Автор
Юрист, учредитель Юридической компании «RP LAW COMPANY»
Кнопки

Новые правила воинского учета

 
02.01.2017 13:49

19.12.2016 вступило в силу Постановление «Об утверждении Положения о воинском учете военнообязанных и призывников» N 921 от 09.12.2016.

В связи со вступлением в законную силу этого Постановления утратили законную силу такие документы:

1. Постановление Кабинета Министров Украины от 9 июня 1994 N 377 «Об утверждении Положения о воинском учете военнообязанных и призывников» (Официальный вестник Украины, 2008 г.., N 45, ст. 1490).

2. Постановление Кабинета Министров Украины от 12 августа 1994 N 550 «О внесении изменений в Положение о военном учет военнообязанных и призывников» (Официальный вестник Украины, 2008 г.., N 46, ст. 1508).

3. Постановление Кабинета Министров Украины от 15 ноября 2006 N 1593 «О внесении изменений в Положение о воинском учете военнообязанных и призывников».

4. Постановление Кабинета Министров Украины от 2 декабря 2009 N 1292 «О дополнении пункта 4 Положения о воинском учете военнообязанных и призывников».

5. Постановление Кабинета Министров Украины от 16 сентября 2015 N 718 «О внесении изменений в Положение о воинском учете военнообязанных и призывников».

Параллельно действует Приказ Министерства обороны Украины «Об утверждении Инструкции по организации ведения воинского учета военнообязанных и призывников в органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях и учебных заведениях» от 15.12.2010 N 660.

По сравнению с предыдущими Постановлениями Постановление от 09.12.2016 затрагивает правовой статус предприятий, их обязанности по воинскому учету незначительным образом.

Как и в старому Постановлении, так и в новом Постановлении содержится следующее:

Кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку , визначається з урахуванням таких норм:

3) на підприємствах, в установах та організаціях за наявності на військовому обліку:

від 500 до 2000 призовників і військовозобов'язаних - одна особа;

від 2000 до 4000 призовників і військовозобов'язаних - дві особи;

від 4000 до 7000 призовників і військовозобов'язаних - три особи, а на кожні наступні 3000 призовників і військовозобов'язаних - по одній особі додатково.

За наявності на військовому обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях менше 500 призовників і військовозобов'язаних обов'язки щодо ведення військового обліку покладаються на посадову особу кадрового підрозділу або служби управління персоналом, якій встановлюється доплата у розмірі до 50 відсотків посадового окладу, крім державних службовців.

Посадові оклади для осіб військово-облікових підрозділів установлюються на рівні посадових окладів працівників кадрового підрозділу.

Державні органи, підприємства, установи та організації у семиденний строк інформують відповідні районні (міські) військові комісаріати про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку.

Если Вы раньше не назначали лицо, ответственное за ведение воинского учета, то сейчас нужно подумать над этой проблемой. Указанное требование является одним из первых требований к предприятию в аспекте ведения воинского учета.

Таким образом, даже учитывая тот факт, что эта обязанность не новая, а продублирована со старого документа, если у Вас большое предприятие, то нужно предусмотреть наличие сотрудника, ответственного за ведение воинского учета. Это не займет больших хлопот, но зато одно из основных требований по воинскому учету будет выполнено. Это позволит избежать негативных последствий, о которые пойдет речь дальше.

В новом Постановлении предусматривается перечень обязанностей по воинскому учету на предприятии ( все обязанности являются старыми, то лько в новом Постановлении они сформулированы более детально):

З метою ведення персонального обліку призовників і військовозобов'язаних на державні органи, підприємства, установи та організації покладається виконання таких заходів:

- перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів (у військовозобов'язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць). Приймання на роботу (навчання) призовників і військовозобов'язаних здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах, а також у разі перебування на військовому обліку в СБУ та Службі зовнішньої розвідки;

- надсилання у семиденний строк до відповідних районних (міських) військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов'язаних, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу);

- оповіщення на вимогу районних (міських) військових комісаріатів призовниківі військовозобов'язаних про їх виклик до районних (міських) військових комісаріатів і забезпечення їх своєчасного прибуття;

- забезпечення повноти та достовірності облікових даних призовників і військовозобов'язаних згідно з вимогами, встановленими цим Порядком та іншими документами первинного обліку відповідно до законодавства;

- взаємодія з районними (міськими) військовими комісаріатами щодо строків та способів звіряння даних особових карток , списків призовників і військовозобов'язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов'язаних;

- організація періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов'язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не рідше одного разу на рік проведення звіряння особових карток працівників з обліковими документами районних (міських) військових комісаріатів, в яких вони перебувають на військовому обліку;

- у п'ятиденний строк з дня подання відповідних документів внесення до особових карток призовників і військовозобов'язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади та надсилання щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних;

- складення і подання щороку до 1 грудня до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

- приймання під розписку від призовників і військовозобов'язаних їх військово-облікових документів для подання до районних (міських) військових комісаріатів для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

- своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов'язаних за центральними і місцевими органами виконавчої влади , іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час;

- постійний контроль за виконанням посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій, призовниками і військовозобов'язаними встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз'яснювальної роботи;

- постійне інформування районних (міських) військових комісаріатів про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом;

- ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

Постановлением также изменены формы отчетности предприятий перед военкоматами.

Анализ Постановления, которое вступило в законную силу 19.12.2016 в аспекте обязанностей предприятий, показывает, что такие обязанности почти не изменились. Акт носит более скомпилированный характер, и содержит изменения в аспекте прав и обязанностей самих призывников и военнообязанных.

Согласно этому Постановлению:

Керівники та посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, військових частин, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, а також власники будинків за порушення законодавства про військовий обов'язок і військову службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, за неподання до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, за прийняття на роботу призовників і військовозобов'язаних, які не перебувають на військовому обліку, незабезпечення сповіщення призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до районного (міського) військового комісаріату, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці, несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, та неподання відомостей про призовників і військовозобов'язаних несуть відповідальність згідно із законом.

За нарушение обязанностей по ведению воинского учета предусмотрена следующая ответственность:

- административная ответственность – ст. ст. 211-3 – 211-6. Кодекса Украины об административных правонарушениях – санкция: штраф 119 грн за ненадлежащий воинский учет по каждому сотруднику (например, не подали информацию о сотруднике в военкомат). Ответственность по ст. 210-1 (Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) штраф до 5100 грн.

С одной стороны , каких-то важных нововведений Постановление о воинском учете от 09.12.2016 не содержит в аспекте обязанностей предприятия. Но, учитывая то, что анализ и старой и новой нормативной базы показали невыполнение нами положений законодательства – нам нужно определиться: вес т и нам воинский учет или нет.

Для этого нужно понимать, сколько сотрудников предприятия подпадает под действие воинского учета, и по которым мы должны отчитывается.

Например, если у Вас таких людей 10, то в случае, например, нарушения обязанностей надсилання у семиденний строк до відповідних районних (міських) військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов'язаних, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу) по 10 сотрудникам штраф будет составлять 1190 грн.

Большинство обязанностей имеют не индивидуальный (по каждому сотруднику характер), а общий характер, например, – ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів – в таком случае штраф будет общий 119 грн.

Большинство обязанностей касаются предоставления ответа на требование или запрос военкомата. Выполнять или не выполнять обязанность, нужно решать в процессе конкретных действий военкомата.

Общий вывод:

Постановление от 09.12.2016 имеет скомпилированный характер из вмещает собранную с разных старых актов информацию, имеются в акте и новые положения, но они касаются в основном прав и обязанностей призывников и военнообязанных.

Правовой статус предприятий в аспекте воинского учета почти не затронут. Но поскольку раньше мы никаким образом не вели учет, нам нужно в зависимости от количества потенциальных призывников и военнообязанных определиться: выполнять нам обязанности учета или нет. При этом нужно исходить от размера штрафа по каждому сотруднику – 119 грн.

Совет: сделать минимальные шаги: назначить ответственное лицо, прописать обязанности в должностной инструкции, сделать реестр призывников, военнообязанных; все другие действия выполнять по мере обращения военкомата (если вообще будет такое обращение). Нужно сделать хотя бы минимальные действия на пути учета, если предприятие очень большое, и внимания в будущем может быть пристальное со стороны уполномоченного органа.

Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов адвокатура азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада Вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы ДТП ДФС евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкг жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ипотека Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев Київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ НАТО наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина украина будущее україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист ющенко янукович Яценюк