Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
07.07.2014 10:28

Концепція запровадження інституту приватних виконавців в Україні

Експерт з правових питань, доктор юридичних наук

Визначено причини необхідності запровадження приватних виконавців, визначено їх статус та основні положення щодо правового регулювання приватної виконавчої діяльності

                                                                                  проект   

 

 1.    ПРОБЛЕМА

 Згідно з оприлюдненими Міністерствомюстиції України даними, у 2013 році в органах ДВС знаходилось на виконанніпонад 8 млн. виконавчих документів на загальну суму понад 440 млрд. грн.Середній відсоток виконання по виконавчим документам становить менше 25%.

Україна займає одне з перших місць зазверненнями до Європейського суду з прав людини у зв’язку з порушеннями прав людинина стадії виконання судових рішень (стаття 6 Конвенції про захист прав людини іосновоположних свобод 1950р.)

 2.    ДЕЯКІ З ОСНОВНИХПРИЧИН ПРОБЛЕМИ

 Одними із головних чинників, щовпливають на таку негативну ситуацію з виконанням судових рішень є:

-     Завантаженість державних виконавців (всередньому 120 проваджень на місяць на одного державного виконавця);

-     Вкрай недостатній рівеньматеріально-технічного забезпечення державних виконавців;

-     Корупційна складова, обумовлена,зокрема, тим, що середня заробітна платня державного виконавця не перевищує 3тисячі гривень.

 3.    ОСНОВНА ІДЕЯ ЩОДОУСУНЕННЯ ПРИЧИН ПРОБЛЕМИ

 Запровадження інституту приватнихвиконавців.

Для цього необхідно ухвалити новий ЗаконУкраїни «Про приватну виконавчу діяльність», який у сукупності з чиннимиЗаконом України «Про державну виконавчу службу» та Законом України «Провиконавче провадження» будуть регулювати всі питання примусового виконання.

 3.1.        Приватні виконавці:

-     Суттєво знизять завантаженість ДВС,оскільки у переважній більшості  випадківу стягувача буде вибір, куди подати документ для примусового виконання: доорганів ДВС чи до приватного виконавця;

-     За свій рахунок будуть забезпечуватисебе матеріально-технічними засобами (офісне приміщення, оргтехніка, транспортнийзасіб, витратні матеріали тощо);

-     Забезпечать конкурентне середовище усфері примусового виконання, оскільки практично всі категорії проваджень будутьодночасно відноситися як до компетенції ДВС, так і до компетенції приватнихвиконавців. Відтак це знизить рівень корупції у лавах ДВС та взагалі у ційсфері;

-     Будуть зацікавленими в успішномузавершенні виконавчого провадження, оскільки від цього залежить їх прибуток таконкурентні переваги;

-     Займатимуться примусовим виконанням напрофесійній, конкурентній та самоокупній основі. Вони не залежатимуть відорганів державної влади та місцевого самоврядування.

  4.    ПРИВАТНА ВИКОНАВЧАДІЯЛЬНІСТЬ

  4.1.        Структура суб’єктів приватної виконавчоїдіяльності

-     Приватний виконавець;

-     Національна асоціація приватнихвиконавців – недержавна некомерційна професійна організація,яка об’єднує всіх приватних виконавців України з метою забезпечення їхсамоврядування. Утримується за рахунок членських внесків;

-     У структурі Національної асоціаціїприватних виконавців утворюються з числа її членів такі органи управління: Збориприватних виконавців України, Голова Асоціації, Правління Асоціації,Атестаційна палата, Дисциплінарна палата;

-     Органи Національної Асоціації приватнихвиконавців: 1) представляють інтереси приватних виконавців, захищають їх права;2) видають свідоцтва приватного виконавця; скасовують, а також призупиняють діюсвідоцтва приватного виконавця; 3) проводять кваліфікаційні іспити; 4) ведутьЄдиний реєстр приватних виконавців; 5) ведуть Єдиний реєстр проваджень, відкритихприватними виконавцями; 6) здійснюють дисциплінарні провадження щодо приватнихвиконавців; 7) здійснюють перевірки діяльності приватних виконавців; 8)затверджують підзаконні акти;

-     Міністерство юстиції уповноваженоздійснювати перевірки діяльності приватних виконавців не частіше ніж 1 раз нарік. За результатами перевірки Міністерство юстиції може внести подання доНаціональної Асоціації про накладення санкції на приватного виконавця. У разівідмови Національної Асоціації у задоволенні подання, Міністерство юстиціївправі звернутися до суду.

4.2.        Приватний виконавець

-     Приватний виконавець працює на підставі Свідоцтваприватного виконавця, яке видає НаціональнаАсоціація приватних виконавців;

-     Свідоцтво приватного виконавця єбезстроковим;

-     Свідоцтво приватного виконавця можеотримати дієздатний громадянин України, віком старше 25 років, який має вищуюридичну освіту, стаж роботи у сфері права не менше 3 років після отриманнявищої юридичної освіти, який успішно склав кваліфікаційний іспит, пройшов стажуванняна посаді помічника приватного виконавця і не має непогашеної чи незнятої вустановленому законом порядку судимості за вчинення тяжкого, особливо тяжкогозлочину, а також злочину середньої тяжкості, за який призначено покарання увиді позбавлення волі. Не може стати приватним виконавцем особа, звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, здержавної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушенняприсяги, вчинення корупційного правопорушення, - протягом 3 років з дня такогозвільнення;

-     Кваліфікаційний іспит відбувається увигляді анонімного тестування, під час його проведення ведеться відео фіксація;

-     Приватний виконавець не може поєднувати своюдіяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої.Приватному виконавцю заборонено займатися підприємницькою діяльністю,перебувати на державній службі, бути посадовою особою органу місцевогосамоврядування тощо;

-     Приватний виконавець може здійснюватисвою діяльність одноосібно або разом з іншими приватними виконавцями у складібюро приватних виконавців. У будь-якому разі приватний виконавець персональнонесе відповідальність за відкриті ним виконавчі провадження;

-     Приватний виконавець вправі наймати нароботу помічників;

-     Приватний виконавець не вправіздійснювати діяльність у разі відсутності договору страхування своєїцивільно-правової відповідальності. Приватний виконавець не вправі здійснюватидії, якщо сума стягнення перевищує розмір страхової суми по договорустрахування. Якщо він має намір здійснити такі дії, він повинен укласти договірстрахування на необхідну додаткову суму. Договір страхування реєструється уНаціональній асоціації приватних виконавців;

-     Доходи приватного виконавцяоподатковуються за ставками, передбаченими для адвокатів і приватних нотаріусів.

4.3.        Територіальнакомпетенція приватного виконавця

-     У Свідоцтві приватного виконавця, якевидається Національною Асоціацією приватних виконавців, вказується, зокрема,територіальна компетенція приватного виконавця. Територіальну компетенціюобирає сам приватний виконавець. Територіальна компетенція вказується уСвідоцтві лише за умови надання виконавцем документів про те, що він маєобладнане відповідно до стандартів робоче місце (офіс) у межах зазначеноїтериторії.

-      Територіальна компетенція приватного виконавця визначається: 1) територією,яка входить до юрисдикції певного місцевого суду загальної юрисдикції або 2)межами міста (у містах з районним поділом).

-     Приватний виконавець вправі подати заявупро зміну своєї територіальної компетенції, але не частіше, ніж один раз на двароки.

 4.4.        Підвідомчість виконавчих проваджень приватномувиконавцю

-      До виключноїкомпетенції ДВС відносяться: 1) провадження, де боржником виступає органдержавної влади, орган місцевого самоврядування або юридична особа, більш як 50відсотків статутного капіталу якої належить державі; 2) провадження з приводу примусовоговиселення / вселення фізичних осіб у житлове приміщення; 3) провадження щодо відібраннядитини; 4) провадження, в яких об’єктом стягнення виступає нерухоме майно державноїабо комунальної власності. Всі інші виконавчі провадження може здійснюватиприватний виконавець нарівні з ДВС.

-     На процес виконавчого провадження, що здійснює приватнийвиконавець, та на його права і обов’язки поширюються норми Закону України «Провиконавче провадження» за деякими винятками (наприклад, приватний виконавець немає права накладати штрафи, здійснювати привід боржника тощо).

-    Місцевиконання визначається за правилами Закону України «Про виконавче провадження»,тобто виконавче провадження відкривається приватним виконавцем за  місцем проживання, перебування, роботиборжника або за місцезнаходженням його майна. У разі якщо боржник є юридичноюособою, то виконання провадиться за місцезнаходженням його постійно діючогооргану або майна. Виконання рішення, яке зобов'язує боржника вчинити певні дії,здійснюється приватним виконавцем за місцем проведення таких дій.

-    Право  вибору місця  виконання  між  кількома  приватними виконавцямиабо органами ДВС,  що  можуть вчиняти виконавчі дії з виконаннярішення на території,  на яку  поширюються їх  функції, належить стягувачу;

-    Приватнийвиконавець, на відміну від ДВС, у разі виявлення майна боржника поза межамитериторії, на яку поширюються його функції, вправі продовжувати самостійновиконувати свої повноваження на території всієї України.

4.5.        Кількість приватних виконавців

 -     Кількість приватних виконавців не обмежується законом.Законом встановлюється обов’язок Національної асоціації приватних виконавціврегулярно, але не менше ніж один раз на рік, оголошувати про прийом заявок відвсіх бажаючих на складання кваліфікаційного іспиту. В разі надходження хоча б однієїзаявки від відповідного кандидата, іспит відбувається;

-     Кількість приватних виконавців фактично регулюється:1) економічними інструментами (вимогою утримувати робоче місце; вимогоюоплачувати доступ до Єдиного реєстру проваджень; сплатою щорічного внеску); 2)адміністративними заходами (приватний виконавець,який за даними Реєстру проваджень, відкритихприватними виконавцями, відкрив менше ніж 10 (?) проваджень протягом одного календарногороку, направляється на повторне платне складання кваліфікаційного іспиту).

4.6.        Взаємовідносини стягувача та приватного виконавця

 -      Для початку виконавчого провадження стягувач подає відповідну заяву тадокументи (згідно Закону України «Про виконавче провадження») будь-якому приватномувиконавцю, який працює на певній території. У разі необґрунтованої відмови відвідкриття виконавчого провадження приватний виконавець несе дисциплінарну відповідальність;

-     Витрати виконавчого провадження (ст. 41Закону України «Про виконавче провадження») в обов’язковому порядку авансуютьсястягувачем;

-     Приватний виконавець має право на винагородуу випадку повного або часткового виконання рішення. Винагорода встановлюється утаких розмірах: 1) 10% від стягненої суми або вартості майна (ПРИМІТКА:зараз у ДВС – 5%, але не більше 850 гривен). При цьому вказана сума виділяєтьсяна розсуд керівника із бюджетних коштів); 2)  3 мінімальної заробітної плати - завиконавчим документом немайнового характеру (ПРИМІТКА:  зараз у ДВС – 255 гривень. При цьому вказанасума виділяється за погодженням керівника із бюджетних коштів);

-     Під час виконавчого провадження, щоздійснюється приватним виконавцем, з боржника до Державного бюджету нестягується виконавчий збір. (ПРИМІТКА:На сьогодні щодо виконаннямайнових рішень виконавчий збір становить 10%, а немайнових – від  680 до 1360 грн). Таким чиномзапровадження інституту приватних виконавців істотним чином не збільшить розміртих додаткових витрат, що несе боржник.

-     Винагорода приватного виконавця вокремих випадках: 1) у випадку самостійного виконання рішення боржником у строк, встановлений постановою провідкриття виконавчого провадження – 0,5 мінімальної заробітної плати, сумаавансується стягувачем; 2) у випадку самостійного  виконання рішення боржником у строк,встановлений постановою про відкриття виконавчого провадження – за стандартнимиставками (майнові вимоги - 10% від суми, немайнові вимоги - 3 мінімальноїзаробітної плати) – сума стягується з боржника; 3) у випадку відмови стягувачавід примусового виконання – 1 мінімальна заробітна плата, сума авансуєтьсястягувачем; 4) у випадку укладення мирової угоди між стягувачем і боржником - застандартними ставками (майнові вимоги -10% від суми, немайнові вимоги - 3мінімальної заробітної плати) стягуються за загальним правилом з боржника, абов іншому встановленому мировою угодою, порядку.

-      Витративиконавчого провадження (ст. 41 ЗУ «Про виконавче провадження») і винагорода приватноговиконавця стягуються за рахунок боржника (за винятком випадків відмовистягувача від примусового виконання та самостійного виконання боржником рішенняу строк, вказаний у постанові про відкриття виконавчого провадження).

-     Таким чином, приватний виконавець невідкриває виконавчого провадження до моменту надходження на його рахунок 1,5мінімальної заробітної плати. Він також не розпочинає певні виконавчі дії,пов’язані з витратами виконавчого провадження, поки ці витрати не будутьавансовані стягувачем.

 

5.    ПІДЗАКОННІ АКТИ УСФЕРІ ПРИВАТНОЇ ВИКОНАВЧОЇДІЯЛЬНОСТІ

  -      Постанова Кабінету Міністрів України: 1) про порядок       ведення Єдиного реєструприватних виконавців; 2) про порядок ведення Єдиного реєстру виконавчихпроваджень; 3) про вимоги до робочого місця і обладнання офісу приватноговиконавця; 4) про вимоги до діловодства приватного виконавця; 5) про мінімальну сумустрахування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця; 6) про порядокздійснення перевірок діяльності приватного виконавця Міністерством юстиціїУкраїни.

-     Рішенням загальних зборівНаціональної Асоціації приватних виконавців: 1) про Атестаційну палату; 2) проДисциплінарну палату; 3) про порядок складення кваліфікаційного іспиту; 4) пропорядок проходження стажування; 5) про порядок здійснення перевірок діяльностіприватного виконавця; 6) про Свідоцтво приватного виконавця; 7) Кодекс етикиприватного виконавця; 8) про грошове утримання приватними виконавцямиНаціональної асоціації приватних виконавців.

 6.    ОСОБЛИВОСТІПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

- Оскільки з самогопочатку дії нового Закону буде неможливо сформувати органи самоуправління приватнихвиконавців, передбачається встановити особливий перехідний правовий режим, якийполягатиме у наступному:

 -      Прийняттякваліфікаційного іспиту та видачу Свідоцтва здійснює Міністерство юстиціїУкраїни відповідно до положень Закону. При цьому під час перехідного періоду іспитповинен проводитися кожні 4 місяці;

-      Дисциплінарніпровадження щодо приватних виконавців та накладення на них санкцій здійснюєМіністерство юстиції України відповідно до положень Закону;

-      Перевіркидіяльності приватних виконавців здійснює Міністерство юстиції України;

-      ВеденняЄдиного реєстру приватних виконавців та Єдиного реєстру проваджень, відкритихприватними виконавцями, забезпечує Міністерство юстиції України;

-      Підчас перехідного періоду стажування не є умовою видачі Свідоцтва приватноговиконавця;

-      Протягомодного місяця після видачі 300 Свідоцтва приватного виконавця, але не раніше,ніж через 1 рік після набрання Законом чинності,  Міністерство юстиції України зобов’язується скликатиЗагальні збори приватних виконавців, що приймають рішення про створенняНаціональної Асоціації приватних виконавців та затверджують її Статут.

-      Післядержавної реєстрації Національної Асоціації приватних виконавців перехіднийперіод завершується. Протягом одного місяця після державної реєстраціїНаціональної Асоціації Міністерство юстиції України передає Голові Асоціації Єдинийреєстр приватних виконавців, Єдиний реєстр проваджень, відкритих приватнимивиконавцями, а також всі інші документи, що стосуються приватних виконавців.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи