Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
19.07.2017 18:17

Трудовий кодекс і профспілки

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины

Федерація профспілок України під час роботи над Трудовим кодексом свідомо йшла проти його надмірної лібералізації за зразком інших країн, наприклад Грузії, Литви, Казахстану тощо. У ньому насамперед мають бути захищені права працівника.

Щойнопроект Трудового кодексу реєстраційний №1658 було ухвалено в першому читанні, почався тривалий процес його розгляду,підготовки до другого читання та ухвалення, внесення поправок. Для цього приКомітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості тапенсійного забезпечення було створено Робочу групу з підготовки проекту кодексудо другого читання.

Федерація профспілок України під часроботи над Трудовим кодексом свідомо йшла проти його надмірноїлібералізації за зразком інших країн, наприклад Грузії, Литви, Казахстану тощо.В цих державах фактичне панування роботодавця, закріплене в трудовомузаконодавстві, пояснювалося турботою про «свободу розвитку бізнесу та залученняінвестицій». Проте українські профспілки вирішили, що нам такий Трудовий кодексне потрібен. У ньому насамперед мають бути захищені права працівника.

ПРАВА ПРАЦІВНИКІВНЕ ТІЛЬКИ НЕ ЗВУЖЕНО, А Й РОЗШИРЕНО!  

Як відомо, проект Трудового кодексу в першому читанніВерховна Рада ухвалила ще у листопаді 2015 року. Для доопрацюваннязаконопроекту була створена спеціальна парламентська робоча група, до якоїввійшли представники Уряду, профспілок, об’єднань роботодавців, громадськості,а також експерти та науковці. Комітет Верховної Ради з питань соціальноїполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення завершив підготовку проектуТрудового кодексу України (№ 1658, доопрацьований) до другого читання.

В ході підготовки проекту Трудового кодексу України додругого читання  репрезентативнимивсеукраїнськими профспілковими об’єднаннями – суб’єктами Угоди про утворенняСпільного представницького органу об’єднань профспілок, висловлено 112постатейних поправок до проекту, що затверджені його рішенням від 09.11.2015№27-1 і були направлені народним депутатам – суб’ єктам права законодавчоїініціативи.

У результаті активної роботи включено положення,спрямовані на адаптацію трудового законодавства України до Європейськоїсоціальної хартії (переглянутої) та інших міжнародно-правових актів: Загальноїдекларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні ікультурні права, конвенцій і рекомендацій Міжнародної організації праці(недопущення дискримінації у сфері праці, тягар доказування дискримінаціїлежить на роботодавцеві, заборона примусової праці, основні права працівника,основні права роботодавця тощо).

ЗВІЛЬНИТИ ЧИЗАТРИМАТИ ЗАРПЛАТУ ВІДТЕПЕР НЕ ТАК ПРОСТО  

Для українських працівників стала звичною ситуація,коли роботодавець затримує зарплату і при цьому не несе ніякої економічноївідповідальності. Після ухвалення Трудового кодексу цьому буде покладено край.Адже проектом ТК встановлюється матеріальна відповідальність роботодавця запорушення встановлених законом, колективним договором строків виплатизаробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат. У такому випадкуроботодавець зобов’язаний сплатити працівнику пеню (компенсацію) у розміріоблікової ставки Національного банку у розрахунку на рік за кожен день затримкита сплатити всю суму заборгованості із заробітної плати з урахуванням індексуінфляції за весь час прострочення.

Крім того, за наполяганням Федерації профспілок,вдалося внести поправку (а фактично – окрему статтю), яка стосується правапрацівника відмовитися від виконання роботи у зв’язку з невиплатою заробітноїплати в установлений строк або не в повному розмірі. Згідно з поправкою, у разізатримки зарплат и на строк понад 7 календарних днів працівник має право,попередивши про це роботодавця в письмовій формі, припинити тимчасово виконанняроботи на весь період до виплати затриманої суми. І в такому разі працівник маєправо не просто припинити роботу, а й не з’являтися на робочому місці. Алеодразу ж після виплати затриманої плати він зобов’язаний приступити до роботи.Роботодавець, своєю чергою, повинен компенсувати робітнику час вимушеноїзатримки роботи. Ні відсторонити, ні звільнити його він права не має.

Про перебіг роботи над Трудовим кодексом розповідають  учасники робочої групи,члени Спільного представницького органу профспілок. Це представники різнихпрофесійних спілок, спеціалісти з кадрової роботи, юристи. Вони провеликолосальну роботу, аналізуючи представлений до першого читання документ, апотім наполегливо працювали над внесенням, а головне – відстоюванням численнихпоправок.

За словами заступника голови Профспілки працівниківатомної енергетики та промисловості України, члена робочої групи Верховної РадиУкраїни Павла Прудникова, основнідискусії щодо обговорення Трудового кодексу тривали між профспілками,роботодавцями та міністерством. «Ми мали досить довгі та жорсткі дискусії збагатьох питань. І від того, наскільки професійні та вагомі аргументи надавалипредставники тієї чи іншої сторони, залежала підтримка більшої частини робочоїгрупи», – зазначив він.

Григорій ОСОВИЙ, Голова Федерації профспілок України:

«Профспілки в переговорному процесі чітко зазначилисвою позицію, щоб у новому Трудовому кодексі не було порушено чинні правапрацівників та обмежено повноваження профспілок у представництві і захисті їхінтересів. Малий та середній бізнес вимагали для себе більшої свободи, зокремане попереджати працівника про звільнення за 2 місяці. Ми достатньо добрезахистили ці позиції: відокремили, де е обов'язок роботодавця погоджувати зпрофспілкою свої рішення, а де – проводити консультації, завчасно інформуватипрацівника про можливі зміни в організації виробництва. Нам було важливо, щоб уТрудовому кодексі були особливо ретельно прописані колективні договори, з якимиповинні узгоджуватися будь-які акти керівників підприємств. У своєму виступі нащорічній Конференції Міжнародної організації праці 9 червня ц.р. я звернувся докерівництва цієї авторитетної установи з проханням провести верифікацію цьогозаконопроекту на предмет відповідності міжнародним нормам праці до йогоголосування в парламенті. Ми  маємопересвідчитися, що наш кодекс відповідає європейським соціальним стандартам всфері праці, Європейській соціальній хартії. І якщо це буде підтверджено, тодійого можна ухвалювати».

ПРОФІЛЬНИЙ КОМІТЕТГОВОРИТЬ КОДЕКСУ «ТАК!»

ЛюдмилаДенісова,  головаКомітету ВРУ з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійногозабезпечення Голова робочої групи ВРУ з доопрацювання  проекту Трудового кодексу України до другогочитання. «Робота над Трудовим кодексом тривала майже 2 роки, і за цей часдо комітету надійшли висновки експертів Міжнародної організації праці,переважну більшість яких враховано в документі».

За словами Людмили Денісової, сторонам вдалося значноосучаснити трудове законодавство та наблизити його до норм міжнародного права.

«У проекті кодексу багато новел, але й залишилисяположення, які зараз містяться у Кодексі законів про працю України. Проектоновлює понятійний апарат трудового права, зокрема вводяться поняття«працівник», «роботодавець», «працівники із сімейними обов’язками», «гігієнапраці» тощо», – зазначила голова комітету.

За її словами, суттєвим позитивом для учасниківтрудових відносин є норма проекту щодо обов’язкового укладення трудовогодоговору між роботодавцем і працівником у письмовій формі.

А також заборона змінювати умови трудового договорубез згоди працівника. Тобто роботодавець не матиме права вимагати від особивиконувати іншу роботу, змінювати умови праці та визначати меншу зарплату.

Людмила Денісова нагадала, що проект міститьположення, які забороняють роботодавцю без аргументації відмовляти особам уприйнятті на роботу. Встановлено чіткий перелік осіб, які не проходитимутьвипробування при прийнятті на роботу, зокрема це стосується вагітних жінок,неповнолітніх тощо. Попри чутки про 70-годинний робочий тиждень, у проектікодексу збережено тривалість робочого часу, яка становить 40 годин на тиждень.

Також голова профільного комітету перерахувала новаціїТрудового кодексу, які сприятимуть розширенню категорій працюючих. «Узаконопроекті передбачено можливість окремих категорій працівників працювативдома. Така організація роботи в низці установ фактично мала місце і раніше,але не була врегульована на законодавчому рівні. У проекті передбачено, що підчас укладення трудового договору або пізніше сторони можуть домовитися провиконання працівником роботи вдома (надомну працю), що дасть змогу роботодавцямефективніше використовувати працю жінок, що мають дітей, осіб із зниженоюпрацездатністю, яким у встановленому порядку рекомендована праця в надомнихумовах, пенсіонерів, осіб, що доглядають за інвалідом або хворим членом сім’ї»,– зазначила Людмила Денісова.

Голова комітету згадала і про норми Трудового кодексу,які деякі зацікавлені сторони називають «підігруванням роботодавцям».

«Зокрема, говорять, що роботодавець буде проводити запрацівником відеоспостереження, чим втручатиметься у його приватне життя.Проте, спостереження буде здійснюватися в тих галузях нашого виробництва, якіпотребують цього. Наприклад, це друкування коштів, виробництво ювелірнихвиробів тощо. Крім того, обов’язковою умовою для роботодавця буде зобов’язанняпопередити особу, яка працевлаштовується, що на її робочому місці здійснюватиметьсявідеоспостереження. А якщо людина не погоджується на це, то вона можевідмовитися від підписання трудового договору з цим роботодавцем. У разізапровадження відеоспостереження до вже працюючої особи та її незгоди з такоюумовою праці, працівник може бути переведений на іншу посаду або виконуватиіншу роботу», – підкреслила Людмила Денісова

Сергій УКРАЇНЕЦЬ, співголова парламентської Робочої групи здоопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання, заступникголови Профспілки працівників нафтової і газової промисловості України:

«Головна зміна Трудового кодексу правове положенняпрацівника стало більш стійким і захищеним. Новий кодекс вмістив у собі основнінорми понад 60 ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної організації праці,Європейської соціальної хартії, директив Європейського союзу у сфері праці.

Роботодавці сьогодні скаржаться, що замість очікуваноїними рівності прав сторін даний проект встановлює «презумпцію винироботодавця», тобто ставить працівника у більш вигідне, захищене становище. Цедійсно так, бо саме такої підтримки працівник потребує як об'єктивно економічнослабша і адміністративно залежна сторона трудових відносин. Саме захисні нормиє переважаючими в проекті. Вперше законом, а не постановою Уряду, легалізуютьсяповноваження органів державного нагляду за додержанням трудового законодавства.На підставі Конвенції МОП № 81 державні інспектори праці матимуть законне правопроводити перевірки роботодавця в будь-який час без попереднього його повідомлення.Це дозволить швидше усунути мільйони наявних порушень трудових прав танелегального використання праці і попередити їх виникнення надалі, розширитиспівпрацю державних і громадських інспекторів профспілок.

Ірина ЖИТКОВА, експерт-трудовик, спеціаліст по кадрах,член робочої групи Верховної Ради України:

«Я вважаю, що це абсолютно збалансований документ. Уньому прописано покрокову процедуру, що і як робити. Він вирішує нагальніпитання, яких не вирішує старий радянський кодекс. Прописали гнучкий графік,врегулювали статус дистанційної та надомної роботи. Дуже добре прописалиробочий час, у тому числі ненормований. Підвищено оплату за понаднормовігодини, за поділ робочого дня на частини, збільшилася тривалість відпустки з 24до 28 днів, з’явилися оплачувані відпустки при народженні дитини».

Півторарічну роботу над Трудовим кодексом завершено.Проект пройшов широке обговорення, всі зацікавлені сторони мали можливість йогопроаналізувати та внести відповідні поправки. Наразі слово за депутатами.Чекаємо наступної сесії і віримо в перемогу!

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net