Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
27.01.2016 16:16

“Ініціатива” скасування Господарського кодексу

К.ю.н., вчений секретар Інституту економіко-правових досліджень НАН України

“Казнить нельзя помиловать”. Де поставить кому Мін'юст?

“Казнить нельзя помиловать”. Де поставить кому Мін'юст?

21січня2016р.ум.КиїввагентствіУкрінформпройшладругапрес-конференціяСкасуванняГосподарськогокодексу:думкарегуляторівтагромадськості,організаторомякоївиступилоМіністерствоюстиції.Якпідчаспершоїпрес-конференції,такіостанньої,Мін'юстомбулоозвученобезапеляційнерішенняпронаміританеобхідністьскасуванняКодексу.

ДоцільнимєпорівнятипідходидовирішеннятакихстратегічноважливихпитаньдлядержавитаїїекономікиМіністерстваюстиціїУкраїнита відповіднихорганів у зарубіжнихкраїнах.Так,30листопада2015р.Мін'юстУкраїнибезпопередньогопроведенняаналізурегуляторноговпливуакту,йогорезультативностітабезаналізувсіхальтернативнихваріантіввирішенняпроблеми,якатакінебулачіткосформульованатаобґрунтована,беззалученняпредставниківнаукигосподарськогоправа,експертів,суддів,практикуючихюристівоголошуєініціативусамезіскасуванняГКУ,21січня2016р.проводитьдругупрес-конференцію,наякійпідтверджуєсвоїнаміриіоголошуєпростворенняунайближчийчасробочоїгрупизйогоскасування.Крімтого,уМін'юстісподіваються,щоВерховнаРадаУкраїниможеприйнятирішенняпроскасуванняГосподарськогокодексувжедокінця2016року.Такітемпинеможутьсвідчитипрообґрунтованість,якістьтасерйозністьініціативиМін'юстущодоскасуванняКодексу.Наприклад,утойжечасуТуреччині,деприйнятоновийКомерційнийкодекс,склаласякардинальнопротилежнапрактика.

Так,уТуреччинідоприйняттяу2011р.новогоКомерційногокодексудіявКодекс1956року.ДеякийчасточилисядискусіїщодонеобхідностівнесеннязміндовжедіючогоКодексуабоухваленнянового,втімМіністромюстиціїбулоприйняторішенняпідготуватиновийКодекс.Прицьому,пропозиційщодовідмовивідКомерційногокодексунебуло.ТодіжМіністромюстиціїбуласформованаНАУКОВА(автор.виділення)комісіязпідготовкикодексу,якаскладаласязпрофесорів,суддів,представниківгромадськихорганізацій,відповіднихдержавнихорганів.Комісія,якапровеласвоїпершізбориулютому2000р.,обралапрофесораправаСтамбульськогоуніверситетусвоєюголовою.Протягом5роківпідготовкидокументупроведено631зустрічзцьогопитання.Ілишеулютому2005р.проекткодексубулопредставленогромадськостідляйогообговореннятаотриманняпропозиційіпізніше-Прем'єрмініструтаВеликимНаціональнимзборамТуреччини.14січня2011р.післяобговореннятавнесеннядеякихзмінКомерційнийкодексбувухвалений.

УІспанії,дедієКомерційнийкодекс1885р.,МіністромюстиціїбулоініційованопідготовкуновогоКомерційногокодексу,длячогоу2006р.створенакомісія,доскладуякоївходилобільше60експертів.Ілишезіспливом7р.важкоїпраці20червня2013р.неюбулопредставленопроектновогоКомерційногокодексуІспанії,якийзаостанньоюінформацієюбувсхваленийУрядому2014 р.Планувалося,щоКодексбудеухваленийукінці2015р.,втімофіційнаінформаціящодоетапу,наякомузнаходитьсядокумент,покищовідсутня.

Українах-членахЄСнеобґрунтованийпідхід,якогодотримуютьсяуМін'юстіУкраїни,доскасуванняодногознайбільшважливихтасистемоутворюючихактівусферігосподарськоїдіяльностієнедопустимим.АджеуЄСухваленняабоскасуваннябудь-якогоакта,якиймаєчиматимевпливнабізнес,авпершучергунамалийтасередній,обов'язковопіддаєтьсядетальномуаналізузрозрахункомможливихвитратдлясуб'єктівгосподарювання.Такийпідхідєнеприпустимим,враховуючитойфакт,щоУкраїнавжезапровадилаєвропейськийдосвідщодопроцесуприйняттятаскасуваннянормативно-правовихактів,якімаютьабоматимутьвпливнабізнес,упершучергунамалийтасередній.Так,ПостановоюКМУвід16грудня2015р.буловнесенозмінидодіючоїПостановиКМУПрозатвердженняметодикпроведенняаналізувпливутавідстеженнярезультативностірегуляторногоактувід11березня2004р.,якінабираютьчинністьуберезні2016р.іпередбачаютьобов'язковепроведенняМСП-тесту(тестмалогопідприємництва),тобтооцінкувпливувідповідногоактусаменамалітасереднісуб'єктигосподарювання,включаючиобов'язковепроведенняконсультаційзпредставникамимікротамалогопідприємництващодооцінкивпливурегулювання,якінаданиймоментпредставникамиМін'юстунепроводились.

Підчаспрес-конференціїЗаслуженимюристомУкраїни,д.ю.н.тадиректоромІнститутуекономіко-правовихдослідженьНАНУкраїнибулопоставленопитання,уякомунаголошенонанедотриманніМін'юстомвимогЗаконуУкраїниПрозасадидержавноїрегуляторноїполітикиусферігосподарськоїдіяльності,зокремавзагалінепроведеноаналізурезультативностіГКУ,внаслідокчогодосихпірзалишаєтьсянеогрунтованим,чомуініціативаполягаєсамеускасуванні.Наданиймоментсамапроблема,наякувказуєМін'юстіякамаєбутичітковизначеназгідноізЗакономпродержавнурегуляторнуполітику,неміститьконкретизаціїіобґрунтування,крімстандартнихформулюваньнакшталтбільшістьнормГКУєзастарілимиабодублюютьсягалузевимзаконодавством...документзаважаєведеннюбізнесувУкраїні....ГКУневідображаєреальногостануречей...ГКУнезрозумілийдляіноземнихінвесторів.....

Одинізосновнихаргументів,якінаводятьініціаторискасуванняГосподарськогокодексу,полягаєутому,щоостаннікодифікаціїцивільноготакомерційногозаконодавствадоводятьперевагиіснуванняодногоцивільногокодексу,апоширенняторговельнихкодексівбільшостієвропейськихкраїнєпереважноісторичнообумовленимпроцесом.Втім,сліднаголосити,щовостаннірокикодифікаціягосподарського(комерційного,торговельного)законодавстванабираєвсебільшіобертивсвіті.Уякостіприкладівслідвказатиприйняттяу2011р.новогоКомерційногокодексуТуреччини(набравчинностіу2012р.),ГосподарськогокодексуБельгії-у2013р.(набувчинностіу2014р.),ПідприємницькогокодексуКазахстану-у2015р.(деякінорминабуличинностіз1січня2016р.),ЦивільноготаКомерційногокодексуодномутексті)Аргентини-у2014р.(набувчинності1серпня2015р.)інаразіочікуєтьсяприйняттяновогоКомерційногокодексуІспанії.

Такимчином,вищенаведененедаєдостатніхпідставдляМіністерстваюстиціїоголошуватитареалізовуватиініціативузіскасуванняКодексу,покинебудепроведенодетальногоаналізурегуляторноговпливу,результативностіКодексу,всіхальтернативнихваріантіввирішенняпроблем,наяківказуютьпредставникиМін'юсту,консультаційзпредставникамибізнесу,упершучергумалоготасереднього,ідослідженнязарубіжногодосвіду.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи