блоги

Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
22.11.2016 13:38

ЄСПЛ незабаром пояснюватиме причини відхилення справ одним суддею

Юрій Шеляженко Редактор газети «Правдошукач»

Про це повідомив Автономній Адвокатурі Бйорн Берг, директор особистого офісу Генерального Секретаря та Заступника Генерального Секретаря Ради Європи.

Envelope of COE Letter


До кінця 2016 року Європейський Суд з прав людини планує почати надавати заявникам офіційне судове рішення у їхній справі із вказаним обґрунтуванням рішення судді, який засідає одноособово, замість простих листів з канцелярії Суду без пояснення причин, які на сьогодні відправляються в таких випадках. Про це повідомив у листі на адресу Громадської організації "Автономна Адвокатура" Бйорн Берг, директор особистого офісу Генерального Секретаря та Заступника Генерального Секретаря Ради Європи.

У вересні Громадська організація "Автономна Адвокатура" звернулася із петицією до Європейського суду з прав людини, Ради Європи, Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини, в якій висловлювалася глибока стурбованість необгрунтованими відмовами від розгляду так званих "явно неприпустимих" звернень до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) та повідомлялося про початок кампанії за прозорість Європейського Суду з прав людини. Нижче наведено текст відповіді на цей лист англійською та українською мовою.

COE letter to Autonomous AdvocacyIn English:

Dear Mr Sheliazhenko,

I refer to your letter of 27 September in which you expressed concerns regarding the procedure whereby the European Court of Human Rights communicates an inadmissibility decision to the applicants without informing them of the reasons behind the decision.

As you are aware, the competence of single judges is established by Article 27 of the European Convention on Human Rights, which was introduced by Protocol No. 14 to the Convention as a response to the exponential growth in the Court's case-load. Indeed, the current procedure applicable to the cases declared inadmissible by a single judge should be explained by the pressing need to concentrate the Court's limited resources on the admissible cases that raise the most relevant legal issues under the Convention.

That being said, the reasons you provide and the concerns you express have been actively addressed by the Council of Europe over the recent years with a view to improving the present situation (see, inter alia, Report on the longer-term future of the system of the European Convention on Human Rights, §§ 111-114).

While it still appears impossible to provide detailed reasoning in every case declared inadmissible, the Court informed the public last year of its intention to provide at least brief reasons for the decisions delivered by a single judge. This position was welcomed by the high-level Conference on the implementation of the Convention held in Brussels on 26-27 March 2015. As a result, the Court later announced that the development of its working methods and IT tools would allow it to change the practice at issue by the end of 2016 so that the applicants receive a formal judicial decision on their case stating the reason for the decision of the single judge instead of a simple letter from the Registry being currently sent in such cases (See "The Interlaken process and the Court", 2016 Report, § 15).

I trust that the above information responds to your concerns and that the new practice of the Court will bring more transparency in its adjudication.

Bjorn Berge, The Director, Private Office of the Secretary General and the Deputy Secretary General, Council of Europe, Strasbourg, 9 November 2016. 

Українською:

Шановний пане Шеляженко!

У зв'язку з вашим листом від 27 вересня, в якому ви висловили стурбованість щодо процедури комунікації Європейським Судом з прав людини рішень про неприйнятність справ до заявників без повідомлення їм про причини такого рішення.

Як ви знаєте, компетенцію суддів, які засідають одноособово, встановлено статтею 27 Європейської Конвенції з прав людини, запровадженою у відповідності з Протоколом № 14 до Конвенції у якості відповіді на експоненціальне зростання завантаження Суду справами. Справді, застосування такої процедури у справах, визнаних неприйнятними одним суддею, пояснюється нагальною потребою сконцентрувати обмежені ресурси Суду на прийнятних справах, в яких піднімаються найбільш релевантні правові питання відповідно до Конвенції.

Можна сказати, що предмет наведених вами міркувань і висловленої вами стурбованості активно розглядається Радою Європи в останні роки з метою поліпшення нинішньої ситуації (дивіться, зокрема, Доповідь про довгострокову перспективу системи Європейської Конвенції з прав людини, §§ 111-114).

Хоча, як і раніше, представляється неможливим надавати докладні обґрунтування в кожному випадку визнання справ неприйнятними, минулого року Суд інформував громадськість про свій намір, принаймні, коротко вказувати причини рішень, ухвалених одним суддею. Ця позиція була схвалена Конференції високого рівня з питань виконання Конвенції, що відбулася в Брюсселі 26-27 березня 2015 року. В результаті, Суд пізніше оголосив, що розвиток методів його роботи та ІТ-інструментів дозволить йому змінити існуючу практику до кінця 2016 року з тим, щоб заявники отримували офіційне судове рішення у їхній справі із вказаним обґрунтуванням рішення судді, який засідає одноособово, замість простого листа з канцелярії, які на сьогодні відправляються в таких випадках (дивіться доповідь за 2016 р. "Інтерлакенський процес і Суд", § 15).

Сподіваюся, що наведена інформація відповідає на ваш запит, а нова практика Суду збільшить прозорість винесення рішень.

Бйорн Берг, директор особистого офісу Генерального Секретаря та Заступника Генерального Секретаря Ради Європи, Страсбург, 9 листопада 2016 року.

Нагадаю, що в рамках проекту Overcoming Unreasonable Rejection Автономна Адвокатура пропонує всім, хто зустрівся із проблемою необгрунтованої відмови, повідомляти про необгрунтовано відкинуті ЄСПЛ звернення відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та уповноважувати Автономну Адвокатуру надіслати запит до ЄСПЛ та вимагати відповіді щодо причин відмови, а у разі ненадання адекватної відповіді протягом 3-х місяців опублікувати та направити в міжнародні правозахисні організації копії звернення та листа про необгрунтовану відмову. Автономна Адвокатура заявила, що реалізуватиме проект Overcoming Unreasonable Rejection доти, поки ЄСПЛ не змінить Правила Суду таким чином, щоб кожен заявник був повністю проінформований про причини визнання його звернення неприйнятним, і щоб був забезпечений порядок перегляду рішень про неприйнятність на випадок, якщо таке рішення було прийнято помилково.

Громадська організація "Автономна Адвокатура" заснована 23.08.2016 р. з метою здійснення і захисту прав, свобод, суспільних інтересів у спілці кликаних автономних адвокатів і провокаторів, що кличуть по допомогу, захист, представництво, інформування (реєстраційний номер запису у Реєстрі громадських об'єднань № 1462771). Скороченим позначенням Автономної Адвокатури є A=A, закон ідентичності. Девіз автономної адвокатури AD VOCO PRO SUI IURIS, що у перекладі з латини означає "для заклику за власне право". Провокатор (латиною pro voco – за заклик) – той, хто кличе по допомогу, захист, представництво, інформування. Автономний адвокат (латиною ad voco – для заклику) є самостійною та досвідченою людиною, покликаною і спроможною надати необхідну допомогу провокатору. Як зазначено у книжці "Автономна Адвокатура: організаційно-правові засади", Автономна Адвокатура прагне навчитися успішно захищати права і свободи людини без конституційних привілеїв «адвокатської монополії», продемонструвати безглуздість цих привілеїв і домогтися їх скасування, а також відроджує в сучасних умовах давньоримське право Provocatio ad populum (звернення до народу), як свободу слова, щоб вимагати справедливості, та свободу об’єднань для утвердження справедливих законів та чесних правових відносин.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.