконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності своїх обов'язків згідно з цим або пов'язаних з ним законів України. Розмір таких штрафів визначається відповідними положеннями законів України та/або рішеннями судових органів України;

  • застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності індивідуального режиму ліцензування у випадках порушення такими суб'єктами цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України, що встановлюють певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій;

  • тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності у випадках порушення цього Закону або пов'язаних з ним законів України, проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

Найчастішимпорушенням, яке допускають суб’єктизовнішньоекономічної діяльності, єперевищення встановлених законодавствомстроків розрахунків з нерезидентамипри здійсненні експортно-імпортнихоперацій.

Положеннямпро порядок застосування до суб'єктівзовнішньоекономічної діяльності Українита іноземних суб'єктів господарськоїдіяльності спеціальних санкцій,передбачених статтею 37 Закону про ЗЕД,затвердженим наказом Міністерстваекономіки України від 17.04.2000р. № 52 визначено особливості застосуванняспеціальних санкцій за порушеннязаконодавства про зовнішньоекономічнудіяльність.

Пунктом1.2. Положення № 52 визначено, що санкції застосовуютьсяМіністерством до суб'єктівзовнішньоекономічної діяльності, якіпорушили Закон про ЗЕД та пов'язані зним закони України, зокрема, в разіпорушення суб'єктами зовнішньоекономічноїдіяльності валютного, митного, податкового,іншого законодавства, що встановлюєпевні заборони, обмеження або порядокздійснення зовнішньоекономічнихоперацій, та в разі проведення ними дій,які можуть зашкодити інтересамнаціональної економічної безпеки.

Тимчасовезупинення зовнішньоекономічноїдіяльності щодо українських суб'єктівзовнішньоекономічної діяльності таіноземних суб'єктів господарськоїдіяльності означаєпозбавлення права займатися всімавидами зовнішньоекономічної діяльності ,передбаченими статтею4 Закону України «Про зовнішньоекономічнудіяльність» ,за винятком:

  • завершення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, при яких з боку українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності були перераховані кошти до застосування цієї санкції;

  • завершення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями за продукцію, що була відправлена за межі України українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або відправлена в Україну іноземними суб'єктами господарської діяльності до застосування цієї санкції.

Длязавершення таких операцій українськомусуб'єктові зовнішньоекономічноїдіяльності слід у встановленому порядкуотримати разову (індивідуальну) ліцензіюМіністерством економічного розвиткуі торгівлі України.

Тимчасовезупинення зовнішньоекономічноїдіяльності діє до моменту усуненняпорушень законодавства України абозастосування практичних заходів, щогарантують виконання Закону України«Про зовнішньоекономічну діяльність»та/або пов'язаних з ним законів України, алене більше трьох місяців з дати винесеннявідповідного рішення Міністерствомекономічного розвитку і торгівліУкраїни .Після тимчасового зупиненнязовнішньоекономічної діяльностісуб'єкти зовнішньоекономічної діяльностіпереводяться Міністерством економічногорозвитку і торгівлі України наіндивідуальний режим ліцензування. Подовженнядії тимчасового зупинення зовнішньоекономічноїдіяльності здійснюється виключно зарішенням суду.

Суб'єктизовнішньоекономічної діяльності, дояких застосовано санкції, маютьправо подавати до Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі Україниматеріали, що підтверджують вжиті нимизаходи до приведення зовнішньоекономічноїта пов'язаної з нею господарськоїдіяльності у відповідність до норм чинногозаконодавства, та виходити до Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі Україниз клопотанням про скасування (змінувиду, тимчасового зупинення) дії санкцій.

Загальнийтермін розгляду вказаних клопотань танадання відповіді суб'єктовізовнішньоекономічної діяльності проприйняте Міністерством економічногорозвитку і торгівлі України рішення неповинен перевищувати тридцять календарнихднів .

Уразі усунення порушень законодавстваУкраїни або застосування практичнихзаходів, що гарантують виконання ЗаконуУкраїни «Про зовнішньоекономічнудіяльність» та/або пов'язаних з нимзаконів України, і приведення своєїзовнішньоекономічної діяльності увідповідність із законами України абонадання достатніх доказів неможливості(безперспективності) застосуванняпрактичних заходів, що гарантуютьвиконання зазначеного Закону, суб'єктизовнішньоекономічної діяльності таіноземні суб'єкти господарськоїдіяльності, до яких застосовано санкції, маютьправо подавати до Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі Українивідповідні матеріали та виходити зклопотанням про скасування (зміна виду,тимчасове зупинення) дії санкцій.

Судовапрактика щодо тимчасової заборониздійснення суб’єктом господарюваннязовнішньоекономічної діяльності наявната за своєю природою охоплює доситьшироке коло підстав для накладеннявищевказаної санкції.

Так,у справі №820/836/17 підставою для прийняттяМіністерством економічного розвиткуі торгівлі України Наказу про тимчасовезупинення зовнішньоекономічноїдіяльності стало відповідне зверненнядо Міністерства служби безпеки Україниіз інформацією про те, що суб’єктгосподарської діяльності мав намірперевозити через державний кордонУкраїни (імпортувати) речовини якіможуть зашкодити інтересам національноїекономічної безпеки, а саме поставкапродукції, яка може завдавати шкодиздоров'ю людей та навколишньому природномусередовищу.

Усправі №826/4681/17 підставою для прийняттяМіністерством економічного розвиткуі торгівлі України Наказу про тимчасовезупинення зовнішньоекономічноїдіяльності стало відповідне зверненнядо Міністерства служби безпеки Україниіз інформацією про те, що суб’єктгосподарської діяльності здійснивекспортні операції загальною вартістю10 092 145,30 дол. США. Валютна виручка увстановлений законом строк не булаповернута в Україну. Згодом по вказанійсправи дія тимчасового зупиненнязовнішньоекономічної діяльності запозовом Міністерством економічногорозвитку і торгівлі України булаподовжена до застосування практичнихзаходів, що гарантують усунення порушень.

Усправі №814/865/17 підставою для прийняттяМіністерством економічного розвиткуі торгівлі України Наказу про тимчасовезупинення зовнішньоекономічноїдіяльності стало відповідне зверненнядо Міністерства служби безпеки Україниіз інформацією про те, що суб’єктгосподарської діяльності здійснивекспортні операції, однак валютнавиручка у встановлений законом строкне була повернута в Україну. Згодом повказаній справи дія тимчасового зупиненнязовнішньоекономічної діяльності запозовом Міністерством економічногорозвитку і торгівлі України булаподовжена до застосування практичнихзаходів, що гарантують усунення порушень.

Усправі №826/4684/17 підставою для прийняттяМіністерством економічного розвиткуі торгівлі України Наказу про тимчасовезупинення зовнішньоекономічноїдіяльності стало відповідне зверненнядо Міністерства служби безпеки Україниіз інформацією про те, що суб’єктгосподарської діяльності здійснивекспортні операції загальною вартістю28400,00 дол. США, однак валютна виручка увстановлений законом строк не булаповернута в Україну. Згодом по вказанійсправи дія тимчасового зупиненнязовнішньоекономічної діяльності запозовом Міністерством економічногорозвитку і торгівлі України булаподовжена до застосування практичнихзаходів, що гарантують усунення порушень.

Усправі №814/645/17 підставою для прийняттяМіністерством економічного розвиткуі торгівлі України Наказу про тимчасовезупинення зовнішньоекономічноїдіяльності стало відповідне зверненнядо Міністерства служби безпеки Україниіз інформацією про те, що суб’єктгосподарської діяльності здійснивекспортні операції загальною вартістю28400,00 дол. США, однак валютна виручка увстановлений законом строк не булаповернута в Україну. Згодом по вказанійсправи дія тимчасового зупиненнязовнішньоекономічної діяльності запозовом Міністерством економічногорозвитку і торгівлі України булаподовжена до застосування практичнихзаходів, що гарантують усунення порушень.

Такимчином, аналіз судової практики за 2017рік свідчить про те, що основною підставоюдля застосування санкцій у виглядітимчасової заборони для здійсненнязовнішньоекономічної діяльності єнеповернення валютної виручки увстановлений законодавством строк.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net