Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
06.09.2017 09:53

Новий порядок проведення перевірок дотримання трудового законодавства

Адвокат, партнер АО "Шевердін і партнери"

Ця стаття присвячена Порядкам здійснення державного контролю та державного нагляду, що були затверджені Постановою Кабінету Міністрів України №295 від 26 квітня 2017 року, недолікам юридичної техніки викладення цих нормативно-правових актів та ризикам для


26 квітня 2017 Кабінетом Міністрів України булоприйнято Постанову № 295 про затвердження Порядку здійснення державногоконтролю за дотриманням законодавства про працю та Порядку здійсненнядержавного нагляду за дотриманням законодавства про працю.

Цікаво, що у тексті Постанови №295 не міститьсянорми про скасування старого нормативно-правового акту – Порядку проведенняперевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та їїтериторіальних органів, затверджений Міністерством соціальної політики № 390від 02.07.2012 року.

Згідно загальноприйнятих правил діїнормативно-правових актів у часі, одним із способів припинення дії того чиіншого нормативного акту є прийняття більш нового акта у тій же ж сферіправового регулювання. Тому старий Порядок, вважаємо, втратив свою юридичнусилу у звязку із прийняттямнового Порядку, однак такі недоліки юридичної техніки не сприятимуть формуваннюєдиної правозастосувальної та судової практики.

Однак, на жаль, це не єдиний недолік юридичноїтехніки цього документа.

Так, відповідно до старого Порядку, інспектор мавправо на проведення перевірки за наявності у нього службового посвідчення танаправлення на перевірку, в той час як відповідно до положень нових Порядків,для проведення інспектування інспектору досить мати при собі лише службовепосвідчення.

Отже, існує правова невизначеність щодо питання:чи необхідне направлення для допуску інспектора до перевірки. Частково цяневизначеність знімається положеннями ч.5 ст.2 Закону України «Про основнізасади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» №877-V, що зобов’язує органи, що здійснюють державний нагляд(контроль) у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей,визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами,забезпечити дотримання вимог ч.3 ст.6 Закону – «суб’єкт господарюванняповинен ознайомитися з підставою проведення позапланового заходу з наданнямйому копії відповідного посвідчення (направлення) на проведення заходудержавного нагляду (контролю)».

Однакчерез нечіткі формулювання закону, звісно ж проблему не усунуто – не зрозуміло,чи інспектор має мати у наявності і посвідчення і направлення чи: абопосвідчення або направлення.

Цяюридична невизначеність може бути усунута лише судовою практикою, що її щеналежить сформувати фахівцям у галузі права.

Відповідно до положень нового Порядку здійсненнядержавного контролю за дотриманням законодавства про працю, державний контрольза дотриманням законодавства про працю може здійснюватися інспекторами праці у двохформах: інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань.

Підставою для їх здійснення державного контролю є:

1)     звернення працівника про порушення відноснонього законодавства про працю;

2)     звернення фізичної особи стосовно якої порушеноправила оформлення трудових відносин;

3)     рішення керівника органу контролю за умоввизначених у новому Порядку;

4)     рішення суду.

При формуванні стратегії поведінки під часперевірок дотримання трудового законодавства, підприємцям варто брати до уваги,що відповідно до положень нового Порядку інспектори праці мають дуже ширококоло прав.

Так, інспектори праці при наявності службовогопосвідчення безперешкодно, без попереднього повідомлення мають право:

1) самостійно і в будь-який час доби з урахуваннямвимог законодавства про охорону праці проходити в будь-які виробничі, службові,адміністративні приміщення об'єкта відвідування, в яких використовуєтьсянаймана праця;

2) знайомитися з будь-якими книгами, реєстрами тадокументами, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметомінспекційного відвідування, невиїзного інспектування та отримувати завіреніоб'єктом відвідування їх копії або виписки;

3) один або в присутності свідків допитуватикерівника та/або працівників об'єкта відвідування питання, що стосуютьсязаконодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмовіпояснення;

4) при наявності ознак кримінального злочинута/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівниківправоохоронних органів;

5) на надання робочого місця з можливістю веденняконфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

6) фіксувати проведення інспекційного відвідуванняз питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- івідеотехніки;

7) отримувати від державних органів інформацію,необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування.

Новий Порядок передбачає певні права і для суб’єктівінспекційного відвідування, які варто детально вивчити та змоделювати поведінкусвоїх уповноважених працівників по їх реалізації під час інспекційнихвідвідувань.

Так, при відвідуванні інспектора праці необхіднопересвідчитися у наявності у нього службового посвідчення; крім того – чи є насайті Держпраці затверджені форми: службового посвідчення, акта, довідки,припису, вимоги, переліку питань для інспектування; а також – чи не порушенотерміни інспекційних відвідування – якщо не дотримано перерахованих вимог, тоінспектора можна не допускати до проведення інспекційного відвідування.

Крім того, під час інспекційного відвідування суб’єктвідвідування також вправі:

- подавати в письмовій формі свої пояснення,зауваження про усунення порушень до акта або розпорядження;

- вимагати від інспектора праці внесення записупро проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу перевірокоб'єкта відвідування (при його наявності) перед наданням акту для підписукерівником об'єкта відвідування або його уповноваженим представником;

- перед підписанням акту бути поінформованим просвої права та обов'язки;

- вимагати від інспектора праці дотримання вимогзаконодавства;

- вимагати нерозголошення інформації, що становитькомерційну таємницю або конфіденційну інформацію об'єкта відвідування;

- оскаржувати в установленому законом порядкунеправомірні дії інспектора праці;

- отримувати консультативну допомогу відінспектора праці з метою запобігання порушень при проведенні інспекційнихвідвідувань, невиїзних інспектувань.

Як згадувалося на початку цієї статті, Постановою№ 295 КМ України затвердив два Порядки: Порядок здійснення державного контролюза дотриманням законодавства про працю та Порядок здійснення державного наглядуза дотриманням законодавства про працю.

Так от, державний нагляд за дотриманнямзаконодавства про працю здійснюється шляхом: витребування, збору і аналізуінформації, необхідної для підготовки висновків про стан дотримання об'єктомнагляду законодавства про працю, або шляхом проведення перевірки об'єктанагляду з виїздом за її місцезнаходженням (далі – виїздна перевірка).

Підставою для проведення перевірки є графікорганів Держпраці на відповідний період. Про проведення виїзної перевіркиуповноважена посадова особа повідомляє об'єкт нагляду не пізніше ніж за п'ятьробочих днів до її початку.

Крім повноважень передбачених Порядком здійсненнядержавного контролю, інспектори при здійсненні державного нагляду мають такі права:

1) аналізувати матеріали і організаційно-розпорядчідокументи, які складають під час проведення і за результатами інспекційнихвідвідувань, невиїзних інспектувань; показники статистичної та оперативноїзвітності; дані порівняння фактично досягнутих результативних показниківздійснення повноважень до показників виконання певних Держпраці планів; даніінтерв'ювання, анкетування, опитування громадян та збір інформації відюридичних осіб;

2) вимагати припинення дій, які перешкоджаютьздійсненню державного нагляду;

3) робити висновки про стан дотримання об'єктомнагляду законодавства про працю при здійсненні контрольних повноважень;

4) за результатами державного нагляду ініціюватипроведення об'єктами нагляду інформаційно-роз'яснювальних кампаній по найбільшефективним способам дотримання норм законодавства про працю, захисту івідновлення трудових прав працівників.

Як відомо чинним законодавством передбачено штрафиза різні порушення трудового законодавства – від 3200,00 грн. (порушення іншихвимог трудового законодавства) до 320 000,00 грн. (!) (недопущенняінспектора праці до перевірки з підстав, встановлених законодавства).

Тому вироблення ефективних заходів взаємодії ізінспекторами праці вимагає від роботодавців, на наш погляд, комплексногопідходу: від приведення документообігу з питань трудового законодавства довимог чинного законодавства, до періодичного інструктажу та тренінгів менеджерівта персоналу щодо оптимальної стратегії поведінки під час візитів інспекторівпраці.

А взагалі – ознайомлення із новими Порядкаминаводить на сумні роздуми щодо можливого тиску на бізнес через інспекторівпраці з огляду на низьку юридичну техніку згаданих Порядків та наявність утексті значної кількості оціночних понять, що їх інспектори звісно жтлумачитимуть не на користь підприємців.

Але, на щастя, як мінімум ст.63 КонституціїУкраїни законодавець поки що не скасував. 

Москаль Р.Б., адвокат, партнер АО «Шевердін іпартнери»

Шевердін М.М., к.ю.н., керуючий партнер АО«Шевердін і партнери» 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net