Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.

Інноваційний розвиток туристичних підприємств: напрями змін та фактори впливу.У сучасних умовах глобалізації і взаємовпливу культур у геометричній прогресії зростає кількість соціальних зв'язків, а суспільство орієнтоване на споживання, в якому складова


       Модельекономічного зростання ґрунтується на інноваційному типі розвитку, передбачаєзміну самих понять науково-технічного прогресу і економічного розвитку.З'явились нові пріоритети: інтелектуалізація виробничої діяльності,екологічність (зелена економіка), використання високих та природоохоронних технологійтощо. Ця модель потребує нової державної інноваційної політики ефективногостимулювання інновацій, розвитку наукомістких та скорочення природно-експлуатуючихгалузей.

         Туризмє багатовекторною та мультигалузевою сферою і тому складною для запровадженнярадикальних інновацій. У структурі сфери послуг є галузі, інноваційність якихне викликає сумнівів, тому що вони мають власну базу досліджень і розробок іпропонують ринку нові високі технології. Наприклад, сфераінформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ), має за меті віртуалізацію частинивиробничих та торговельних операцій, управління економічними процесами від мегадо мікрорівня, широке застосування різновиду прикладних програм для ефективногоуправління й адміністрування підприємством. Іншого сектору в українськійекономіці, що зростав би так само швидко, як ІТ, просто немає. Це підтверджуютьі розрахунки: якщо наразі ємність української ІТ-галузі складає 2-3 млрд. дол.на рік, а темпи річного зростання дорівнюють 30%, то до 2015 року сектор ІТ формуватиме8% ВВП. ІТ-індустрія дійсно перспективна, інвестиційно та інтелектуальноємнасфера економічної діяльності, яка прискорює інвестиції в людину, як основнеджерело інноваційних зрушень і, дозволить вирішити проблему економічної тагрошової стабільності в державі в майбутньому.

         І хоч туристичний бізнес переживає бумінформатизації, враховуючи широкий інформаційний сектор, потужність тамасовість інформаційних повідомлень та віртуальний сектор подорожей вглобальних мережах, фахівці-туризмознавці зауважують, що туризм є більше «споживачемінформаційних інновацій», аніж продуцентом. За попередніми підрахунками витратиініціативних туроператорів – консолідаторів в Україні на утримання системи on - line -бронюванняскладають близько 2% від вартості послуг, що реалізовуються, що за умови продажутурів на рекреацію, розваги і оздоровлення, це приблизно 3,3 млн. дол. США щорічно, які витрачено на розроблення,підтримку, наповнення і обслуговування системи інформаційної підтримки. Новиминапрямами використання ІТ для туризму є: запровадження мобільного Інтернету,електронних каталогів пропозицій, поширення on-line-бронювання не лише в роботіз рітейловими агентствами, а й безпосередньо з клієнтами. Неординарні ідеї, щопросувають бізнес у сфері туризму, автоматизація і доступність довідкової інформації,розробка нових туристичних маршрутів, програмне забезпечення і програмнірішення – це тільки деякі приклади, що ілюструють інноваційну діяльність і напрямїї подальшого розвитку.

         Соціальнафункція туризму також широко віртуалізується. Так, соціальні інформаційнімережі є потужним інструментом, який впливає на споживання туристичних послуг.Групи туристів створюють сайти, контактні групи з обміну досвідом подорожей,думкою про готелі, курорти, роботу персоналу та рівень сервісу. З'являютьсянові способи туристичної активності, наприклад, туристи з різних країнобмінюються житлом на час відпустки і для цих цілей реєструються на відповіднихпорталах і об'єднуються в специфічні соціальні групи.

Туристи витрачають в подорожах близько 5-10% річнихспоживчих витрат. Фінансова свобода туристів також стимулює розвиток інноваційі пропозицію туристичних послуг: зручні платіжні системи, не прив'язані доконкретних місць і не вимагаючі перевозити запаси готівкових коштів, даютьвідчуття свободи і стимулюють споживання культурно-освітніх і розважальнихтуристичних послуг в країні перебування.

         В світовій практиці в туризмі широкорозповсюджуються іннновації, спрямовані на підвищення якості отриманогосервісу, створенні нової потреби у комфортному відпочинку, здатному дивуватипередбачливістю та комплексністю. Популяризуютьсяінновації на транспорті (літак з прозорим корпусом), в готельному бізнес і(готель і комплекси на намивних островах), застосування енерго- таресурсозберігаючих технологій, що здатні подовжити життєвий цикл туристичногопродукту або знизити вартість послуг.

         І нновації- необхідний процес в створенні нового привабливого турпродукту, формуваннісприятливих умов для активізації діяльності інвесторів у туристичній сферікраїни.

         Насьогодні привабливими для інвестування є проекти щодо будівництва туристичної іспортивної інфраструктури курортів та дестинацій (гірськолижних трас, канатнихдоріг, спортивно–оздоровчих комплексів). За обсягами інвестицій в розвитоктуристичної інфраструктури Карпатський регіон, який має всі можливості длярозвитку гірськолижного спорту, входить в п'ятірку найбільших регіонів країни(в 2009 році ці надходження склали близько 290 млн. євро). Одним з такихпроектів є будівництво гірськолижного центру «Долина Руна», який передбачаєзалучення прямих інвестицій загальною сумою 90 млн. євро.

Зважаючи на рівеньрозвитку підприємств, серед яких тотальна більшість мікро- або малі туристичніпідприємства, та окреслені в ЗУ “Про інноваційну діяльність” об’єктиінноваційної діяльності, - в українській практиці слід виділити наступні видиінновацій:

- інноваційні програми і проекти;

- нові знання та інтелектуальні продукти;

- виробниче обладнання та процеси;

- інфраструктура виробництва і підприємництва;

- механізми формування споживчого ринку і збутутурпродукту;

-організаційно-технічні рішення виробничого,адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшуютьструктуру і якість виробництва, обслуговування і (або) соціальної сфери;

- сировинні ресурси, засоби їх видобування іпереробки (для виробничих підприємств туристичної сфери: заклади розміщення,ресторанного і курортного бізнесу та ін.;

- туристичний продукт на національному,регіональному рівні, на рівні дестинації, на рівні туристичного підприємства.

Однак, зазначені напрями змін та трансформації бізнес-середовищазнаходяться під дією зовнішніх факторів, які суттєво впливають на інтенсивністьрозвитку.

                   Успішні інноватори туризму своїм досвідом доводять,що створення і впровадження нового - не просто бажано, але і необхідно вконкурентній боротьбі, а в період економічної нестабільності, - це повинносприйматися як умова виживання.

Богдан Никифоров Богдан Нікіфоров © 2014

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net