Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
02.02.2018 15:46

Нерозподілений (невитребуваний) пай та його стадії

Адвокат, практика в галузі корпоративного, господарського, адміністративного, земельного, трудового, сімейного та кримінального права

Під час розгляду спорів судові інстанції не завжди вірно розуміють правову природу земель, які підпадають під поняття “нерозподілений (невитребуваний) пай”. Для того, щоб вірно визначитись коли пай є розподіленим чи нерозподіленим або витребуваним ч

Підчас розгляду спорів судові інстанціїне завжди вірно розуміють правовуприроду земель, які підпадають підпоняття “нерозподілений (невитребуваний)пай”. Для того, щоб вірно визначитиськоли пай є розподіленим чи нерозподіленимабо витребуваним чи невитребуваним, щотягне за собою відповідні правовінаслідки, потрібно здійснити детальнийаналіз Закону України “Про порядоквиділення в натурі (на місцевості)земельних ділянок власникам земельнихчасток (паїв)” (надалі по тексту -“Закон”).

Отже, визначимоумовні статуси земель / земельнихділянок.


Стадія Перша. Нерозподілені земельні ділянки.

Відповіднодо ст. 1 Закону, земельніділянкизнаходятьсяв землях,що належали на праві колективної власності:

-колективним сільськогосподарськимпідприємствам;

-сільськогосподарським кооперативам;

-сільськогосподарським акціонернимтовариствам на праві колективноївласності.

Стадія Друга. Розподілення ділянок.

Ст.3 Закону передбачає право осіб, власниківсертифікатів на право на земельну частку(пай), які виявили бажання, одержатиналежну їм земельну частку (пай) в натурі(на місцевості). Для цього вони повинніподати до відповідної сільської,селищної, міської ради чи районноїдержавної адміністрації заяву провиділення їм земельної частки (паю) внатурі (на місцевості).

Зметою реалізації прав вищевказанихосіб, відповідно до ст. 5 Закону, сільські,селищні, міські ради та районні державніадміністрації в межах їх повноваженьщодо виділення земельних часток (паїв)у натурі (на місцевості):

-розглядають заяви власників земельнихчасток (паїв) щодо виділення їм в натурі(на місцевості) земельних ділянок івидачі документів, що посвідчують правовласності на земельну ділянку;

-приймають рішення щодо виділенняземельних часток (паїв) у натурі (намісцевості);

- уточняють списки осіб,які мають право на земельну частку(пай);

- уточняють місце розташування,межі і площі сільськогосподарськихугідь, які підлягають розподілу міжвласниками земельних часток (паїв);

-укладають із землевпорядними організаціямидоговори на виконання робіт із землеустроющодо виділення земельних часток (паїв)у натурі (на місцевості) та виготовленнявідповідної документації із землеустрою,якщо такі роботи виконуються за рахунокмісцевого бюджету;

-сприяють в укладанні договорів навиконання землевпорядними організаціямиробіт із землеустрою щодо виділенняземельних часток (паїв) у натурі (намісцевості), якщо такі роботи виконуютьсяза рахунок осіб, які мають право наземельну частку (пай), або за рахуноккоштів підприємств, установ та організацій,що орендують земельні частки (паї),проектів технічної допомоги тощо;

-надаютьземлевпорядним організаціям уточненісписки осіб, які мають право на земельнучастку (пай);

-розглядаютьта погоджують проекти землеустрою щодоорганізації території земельних часток(паїв);

- організовують проведеннярозподілу земельних ділянок між особами,які мають право на виділення їм земельнихчасток (паїв) у натурі (на місцевості),в порядку, визначеному цим Законом;

-оформляють матеріали обміну земельнимичастками (паями), проведеного за бажаннямїх власників до моменту видачі державнихактів на право власності на земельнуділянку;

- приймають рішення про видачудокументів, що посвідчують правовласності на земельну ділянку, власникамземельних часток (паїв).

Якщорозподіл земельних ділянок відбуваєтьсяу межах одного сільськогосподарськогопідприємства між власниками земельнихчасток (паїв), які подали заяви провиділення належних їм земельних часток(паїв) у натурі (на місцевості), то вінпроводиться відповідною сільською,селищною, міською радою чи районноюдержавною адміністрацією за місцемрозташування земельних ділянок назборах власників земельних часток(паїв) згідно з проектом землеустроющодо організації території земельнихчасток (паїв). 

Розподілземельних ділянок між власникамиземельних часток (паїв) у межах одногосільськогосподарського підприємствапроводиться за згодою не менш як двохтретин власників земельних часток(паїв), а за її відсутності - шляхомжеребкування.

Результатрозподілу земельних ділянок міжвласниками земельних часток (паїв) умежах одного сільськогосподарськогопідприємства оформляється відповіднимпротоколом, що підписується власникамиземельних часток (паїв), які взяли участьу їх розподілі. До протоколу про розподілземельних ділянок між власникамиземельних часток (паїв) додаються проектземлеустрою щодо організації територіїземельних часток (паїв), список осіб,які взяли участь у їх розподілі.

Протокол про розподіл земельних ділянокміж власниками земельних часток (паїв)затверджується відповідною сільською,селищною, міською радою чи районноюдержавною адміністрацією і є підставоюдля прийняття рішення щодо виділенняземельних часток (паїв) у натурі (намісцевості) та видачі державних актівна право власності на земельну ділянкувласникам земельних часток (паїв).

Матеріалищодо розподілу земельних ділянок міжвласниками земельних часток (паїв)зберігаються у відповідній сільській,селищній, міській раді за місцемпроживання більшості власників земельнихчасток (паїв) та в районному відділіземельних ресурсів. 

Післяприйняття рішення відповідною сільською,селищною, міською радою чи районноюдержавною адміністрацією, земельніділянки вважаються розподіленими.

Стадія Третя. Розподілений, але невитребуваний.

Уст. 12 Закону йдеться про те, що з моментурозподілення земельної частки (паю)власник має право оформити державнийакт на право власності на земельнуділянку (Примітка: з 01.01.2013 року оформляєтьсяВитяг з Державного реєстру речових правна нерухоме майно про реєстрацію прававласності).

Отже,з моменту розподілення і до моментуоформлення Витягу ділянкакласифікується як невитребувана.

Після отриманнявласником Витягу земельна ділянка єприватною власністю, право якої єнепорушним відповідно до КонституціїУкраїни.

Напрактиці органи місцевого самоврядування,керуючись ст. 13 Закону та ст. 30 ЗаконуУкраїни “Про державну реєстраціюречових прав на нерухоме майно та їхобтяжень”, передають в оренду нерозподіленіта невитребувані земельні ділянки,включаючи до цього переліку, всуперечст. 321 Цивільного кодексу України, іприватні землі, власники по яким померли.Проте використання таких земельних ділянок повинновідбуватись в порядку ст. ст 1283 - 1285 ЦКУкраїни.

Власникземельної ділянки, право приватноївласності якого порушено, має правовизнати недійсним такий договір “орендинерозподілених (невитребуваних) земельнихділянок ” з підстав, передбачених ст.ст. 203, 215 ЦК України.    

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]