блоги

Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
28.09.2016 16:17

Автономна Адвокатура почала кампанію за прозорість ЄСПЛ

Юрій Шеляженко Редактор газети «Правдошукач»

Autonomous Advocacy warns ECHR, COE, OHCHR: we can't tolerate unreasonable rejection of so-called "clearly inadmissible" applications.

ЄСПЛ


Громадська організація "Автономна Адвокатура" звернулася із відкритим листом до Європейського суду з прав людини, Ради Європи, Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини, в якому повідомила про початок кампанії за прозорість Європейського Суду з прав людини під назвою "Overcoming unreasonable rejection" (подолання необгрунтованих відмов).

У листі йдеться, що Автономна Адвокатура глибоко стурбована необгрунтованими відмовами від розгляду так званих "явно неприпустимих" звернень до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). За даними сайту www.echr.coe.int, 85% звернень оголошуються "явно неприйнятними" одним суддею. У листах інформування про рішення щодо неприйнятності звернення, які направляються заявникам відповідно до Правила Суду 52А, не наводяться ніякі причини або пояснення відмови ЄСПЛ від подальшого розгляду звернення. Заявники не можуть зрозуміти, з яких підстав звернення залишено без розгляду, які конкретно критерії прийнятності ними порушено. Крім того, ЄСПЛ не дозволяє заявникам отримати копію рішення одного судді про неприйнятність звернення, не дозволяє оскаржити це рішення або отримати будь-яку додаткову інформацію про нього. Автономна Адвокатура вважає, що такий підхід явно суперечить статті 10 Загальної декларації прав людини (право на справедливий суд).

У відкритому листі зазначено, що ЄСПЛ намагається виправдовувати порушення права людини на справедливий судовий розгляд тим, що багато людей пишуть в Страсбург без будь-якої юридичної консультації або допомоги. Такі відмовки свідчать про дискримінацію заявників за соціальним статусом, змушують їх шукати підтримки юридичної спільноти, дотичної до ЄСПЛ, хоча ця юридична спільнота не завжди поділяє правову позицію заявників або, в країнах з катастрофічною соціальної нерівністю (таких, як Україна), багато людей не можуть отримати належну юридичну консультацію або правову допомогу в зв'язку із національним рівнем бідності та гноблення, а також прикрими явищами жадібності, зарозумілості, невігластва корумпованої елітарністю юридичної спільноти. До речі, деякі люди вже зверталися до ЄСПЛ з питанням, які запобіжники захищають ЄСПЛ від корупції і дискримінаційної елітарності, якщо більше 8 з 10 заявок ЄСПЛ відкидає у таємничій непрозорій процедурі, де один суддя може оголосити звернення "завідомо неприйнятним" без будь-яких причин і пояснень та заявник не може ані отримати копію рішення про неприйнятність, ані оскаржити це рішення; жодної відповіді на це питання не надійшло.

Автономна Адвокатура не може залишатися байдужою до необґрунтованих відмов від так званих "завідомо неприйнятних" звернень до ЄСПЛ і запускає проект "Overcoming unreasonable rejection" ("Подолання необгрунтованої відмови"). Ми закликаємо всіх, хто зустрівся із цією проблемою, повідомляти нам про необгрунтовано відкинуті ЄСПЛ звернення відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Ми допоможемо оскаржити "неоскаржуване", привертаючи увагу всіх суспільних інституцій людства, громадської думки та міжнародної юридичної спільноти до проблеми ніяк не пояснюваних рішень одного судді ЄСПЛ про відмову від подальшого розгляду "завідомо неприйнятних" звернень. Автономна Адвокатура реалізуватиме проект "Подолання необгрунтованої відмови" доти, поки ЄСПЛ не змінить Правила Суду таким чином, щоб кожен заявник був повністю проінформований про причини визнання його звернення неприйнятним, і щоб був забезпечений порядок перегляду рішень про неприйнятність на випадок, якщо таке рішення було прийнято помилково.

Громадська організація "Автономна Адвокатура" заснована 23.08.2016 р. з метою здійснення і захисту прав, свобод, суспільних інтересів у спілці кликаних автономних адвокатів і провокаторів, що кличуть по допомогу, захист, представництво, інформування (реєстраційний номер запису у Реєстрі громадських об'єднань № 1462771). Скороченим позначенням Автономної Адвокатури є A=A, закон ідентичності. Девіз автономної адвокатури AD VOCO PRO SUI IURIS, що у перекладі з латини означає "для заклику за власне право". Провокатор (латиною pro voco – за заклик) – той, хто кличе по допомогу, захист, представництво, інформування. Автономний адвокат (латиною ad voco – для заклику) є самостійною та досвідченою людиною, покликаною і спроможною надати необхідну допомогу провокатору. Детальніше про правові позиції Автономної Адвокатури можна прочитати у статті Голови А=А, магістра права Юрія Шеляженка під назвою "Автономна Адвокатура запрошує до співпраці".
Повний текст листа англійською мовою:

Open letter to European Court of Human Rights (ECHR), Council of Europe (COE), Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Autonomous Advocacy is deeply concerned on unreasonable rejection of so-called “clearly inadmissible” applications in European Court of Human Rights (ECHR). According to website www.echr.coe.int, 85% of applications declared “clearly inadmissible” by a single judge. Letters of informing about inadmissibility decision, sent to applicants under Rule of Court 52A, contain no reasons or explanations on rejection without further examination. Applicants can’t understand opinion of single judge, with what exactly admissibility criteria doesn’t meet their applications. Also, ECHR don’t allow applicants to receive a copy of the inadmissibility decision, to challenge that decision or request any further information about it. We believe that such approach clearly violates Article 10 of Universal Declaration of Human Rights. 

We note that ECHR try to excuse violation of human right to fair and public hearing by expressing outrage on fact that many people write to Strasbourg without any legal advice or assistance. Such excuses revealed discrimination of applicants by social status, force them to reach support of legal community around ECHR, although legal community may not accept applicant’s vision of law or, in countries with catastrophic social inequality (such as Ukraine), many people can’t receive proper legal advice or assistance due to national poverty and oppression, as well as total greed, arrogance, ignorance of lawyers, corrupted by legal community elitism. By the way, some people try to ask ECHR, what safeguards protects ECHR from corruption and discriminatory elitism, if more than 8 of 10 applications ECHR rejects in mysterious way of non-transparent procedure, in which a single judge can declare application "clearly inadmissible" without any reasons and explanations and applicant can't even request a copy of the decision, nor challenge the inadmissibility decision; no answer received on that question. 

Autonomous Advocacy can't tolerate unreasonable rejection of so-called "clearly inadmissible" applications in ECHR and starting project "Overcoming unreasonable rejection". We call everyone to inform us about unreasonably rejected by ECHR applications under Article 34 of the European Convention on Human Rights. We will try to challenge unexplained inadmissibility decisions in all available social institutions of humanity, including law science and public opinion. Autonomous Advocacy will run project "Overcoming unreasonable rejection" until ECHR set rule to completely inform every applicant about reasons of inadmissibility decision and provide procedure of reconsidering such decisions taken by mistake. 

Sincerely,  Yurii Sheliazhenko, Head of Autonomous Advocacy, Autonomous Advocate, Master of Laws.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.